Top banner
zpět na homepage
Pravidla hry
Kategorie: Herní principy

Pravidla hry

 1. Herní partie

  1. Herní partie je rozdělena do předem určeného počtu kol. Počet kol stanoví učitel na začátku hry.
  2. Učitel určí na začátku hry délku kola, přičemž má možnost ji kdykoli během hry změnit, nebo každé kolo manuálně ukončit.
  3. Všechny akce hráčů se vyhodnotí na konci kola. Až do konce kola mohou hráči své akce měnit nebo zrušit.
  4. V době od ukončení kola do zahájení kola nového nemohou hráči ve hře provádět žádné akce. Pokud se v tomto časovém rozmezí do hry přihlásí, mají status diváka a mohou si pouze prohlížet stav rozehrané partie.

 2. Hráč

  1. Každý hráč zastupuje jeden členský stát Evropské unie. Do herní partie se přihlašuje loginem a heslem, které mu přidělí učitel. Hráč by měl svůj login a heslo uchovávat v tajnosti. V případě problémů s přihlašováním může učitel hráči nastavit nové heslo.
  2. Jednu partii může hrát 5-24 hráčů.

 3. Stát

  1. Každý stát je ve hře reprezentován šesti základními ukazateli. Tyto ukazatele jsou: spokojenost, životní prostředí, věda a vzdělání, kultura, infrastruktura a armáda. Ukazatele mohou nabývat hodnoty 0-99, přičemž nízká hodnota znamená špatný stav daného ukazatele, vysoká hodnota stav vynikající. Tyto základní ukazatele hráč přímo ovlivňuje svými akcemi.
  2. Ekonomika státu je reprezentována příjmy, výdaji, HDP a státním dluhem. Příjmy státu přímo závisí na výši daní a počtu výrobních jednotek průmyslů a služeb v zemi. Výdaje jsou součtem vynaložených investičních pobídek a nákladů na politiky ministrů. Každé kolo vidí hráč rozdíl mezi příjmy a výdaji za minulé kolo (položka Peníze v informačním panelu). Pokud jsou výdaje státu dlouhodobě větší než jeho příjmy, nebo pokud hráč utratí více peněz, než kolik má v daném kole k dispozici, dostává se stát do dluhu. Pokud je státní dluh vyšší než 60% HDP, hra automaticky snižuje zadané investiční pobídky a krátí výdaje ministerstev.
  3. Stát je reprezentován i dalšími ukazateli: počtem obyvatel, počtem mingrantů a mírou nezaměstnanosti. Podrobné vysvětlení všech výše uvedených ukazatelů lze nalézt v heslu Ekonomický model.

 4. Investiční pobídky

  1. V každé zemi je určitý počet výrobních jednotek průmyslu a služeb. Zdaněním zisku těchto výrobních jednotek získává stát své příjmy. Průmysly a služby se každé kolo přesouvají mezi státy, staví nové výrobní jednotky a zavírají staré v závislosti na konkrétních podmínkách v jednotlivých státech. Hráč se může pomocí investičních pobídek snažit přesvědčit zahraniční a domácí investory, aby postavili výrobní jednotky právě v jeho státě. Investiční pobídky ve hře představují souhrn různých věcí, od daňových úlev po výstavbu industriálních zón.
  2. Hráč může v každém kole realizovat nejvýše pět investičních pobídek. Až do skončení kola může zadané investiční pobídky zrušit nebo změnit.
   investicni_pobidka
  3. Vliv investičních pobídek se projeví až po skončení kola. Rozhodování průmyslů a služeb o přesunu, výstavbě a rušení výrobních jednotek závisí nejen na investičních pobídkách, ale i na celé řadě dalších faktorů: stavu infrastruktury, míře vzdělání a výši daní v dané zemi. Každé odvětví průmyslu či služeb má jiné preference. Podrobnosti lze nalézt v heslu Ekonomický model.

 5. Ministři

  1. Ministři ve hře reprezentují vládu, hráč může jejich pomocí nastavovat a měnit politiku svého státu.
  2. Ve hře je šest ministrů: ministr financí, ministr vnitra, ministr práce a sociálních věcí, ministr školství, ministr životního prostředí a ministr obrany.
  3. Každý ministr má ve své pravomoci jiné politiky. Kdykoli během kola může hráč jejich nastavení měnit, jednotlivé politiky zavádět nebo rušit. Vliv všech hráčových rozhodnutí se projeví až po skončení kola.
  4. Jednotlivé politiky ministrů různým způsobem zatěžují státní rozpočet. U daného ministra vždy hráč vidí součet celkových výdajů na všechny jeho politiky.

 6. Body prestiže

  1. Za úspěšné spravování svého státu je hráč odměňován body prestiže.
  2. Body prestiže se udělují za nejvyšší hodnotu ukazatele anebo za nejvyšší nárůst hodnoty daného ukazatele od počátku hry. Udělují se v následujících kategoriích: spokojenost, HDP, kultura, životní prostředí, armáda. Body prestiže může hráč také získat na základě některých mezinárodních událostí.
  3. Body prestiže získané v jednotlivých kolech se hráči sčítají. Za získané body prestiže může hráč předkládat návrhy na změnu nebo zavedení politik Evropské unie.
  4. Počet bodů prestiže nutných k předložení návrhu na změnu politiky Evropské unie se liší v jednotlivých partiích podle počtu hráčů.

 7. Politiky Evropské unie

  1. Politiky Evropské unie představují základní politiky a opatření, která jsou v současnosti v Evropské unii v platnosti, nebo se o jejich zavedení uvažuje. Politiky EU jsou rozděleny do pěti základních kategorií: zahraniční a bezpečnostní politika; hospodářské a sociální politiky; životní prostředí, energetika a společná zemědělská politika; vnitřní záležitosti; instituce a rozšiřování unie.
  2. Jednotlivé politiky Evropské unie mohou být ve hře buď v platnosti, nebo mimo platnost. Počáteční stav hry věrně odráží současnou situaci v Evropské unii. Všechny politiky, které jsou v platnosti, mohou hráči zrušit a všechny politiky, které jsou mimo platnost, mohou hráči zavést.
  3. Každá politika Evropské unie, která je v platnosti, má určitý vliv na ekonomický a sociální model. Tento vliv se projevuje jak na úrovni celé Evropy, tak na úrovni jednotlivých států.
  4. V obrazovce Politiky EU mohou hráči předkládat návrhy na změnu politik EU. Za předložení každého návrhu musí hráč zaplatit body prestiže.

 8. Hlasování

  1. O navržených změnách politik Evropské unie se hlasuje v kole bezprostředně následujícím po kole, kdy byly tyto změny navrženy. Na rozdíl od výrazně složitějšího systému Evropské unie se ve hře hlasuje tajným většinovým hlasováním, rozhodující je prostá nadpoloviční většina. Každý hráč má jeden hlas.
  2. Hlasuje se v základní obrazovce pod ikonou Hlasování. Až do konce kola má hráč možnost své hlasování změnit.
  3. Při hlasování o návrhu na změnu politik EU je možno vybrat ze tří možností: ano, ne a zdržet. V důsledku některých globálních událostí, které vyžadují reakce hráčů, si mohou hráči v hlasování vybrat z několika různých možností. Každá možnost je vždy popsána na hlasovacím lístku. Podrobnosti lze nalézt v odpovídajícím hesle nápovědy.
  hlasovani

 9. Projekty

  1. Každý hráč nebo tým hráčů se snaží ve hře prosadit svůj projekt. Projekt představuje vizi toho, jak by měla Evropská unie v budoucnosti vypadat.
  2. Každý projekt je definován seznamem politik EU, které se hráč nebo tým snaží prosadit nebo naopak jejich zavedení zabránit. U každého bodu seznamu je uvedeno číslo od jedné do tří, které značí prioritu dané politiky pro konkrétní projekt. Čím vyšší je číslo, tím důležitější je pro daný projekt tento návrh prosadit nebo naopak jeho prosazení zabránit.
  3. Konkrétní seznam jednotlivých politik u daného projektu se mění v závislosti na počtu hráčů v jednotlivé partii. V každé partii jsou projekty vyvážené, to znamená, že u každé politiky EU se přibližně stejný počet projektů střetává nebo naopak podporuje.

 10. Tým

  1. Pokud partii hraje více než osm hráčů, jsou rozděleni do týmů.
  2. Tým prosazuje společný projekt a jedině tým jako celek může ve hře nakonec zvítězit.
  3. Body prestiže jednotlivých členů týmu se nesčítají. Každý stát při předkládání návrhů na změnu politik EU a hlasování vystupuje sám za sebe, nicméně členové týmu musí společně koordinovat svůj postup.
  4. Každý tým má k dispozici diskusní fórum, jehož příspěvky vidí jenom členové týmu.

 11. Vyjednávání

  1. Důležitou součást hry tvoří diplomatická jednání. Vzhledem k tomu, že žádný návrh ve hře není možné prosadit bez nadpoloviční většiny hlasů, je nutné pro každou změnu politik EU získat dostatečnou podporu mezi ostatními hráči. Podpora se ve hře typicky získává výměnou za podporu návrhů jiných týmů nebo hráčů.
  2. Hra nestanovuje žádná specifická pravidla pro vyjednávání. Dohled nad dodržováním uzavřených dohod je záměrně ponechán v pravomoci hráčů.
  3. Případné konflikty vzešlé z diplomatických jednání řeší učitel.

 12. Události

  1. Hra simuluje různé události, a to jak na globální, respektive celoevropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých států.
  2. Veškeré události minulého kola jsou hráči prezentovány formou televizních šotů na začátku každého kola a podrobným popisem v herních novinách.
  3. Události mohou mít vliv na sociální a ekonomický model a měnit ukazatele státu, jakož i podmínky v celé Evropě. Některé události mohou hráčům přidávat nebo ubírat body prestiže. Většina událostí reaguje na předchozí akce hráčů a na jejich rozhodnutí v minulých kolech.
  4. Učitel na začátku hry nastaví základní scénář hry. Kdykoli v průběhu partie má možnost spustit nové globální události podle svého uvážení. Učitel nemá pravomoc spouštět lokální události, tedy události, které se týkají pouze jednoho státu.

 13. Konec hry

  1. Po uplynutí stanoveného počtu kol (většinou 8-10) herní partie končí.
  2. Herní partii vyhrává ten hráč nebo tým hráčů, kterému se podařilo prosadit nejvíce bodů ze svého projektu.

Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.