Top banner
zpět na homepage
Ekonomický model
Kategorie: Herní principy

Ekonomický model

V rámci ekonomického modelu jste v pozici vlády národního státu. To přináší některé možnosti a současně některá omezení. Můžete přímo ovlivňovat oblasti, které spadají do pravomoci vlády, tj. například školství, policii, armádu nebo daně. Oblasti soukromého podnikání však můžete ovlivňovat jen nepřímo: můžete se například snažit vytvořit podmínky pro průmysl služeb, ale nemůžete nařídit, aby se jeho podíl ve vaší zemi zvýšil. Záleží i na akcích ostatních hráčů a na celkové ekonomické situaci, zda se služby rozrostou či nikoliv.

Řízení státu v ekonomickém modelu se tak dělí na dvě části: rozhodování vlády a podpora průmyslu. Nejprve si popíšeme, jaké možnosti jsou v obou těchto částech a pak si krátce vysvětlíme, jak celý model funguje.

Vláda

V našem zjednodušeném ekonomickém modelu vystačíme s pěti ministerstvy a několika ministerskými politikami. Je to:

Přehled politik a jejich vlivů

Následující tabulka ukazuje vlastnosti různých oblastí vládní politiky:

PolitikaPrestižOvlivňuje průmyslOvlivňuje spokojenost Má jiný vlivStojí penízeVyvíjí seNastavuje se
Ministerstvo vnitra
právo na soukromí X X
protidrogová politika X X
menšinová politika X X X
rozpočet policie X X X
Ministerstvo životního prostředí
ekologická daň X X
ochrana ŽP X X X
Ministerstvo práce a sociálních věcí
spokojenost X X X
sociální politika X X X
registrované partnerství X
euthanasie X
Ministr obrany
armáda X X X X
branná povinnost X X
Ministr školství
vzdělání X X X
školné X X
Ministr financí
daně X X X
kultura X X X
infrastruktura X X X
HDP X

Legenda:

 • Prestiž: za zlepšování nebo vysoké skóre v této oblasti je možné získat prestiž.
 • Ovlivňuje průmysl: skóre v této oblasti ovlivňuje rozhodování průmyslu.
 • Ovlivňuje spokojenost: nastavení v této oblasti ovlivňují spokojenost.
 • Má jiný vliv: tato oblast má nějaký jiný vliv na ekonomický model (rozvedený přímo v jejím popisu).
 • Stojí peníze: nastavení v této oblasti stojí peníze (zatěžují rozpočet)
 • Vyvíjí se: stav této oblasti je vyjádřen hodnotou (skórem) od 0 do 99. Skóre se mění vlivem investic do této (případně jiných) oblastí, ale nová hodnota se vždy odvozuje od stávající. V praxi to znamená, že skóre se mění relativně pomalu, v jednotkách bodů.
 • Nastavuje se: hodnotu v této oblasti lze přímo nastavit a to v každém kole jinak.

Některé oblasti mají uvedeno jak “vyvíjí se” tak “nastavuje se”. V takovém případě jde o oblast vládní politiky, kde je možné investovat přímo do zvýšení (respektive udržení) skóre. Typickým příkladem je vzdělání: to má nějakou okamžitou hodnotu (od 0 do 99) a jednak je do něho možné investovat. Celkem je šest různých úrovní investic: průměrná investice postačí právě k tomu, aby se hodnota vzdělání nesnížila. Bude-li investice nižší, vzdělání se bude snižovat, bude-li vyšší, vzdělání se bude zvyšovat.

Infrastruktura

Infrastruktura je souhrnem prostředků, které umožňují moderní civilizaci fungovat: silnice, železnice, letiště, telefonní a internetové připojení, mobilní sítě. Část těchto prostředků budují soukromé subjekty (a stát je tedy nemůže ovlivňovat), podstatnou část však buduje stát jako veřejnou službu občanům.

Ve hře je infrastruktura budována jenom prostřednictvím vlády.

Čím je ovlivňována infrastruktura

Změna infrastruktury závisí na její současné hodnotě a investici. Pokud je investice menší než určitá hranice nutná pro zachování stávajícího stavu, začne se infrastruktura snižovat. Je-li investice vyšší, infrastruktura se naopak zvyšuje.

Velikost investice nutné pro zachování současného stavu závisí na hodnotě infrastruktury a počtu obyvatel země.

Pro infrastrukturu 50 to představuje kolem 5% HDP. Na zvýšení z 50 na 55 je nutné investovat kolem 10% HDP.

Na co má vliv infrastruktura

Infrastruktura ovlivňuje rozhodování průmyslových odvětví.

Kultura

Kultura je jednak míra 'kulturnosti' – je možné si představit, že závisí na počtu divadel nebo nově vydaných knih – a jednak míra povědomí o národní kultuře za hranicemi země. Takto pojímaná kultura je výslednicí mnoho různých okolnosti: státní podpory, činnosti soukromých subjektů nebo zájmových organizací, místních a historických podmínek.

Ve hře kulturu abstrahujeme na tu její část, která je budována prostřednictvím vlády.

Čím je ovlivňována kultura

Změna kultury závisí na její současné hodnotě a investici. Pokud je investice menší než určitá hranice nutná pro zachování stávajícího stavu, začne se kultura snižovat. Je-li investice vyšší, kultura se naopak zvyšuje.

Velikost investice nutné pro zachování současného stavu závisí na hodnotě kultury a počtu obyvatel země.

Pro kulturu 50 to představuje kolem 1% HDP. Na zvýšení z 50 na 55 je nutné investovat kolem 2,5% HDP.

Na co má vliv kultura

Za kulturu se dají získat body prestiže.

Armáda

Armáda jsou vojenské ozbrojené síly země. Nezahrnují policii ani případné polovojenské organizace na území země.

Ve hře, tak jako ve skutečnosti, armádu buduje jenom stát.

Čím je ovlivňována armáda

Změna armády závisí na její současné hodnotě, investici a nastavení branné povinnosti. Pokud je investice menší než určitá hranice nutná pro zachování stávajícího stavu, začne se armáda snižovat. Je-li investice vyšší, armáda se naopak zvyšuje.

Velikost investice nutné pro zachování současného stavu závisí na hodnotě armády a počtu obyvatel země. Pokud je v zemi zavedena branná povinnost, nutná investice se snižuje. Můžeme se na to také dívat tak, že v zemi s brannou povinností se za stejné peníze dosáhne většího výsledku.

Pro armádu 50 to představuje kolem 2% HDP. Na zvýšení z 50 na 55 je nutné investovat kolem 5% HDP.

Na co má vliv armáda

Za armádu se dají získat body prestiže.

Vzdělání

Vzdělání je míra vzdělanosti společnosti.

Ve hře ovlivňují vzdělání jenom vládní investice, je však možné zavést školné a tím přenést část nákladů na obyvatele.

Čím je ovlivňováno vzdělání

Změna vzdělání závisí na jeho současné hodnotě, investici a nastavení školného. Pokud je investice menší než určitá hranice nutná pro zachování stávajícího stavu, začne se vzdělání snižovat. Je-li investice vyšší, vzdělání se naopak zvyšuje.

Velikost investice nutné pro zachování současného stavu závisí na hodnotě vzdělání a počtu obyvatel země. Pokud je v zemi zavedeno školné, nutná investice se snižuje. Můžeme se na to také dívat tak, že v zemi se školným se za stejné peníze dosáhne lepšího výsledku.

Pro vzdělání 50 to představuje kolem 2% HDP. Na zvýšení z 50 na 55 je nutné investovat kolem 4% HDP.

Na co má vliv vzdělání

Vzdělání ovlivňuje rozhodování průmyslových odvětví.

Životní prostředí

Životní prostředí označuje zachovalost a 'krásu' životního prostředí dané země. Čím je hodnota ŽP vyšší, tím je životní prostředí v zemi zachovanější a čistší.

Životní prostředí je ovlivňováno činností průmyslu a zásahy vlády.

Čím je ovlivňováno životní prostředí

Životní prostředí je ovlivňováno následujícími faktory:

 • Činností průmyslu
 • Vládními investicemi
 • Samovolnou regenerací prostředí
ŽP a průmysl

Průmyslové podniky životní prostředí poškozují. Různá odvětví jsou při tom různě 'závadná'. Následující tabulka ukazuje relativní dopad různých odvětví na životní prostředí (větší čísla znamenají, že dané odvětví poškozuje ŽP více).

Průmysl Dopad
Zemědělství 10
Uhelné el. 70
Atom. el. 5
Vodní el 0
Alter. el. 1
Těžký prům. 75
Lehký prům. 50
Obchod/Fin. 10
Služby 10
Turistika 50

Skutečný dopad na životní prostředí závisí na tom kolik výrobních jednotek dané průmyslové odvětví má a na velikosti země (měřené počtem obyvatel – jiné měřítko velikosti země ve hře neexistuje).

ŽP a investice

Do životního prostředí je možno přímo investovat. Tyto investice fungují stejně jako investice např. do infrastruktury nebo do kultury. Účinek závisí na hodnotě ŽP a počtu obyvatel. Pro zlepšení životního prostředí z 50 na 55 (při zanedbání všech ostatních vlivů) je zapotřebí investovat kolem 10% HDP.

ŽP a regenerace

Životní prostředí ponecháno samo sobě se mírně zlepšuje. Ve hře se to projevuje jako investice “zdarma” zhruba ve výši 15% HDP, která každé kole ŽP vylepšuje (a působí tak proti vlivu průmyslu).

Na co má vliv životní prostředí

Za životní prostředí se dají získat body prestiže.

Životní prostředí ovlivňuje rozhodování průmyslových odvětví.

Spokojenost

Spokojenost je víc než jenom popularita vlády u obyvatel nebo spokojenost lidí s jejich výdělkem a postavením. Je to míra společenské koheze, tj. toho, jak dobře celá společnost funguje. Společnost s velmi nízkou spokojeností je společnost, která se rozložila – na ulicích bují násilí, lidé se bojí jeden druhého, nic není jisté, pravidla hry se mohou změnit z hodiny na hodinu. Naopak, společnost s velmi vysokou spokojeností je v zemích, kde každý zná svoje místo, pravidla jsou jasná a většinou velmi stará, na vybočení z řady se nepohlíží příznivě. Jak je vidět, z našeho pohledu není ani jeden extrém příznivý.

Ve hře se spokojenost pohybuje na škále od 0 do 99. Většina států má na začátku hry spokojenost někde mezi 40 a 50.

Čím je ovlivňována spokojenost

Spokojenost ve hře ovlivňují následující faktory:

Spokojenost a Sociální politika

Závislost spokojenosti na sociální politice není triviální, tj. nedá se říci, že větší výdaje znamenají vždy větší spokojenost. Když je spokojenost nízká, na lidi dělá štědrá sociální politika dojem, ale jak se spokojenost zvyšuje, začíná převládat názor, že o člověka v nouzi se má postarat rodina, obec nebo církev, ale ne stát, a velké výdaje na sociální síť začnou spokojenost spíše snižovat.

Při spokojenosti 40 dosáhnete ještě největšího přírůstku spokojenosti nastavením sociálních výdajů na maximum. Při spokojenosti 60 je nejvyšší přírůstek spokojenosti při středních sociálních výdajích.

Spokojenost a Daně

Velké daně spokojenost snižují, nízké daně ji mohou zvýšit. Hranice, kdy se vliv daní mění z kladného na záporný, nezávisí na spokojenosti, ale ovlivňuje ji zavedení školného (pokud si mají lidé platit školné, očekávají, že budou platit nižší daně).

V zemi, kde není zavedeno školné, je 'společensky přijatelná míra zdanění' 50%. Nezapomeňte, že pro účely zdanění se započítává i ekologická daň!

Spokojenost a Policie

Reakce společnosti na rozsah policejního aparátu a jeho pravomocí závisí na stavu spokojenosti. Pokud je spokojenost nízká, lidé uvítají rozhodné kroky k nastolení pořádku: velké výdaje na policii. Ve společnosti s vysokou spokojeností už začnou příliš velké výdaje na policii i trochu vadit, kromě toho je tato společnost mnohem citlivější na ochranu soukromí.

Přírůstek spokojenosti ve hře závisí na policejní efektivitě. Ta je v první řadě dána investicí do policejního rozpočtu. Snižuje ji ochrana soukromí (čím větší, tím nižší bude efektivita policie). Armáda může zastávat některé policejní činnosti (např. pomoc při přírodních katastrofách) a tak silná armáda policejní efektivitu zvyšuje.

Při spokojenosti 40 (pokud nebereme v úvahu vliv ochrany soukromí a armády) dosáhnete nejvyššího přírůstku spokojenosti nastavením policejního rozpočtu na vysoký <průměr + 1>. Při spokojenosti 60 je nejvyšší přírůstek při nastavení policejního rozpočtu na střední.

Spokojenost a Ochrana soukromí

Čím je společnost spokojenější, tím je citlivější na ochranu soukromí. Je-li spokojenost nízká, žádná ochrana soukromí ji nezajímá, ale nízká ochrana soukromí může hodně snižovat spokojenost v rozvinutější společnosti.

Na rozdíl od vlivu sociální politiky nebo policie zde není žádná optimální hladina: maximální ochrana soukromí vždy přinese nejvyšší zvýšení spokojenosti (jeho velikost ovšem závisí na spokojenosti, např. při spokojenosti 50 je toto zvýšení skoro třikrát menší než zvýšení dosažené správnou mírou efektivnosti policie). Vzhledem k tomu, že ochrana soukromí však snižuje efektivitu policie, je nejlépe ji nastavovat tak, aby byla neutrální, tj. spokojenost ani nezvyšovala ani nesnižovala.

Pro společnost se spokojenosti 40 je neutrální hladina při nastavení ochrany soukromí na střední. Pro spokojenost 60 je to nastavení na zvýšená <průměr + 1>

Spokojenost a Nezaměstnanost

Vysoká nezaměstnanost snižuje spokojenost. Vzhledem k tomu, že ve hře je nezaměstnanost vždy relativně nízká, tento vliv je většinou zanedbatelný. Tak nebo onak, jako hráč nemáte žádnou možnost nezaměstnanost přímo ovlivňovat.

Spokojenost a Přistěhovalci

Přistěhovalci narušují homogenitu společnosti, nabourávají zažité zvyklosti a jejich přítomnost může zvyšovat sociální napětí v zemi.

Tento vliv nezávisí na současné spokojenosti, jenom na poměru přistěhovalců a domorodců. Při určitém poměru (30%) kulminuje – pokud se počet přistěhovalců pak dále zvyšuje, společnost si na ně již zvykne (z podstatné části je ostatně přistěhovalci tvořena) a negativní vliv začne pozvolna klesat.

Na co má vliv spokojenost

Za spokojenost se dají získat body prestiže.

Spokojenost ovlivňuje rozhodování průmyslových odvětví.

Sociální politika

Sociální politika zahrnuje širokou škálu výdajů na sociální síť: podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, příspěvky k důchodu atd.

Ve hře nerozlišujeme, jak přesně sociální síť funguje. Čím vyšší jsou výdaje na ni, tím je hustší, ale tím častěji se také stane, že podporuje někoho, kdo to vlastně vůbec nepotřebuje. Zvláště ve společnostech s velkou spokojeností to může mít neblahé následky.

Příliš hustá sociální síť také zpomaluje integraci přistěhovalců neboť snižuje jejich motivaci splynout s většinovou společností.

Čím je ovlivňována sociální politika

Jenom nastavením příslušné vládní politiky.

Pro dané kolo hra stanoví 'standardní' výši sociálních výdajů ve výši zhruba 20% HDP. Je na hráči, zda skutečně vydaná částka na sociální politiku bude vyšší nebo nižší.

Na co má vliv sociální politika

Na zvyšování respektive snižování spokojenosti.

Na rychlost integrace přistěhovalců.

Policie

Výdaje na policii udávají jakou pozornost věnuje stát podporování zákona a pořádku. Více peněz znamená více policistů na ulici, více objasněných případů. Pokud je peněz opravdu hodně, znamená to ale taky více bezpečnostních kamer, bezpečnostních skandálů a opatření, která znepříjemňují život všem občanům.

Čím je ovlivňována policie

Jenom nastavením příslušné vládní politiky.

Pro dané kolo hra stanoví 'standardní' výši výdajů na policii ve výši zhruba 5% HDP pro spokojenost 50. Pro nižší spokojenost bude tato hodnota vyšší a obráceně.

Je na hráči, zda skutečně vydaná částka na policii bude vyšší nebo nižší než standardní hodnota.

Na co má vliv policie

Na určování celkové policejní efektivity při výpočtu spokojenosti.

Protidrogová politika

Protidrogová politika vyjadřuje postoj společnosti vůči drogám.

Čím je ovlivňována protidrogová politika

Jenom nastavením příslušné vládní politiky.

Pro dané kolo hra stanoví 'standardní' výši výdajů na protidrogovou politiku jako zhruba 20% policejního rozpočtu pro toto kolo. Je na hráči, zda skutečně vydaná částka bude vyšší nebo nižší.

Na co má vliv protidrogová politika

V našem zjednodušeném modelu nemá protidrogová politika přímý vliv.

Registrované partnerství

Nastavení registrované partnerství říká, zda je v dané zemi registrované partnerství zavedeno a skutečně se provozuje.

Čím je ovlivňováno registrované partnerství

Jenom nastavením příslušné vládní politiky. Nastavení nemá žádný vliv na výdaje.

Na co má vliv registrované partnerství

V našem zjednodušeném modelu nemá registrované partnerství přímý vliv.

Euthanasie

Nastavení euthanasie říká, zda je v dané zemi euthanasie zavedena a skutečně se provozuje.

Čím je ovlivňována euthanasie

Jenom nastavením příslušné vládní politiky. Nastavení nemá žádný vliv na výdaje.

Na co má vliv euthanasie

V našem zjednodušeném modelu nemá euthanasie přímý vliv.

Imigrační politika

Čím je ovlivňována imigrační politika

Jenom nastavením příslušné vládní politiky

Na co má vliv imigrační politika

Na rychlost integrace přistěhovalců.

Daně

Míra zdanění udává, kolik si stát přivlastní ze zisku průmyslových odvětví, které na jeho území vyrábějí.

Ve hře se nastavují jednak standardní a jednak ekologické daně. Ekologická daň postihuje ekologicky nešetrnou výrobu a platí se nad rámec standardní daně. Pro účely výpočtu zdanění se obě hodnoty sečtou, přičemž ekologická daň se před tím vynásobí vhodnou konstantou (která zohledňuje, že tato daň se nevztahuje na všechny výrobky) menší než jedna.

Čím jsou ovlivňovány daně

Jenom nastavením standardních a ekologických daní.

Na co mají vliv daně

Velikost příjmů rozpočtu.

Vysoké ekologické daně odrazují průmysly, které hodně znečišťují životní prostředí.

Výše zdanění ovlivňuje rozhodování průmyslových odvětví.

Ochrana soukromí

Čím je ovlivňována ochrana soukromí

Jenom nastavením příslušné vládní politiky

Na co má vliv ochrana soukromí

Oslabuje efektivnost policie při vyhodnocování spokojenosti.

Přímo ovlivňuje spokojenost.

Školné

Čím je ovlivňováno školné

Jenom nastavením příslušné vládní politiky

Na co má vliv školné

Zavedení školného snižuje hodnotu 'přiměřeného zdanění' používaného při výpočtu vlivu daní na spokojenost.

Zavedení školného snižuje náklady na vzdělání.

Branná povinnost

Čím je ovlivňována branná povinnost

Jenom nastavením příslušné vládní politiky

Na co má vliv branná povinnost

Zavedení branné povinnosti snižuje náklady na armádu.

HDP

HDP (hrubý domácí produkt) je celkový úhrn statků vyprodukovaných v dané zemi.

Tento údaj není možno ovlivňovat přímo: neexistuje žádné nastavení pro HDP a žádná vládní politika ho přímo neovlivňuje. Na druhou stranu, nepřímo ho ovlivňují všechna rozhodnutí: HDP vytváří průmysly, které v zemí sídlí a to, jaké to budou a kolik jich je, ovlivňují rozhodnutí vlády.

Čím je ovlivňováno HDP

Počtem a druhem výrobních jednotek v zemi a okamžitou ekonomickou situací v rámci EU.

Na co má vliv HDP

Velikost příjmů rozpočtu.

Rozpočet, příjmy, výdaje a dluh

Rozpočtové příjmy jsou úhrnem peněz, které jsou pro dané kolo k dispozici. Základem příjmů jsou peníze vybrané na daních od průmyslů, které v zemi vytvářejí HDP. Příjmy se mohou zvýšit o dotace z EU, a snížit o příspěvky na různé agendy EU. Tyto další peněžní toky závisí na okamžitém nastavení agendy.

Rozpočtové výdaje jsou úhrnem investic do různých oblastí vládní politiky a subvencí pro průmysly.

Dluh

Pokud jsou výdaje vyšší než příjmy, dostává se země do dluhu. Dluh nižší než 60% HDP není ještě problém, ale pokud tuto hranici překročí, dojde ke krácení rozpočtu.

Pokud jsou naopak příjmy vyšší než výdaje, je rozpočet v přebytku. Přebytek se akumuluje a případně spotřebovává v okamžiku, kdy jsou výdaje vyšší než příjmy.

Krácení rozpočtu

Podívejme se nyní podrobněji na vztah příjmů, výdajů a dluhu.

Z minulého kola má země nějaké příjmy a nějaký dluh nebo přebytek. V tomto kole hráč nastaví investice do vládních oblastí a subvence průmyslu. Při vyhodnocování tohoto kola se postupuje následovně:

 1. Sečtou se všechny investice a subvence. Tomuto součtu budeme říkat výdaje.
 2. Od příjmů se odečtou výdaje a dluh (přičte se přebytek). Je-li výsledek kladný, je všechno v pořádku.
 3. Je-li výsledek v druhém kroku záporný, porovnává se jeho absolutní hodnota s velikosti HDP v předchozím tahu. Pokud je menší, než 60% HDP, je všechno v pořádku.
 4. Je-li výsledek v druhém kroku záporný a v absolutní hodnotě vyšší než 60% HDP z minulého tahu, dojde ke krácení rozpočtu. Výdaje se sníží právě tak, aby nově vzniklý dluh byl 60% HDP.
 5. Všechny výdaje se sníží rovnoměrně: investice i subvence.

Všechny podklady pro tento výpočet jsou známy již při zadávání investic a subvencí, takže ke krácení rozpočtu nemůže dojít “náhodou”. Hra vás varuje, pokud se o to pokusíte.

Průmysl

Průmysly jsou druhou složkou ekonomického modelu.

Podpora průmyslu

Rozhodování průmyslu

Průmysl Infr. Vzděl. Spok. ŽP Daně Hmg.
Zemědělství 30 10 20 40 200 100
Uhelné el. 40 25 25 10 200 100
Atom. el. 20 30 40 10 200 100
Vodní el 25 25 25 25 200 100
Alter. el. 30 40 20 10 200 100
Těžký prům. 50 20 20 10 200 100
Lehký prům. 45 25 15 15 200 100
Obchod/Fin. 35 30 25 10 200 100
Služby 25 25 25 25 200 100
Turistika 40 5 15 40 200 100

Fungování modelu

Průběh simulace

Jedno kolo simulace probíhá následovně:

 • Napřed se vyhodnotí země:
  • Pro každou zemi se spočítají celkové výdaje (vládní investice a průmyslové subvence) a příjmy (zdanění, dotace od EU). Příjmy jsou známy již z minulého kola, výdaje zadal hráč. Pokud jsou výdaje vyšší než příjmy, zkrátí se tak, aby celkový dluh nepřesáhl 60% HDP.
  • Vyhodnotí se efekt vládních investic. Vypočítají se nové hodnoty vládních oblastí. Začne nové 'fiskální období'.
 • Pak jsou na řadě průmysly:
  • Průmyslová odvětví si načtou zisk/ztrátu, poptávku a nabídku atd. z minulého kola. Na základě těchto dat, hodnot vládních oblastí a průmyslových subvencí se odvětví rozhodnou, kde budou rušit, otvírat a přesouvat výrobní jednotky.
  • Průmyslová odvětví generují poptávku a nabídku. Vypočítají se ceny produktů. Každý průmysl ví, kolik platí za svoje vstupy a za práci.
  • Průmysly předloží svoje zisky zemím, kde mají výrobní jednotky a nechají si zisk zdanit. Daní se jen ta část celkového zisku odvětví, která odpovídá zboží vygenerovanému v dané zemi. Jednotlivé země si sčítají daně získané od různých odvětví. Údaje poskytnuté průmysly se také použijí k výpočtu HDP.
  • Zisk/ztráta, poptávka a nabídka atd. se uloží do databáze.
 • Nakonec přijdou ke slovu zase země:
  • Podle aktuálně platné agendy EU mohou země dostat nebo ztratit nějaké peníze ve prospěch jiných zemí nebo EU.
  • Nevyužité průmyslové subvence se zmenší nebo (jsou-li starší než jedno kolo) smažou.
  • Kolo skončí. Údaje o příjmech, HDP atd. se uloží tak, aby byly přístupné hráčům.
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.