Top banner
zpět na homepage
Projekty
Kategorie: Herní principy

Projekty

Každému hráči nebo týmu hráčů je na začátku hry přidělen vlastní projekt. Jednotlivé projekty vyjadřují odlišné představy o tom, jak by měla Evropská unie v budoucnosti vypadat (např. projekt Zelená Evropa se zasazuje o ochranu životního prostředí a podporuje investice do alternativních zdrojů energie, zatímco projekt Konzervativní Evropa usiluje o zachování tradičních hodnot).

Projekt je kromě této základní vize definován také seznamem politik EU, které se hráči snaží prosadit, nebo naopak jejich prosazení zabránit. Ačkoli jednotlivé body v tomto seznamu vždy vycházejí ze stejného myšlenkového základu, seznam se mění v každé hře v závislosti na počtu hráčů tak, aby byla partie vyvážená. Jednotlivé projekty se v některých bodech navzájem podporují, v jiných spolu naopak soupeří. Prosazení konkrétních návrhů je proto v každém kole záležitostí složitého vyjednávání a diplomacie. Dále jsou popsány výchozí hodnoty jednotlivých projektů.

Více Evropy

Zastánci projektu usilují obecně o posilování pravomocí institucí EU, o hlubší a pokračující integraci. Přitažlivou alternativou je pro ně evropská federace a za nutnost považují evropskou ústavu. V ekonomické oblasti podporují zvyšování unijního rozpočtu, samozřejmostí je pro ně euro. Rádi Evropu vidí jako světového hráče, který je silný a konkurenceschopný. Z toho důvodu podporují také vědu, výzkum a vše, co může dát Evropě komparativní výhodu.

Méně Evropy

Příznivci projektu jsou pro omezení pravomocí Unie a jejích orgánů ve prospěch návratu k silným národním státům. Zásadně odmítají nárůst kompetencí evropských institucí a zvyšování jejich rozpočtu či počtu zaměstnanců. Jsou pro minimalizaci evropských právních regulací, chápou Unii jako společenství založené na vzájemné prospěšnosti zejména v ekonomické oblasti, ale ne už v kulturní či politické.

Liberální Evropa

Evropští liberálové mají agendu dvojí povahy. Na jedné straně politicko-sociální, která se vyznačuje důrazem na lidská práva a občanské svobody. Podporují svobodné rozhodování občana a maximálně demokratický stát zasahující do života lidí jen minimálně. Na druhé straně mají ekonomický program, počítající s maximálním otevřením trhů a uplatňováním principů volné konkurence a komparativních výhod. Usilují o snižování daní a celkovou deregulaci života ve všech oblastech.

Sociální Evropa

Její zastánci vidí evropské sociální systémy jako hlavní vymoženost a staví se rozhodně za jejich zachování. To zahrnuje podporu obyvatelstva v nouzi, nezaměstnanosti nebo při onemocněních, ale také ochranu pracovníků v zaměstnání atd. Jsou ochotni k těmto účelům připustit zvyšování daní a co možná nejvíce sjednotit Evropu na stejnou sociální úroveň. Jejich krédem je také solidarita zejména uvnitř Unie, zahrnující mimo jiné aktivní politiku zemědělství.

Konzervativní Evropa

Jádrem projektu jsou konzervativní hodnoty vycházející původně z křesťanství. Zahrnují důraz na fungující rodinu, právo na život, manželství. Společenské a politické změny nevnímají jako pokrok, ale nebezpečný odklon od vyzkoušených a osvědčených principů. Totéž platí i o vědeckém pokroku ovlivňujícím život. Cizí a odlišné myšlenky, kultury a názory jsou konzervativcům cizí a vnímají je a priori s podezřením. Ekonomicky směřují spíše doprava.

Zelená Evropa

Klíčovým tématem je pro představitele tohoto projektu životní prostředí a jeho ochrana, přispívající v důsledku ke zvýšení kvality života občanů. Jsou proti znečišťování ovzduší či vodstva, budoucnost vidí v přechodu k alternativním, čistým energiím a v uplatňování principů udržitelného rozvoje. Preferují ochranu přírody a zdravý život před ekonomickým růstem. Jejich postoj se promítá i do mezinárodních vztahů, kde inklinují k pacifismu a spolupráci. Ekonomicky jsou spíše levicoví.

Otevřená Evropa

Její zastánci vidí evropskou jedinečnost v multikulturalismu, který vytváří evropskou identitu. Mají vstřícný postoj vůči národnostním menšinám a imigraci, v níž vidí řešení demografických problémů evropských států. Podporují odbourávání vnitřních i vnějších bariér a propustnost hranic pro osoby i zboží. V rámci své solidarity chtějí pomáhat chudým státům mimo Evropu, zapojují se také do rozvojové spolupráce.

Pevnost Evropa

Příznivci této myšlenky věří, že Evropu je třeba ochraňovat po všech stránkách před nebezpečími a škodlivými či cizími vlivy. Jako nutnou vidí samostatnou obranyschopnost Evropy, v ekonomice protekcionismus a soběstačnost ve výrobě. Jsou rozhodnými odpůrci široké imigrace, stávající národnostní menšiny chtějí asimilovat do většinové společnosti. Vyznávají nutnost aktivního zajišťování vnitřní bezpečnosti a podporu mezinárodního izolacionismu.

Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.