Top banner
zpět na homepage
Evropský zatykač
Kategorie: Herní politiky EU

Evropský zatykač

Evropský zatýkací rozkaz (European Arrest Warrant), zjednodušeně nazývaný Evropský zatykač, je právním institutem zakotveným v evropském právu i právních řádech jednotlivých členských států EU sloužícím ke vzájemnému vydávání osob podezřelých ze závažné trestné činnosti k soudnímu řízení do jiného členského státu Unie.

Evropský zatykač je zásadním zjednodušením dosavadních procedur pro předávání pachatelů k trestnímu stíhání do zahraničí (tzv. extradice) a současně průlomem do zásady, že stát zásadně nevydává své občany k trestnímu stíhání justičním orgánům jiného státu. Vzhledem k tomu, že tato zásada byla obsažena v ústavách (resp. listinách základních práv) některých členských států (např. ČR, Polsko, Německo, Belgie), došlo ze strany jejich ústavních soudů k přezkoumání otázky, zda by předání vlastních státních příslušníků, kteří se dopustí trestného činu na území jiného členského státu EU, do ciziny, znamenalo porušení jejich lidských práv. Na základě nálezů ústavního soudu v ČR došlo k novelizaci tak, aby Evropský zatýkací rozkaz mohl být implementován i do českého práva.

pouta

Zdroj:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Handcuffs01_2003-06-02.jpg

Smyslem tohoto institutu, jehož vytvoření bylo iniciováno na zasedání Evropské rady ve finském Tampere v roce 1999, je především zabránit zločincům, aby se mohli před trestním stíháním skrývat na území jiného členského státu či trestní stíhání zdlouhavými extradičními procedurami protahovat. Díky evropskému zatykači se rovněž vyloučí vliv politických orgánů (obvykle ministrů spravedlnosti) na rozhodování o vydání pachatele do zahraničí.

Členské státy jsou podle právní úpravy evropského zatýkacího rozkazu na žádost justičních orgánů jiného státu povinny bezodkladně zajistit vydání osob obviněných ze spáchání jakéhokoli trestného činu, za nějž lze vynést trest s horní hranicí sazby jeden rok odnětí svobody, nebo na osobu odsouzenou minimálně ke čtyřem měsícům odnětí svobody. V případě, že jde o obviněného ze spáchání jednoho z 32 taxativně vymezených trestných činů, ruší evropský zatykač zásadu dvojí trestnosti, která umožňuje vydání pachatele k trestnímu stíhání do zahraničí pouze v případě, že právní řády obou zemí předpokládají trestnost stíhaného činu. Mezi 32 kategoriemi trestných činů jsou například zločiny spadající do oblasti terorismu, dětské pornografie, sexuálního zneužívání, obchodu se zbraněmi a lidmi, korupce a podvodu, za něž hrozí v zemi požadující vydání obviněné osoby trest alespoň tři roky odnětí svobody.

Osoba, vůči níž je uplatněn evropský zatykač, má právo na právní pomoc a tlumočníka; může požádat o nový proces, je-li odsouzena v nepřítomnosti; právo na započítání doby strávené ve vazbě do trestu; nesmí být stíhána či odsouzena podruhé pro tentýž trestný čin; a právo na výkon trestu odnětí svobody ve státě, kde byla zatčena nebo trvale žije.

Na jednu stranu Evropský zatýkací rozkaz pomáhá rychle a efektivně potrestat těžké zločince, kteří by jinak snadno svému trestu utekli. Na tu druhou je však otázka vydávání vlastních občanů do zahraničí nadmíru citlivá. Navíc neexistence jednotné dohody na posouzení závažnosti trestného činu napříč EU způsobuje, že dochází také k vydávání osob, které spáchaly pouze malé trestné činy, jmenovitě například držení marihuany či nezaplacený úvěr, což z finančního, ani lidského pohledu není příliš efektivní. Zásadním problémem je pak rozdílnost právních norem jednotlivých států.

Odkazy:

Euractiv.cz: Ode dneška platí evropský zatykač (česky)
http://www.euractiv.cz/evropske-pravo/clanek/ode-dneka-plat-evropsk-zatyka
Hospodářské noviny: Porušuje evropský zatykač lidská práva? (česky)
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077480-14535310-F00000_d-porusuje-evropsky-zatykac-lidska-prava
Europa.eu: European arrest warrant replaces extradition between EU Member States (anglicky)
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/criminal/extradition/fsj_criminal_extradition_en.htm
Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy – plné znění (česky)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:190:0001:01:CS:HTML
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.