Top banner
zpět na homepage
Rozvojová pomoc
Kategorie: Herní politiky EU

Humanitární a finanční pomoc zemím třetího světa

Rozvojová pomoc zahrnuje širokou škálu hmotné podpory a spolupráce, které jsou poskytovány za účelem posílení ekonomického, sociálního a politického rozvoje zemím, které mají nízkou životní úroveň a nedosáhly potřebné industrializace, tedy zemím tzv. rozvojovým. Jedná se o dlouhodobou pomoc zaměřenou na zásadní socioekonomické problémy. Jejím cílem je zlepšování infrastruktury, rozvoj výrobního potenciálu a zefektivňování veřejné správy.

Rozvojová pomoc se liší od humanitární pomoci, která je spíše krátkodobá (a pokud možno okamžitá) a je poskytována v případě hrozící nebo již propuknuté humanitární krize (např. v důsledku občanské války, hladomoru, rozsáhlé přírodní katastrofy apod.) a jejímž účelem je záchrana životů, zmírnění utrpení postiženého obyvatelstva a zachování lidské důstojnosti.

pomoc_graf

Zdroj http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zahranicni-pomoc-eu-finance-system-7212.html

Rozvojovou pomoc poskytuje EU od svého vzniku v 50. letech. Původně byla zaměřená na Afriku, ale v polovině 70. let byla rozšířena na Asii, Latinskou Ameriku a země jižního a východního Středomoří. Rozvojová pomoc a spolupráce je poskytována ze zdrojů společného rozpočtu EU a z tzv. Evropského rozvojového fondu. Realizace probíhá na základě širokého spektra regionálně nebo tematicky zaměřených programů, které spravuje Evropská komise.

Hlavním cílem EU je prostřednictvím rozvojové pomoci a spolupráce podporovat udržitelný růst a rozvoj, a to tak, aby kontrolu nad rozvojem měli sami občané rozvojových zemí. Proto je prioritou EU zaměřit se na příčiny jejich zranitelnosti a poskytovat pomoc v následujících oblastech: zajištění kvalitnější potravy a čisté vody, zlepšení přístupu ke vzdělání, zdravotní péči, zaměstnání, půdě a sociálním službám, budování kvalitnější infrastruktury a zlepšování kvality životního prostředí. Iniciativy EU se rovněž zaměřují na potírání nemocí a zajišťování přístupu k levným lékům například proti HIV/AIDS. EU se také snaží o snížení dluhu, kterým jsou rozvojové země zatíženy.

Rozvojová pomoc také zprostředkuje výrobkům z rozvojových zemí lepší přístup na trh EU, který by měl rozvojovým zemím pomoci rozvinout a posílit svůj zahraniční obchod a využít výhod globalizace.

Evropská unie každoročně vyplácí téměř 9 miliard eur v rámci pomoci rozvojovým zemím. Evropské společenství má kompetenci vytvářet rozvojovou politiku, která však slouží jako doplněk rozvojové pomoci členských států. Souhrnná pomoc EU a jejích členských států je v přepočtu na obyvatele vyšší než pomoc poskytovaná Spojenými státy nebo Japonskem. Kritici však poukazují na to, že rozvojová pomoc nemůže být pro tyto státy věčným řešením. Například v mnoha afrických státech je řada veřejných služeb, jako vzdělání, zdravotní péče, infrastruktura, nebo dokonce bezpečnost, zajišťována téměř exkluzivně z peněz určených pro rozvojovou pomoc. Ve chvíli, kdy si již nebudou moci bohaté státy tuto pomoc dovolit, se takto vypěstovaná závislost rozvojových zemí může stát zdrojem rozsáhlé krize. Finanční prostředky z rozvojové pomoci jsou také často spojeny s vysokou korupcí a alibismem tamních vlád, které se díky této pomoci nemusejí zodpovídat svým občanům za (ne)poskytování základních veřejných služeb. Na druhou stranu zastánci rozvojové pomoci tvrdí, že právě ona poskytuje těmto zemím chybějící kapitál k rozvoji a napomáhá vyhnout se krizím, jež by mohly způsobit rozsáhlé hladomory a úmrtí. Častá bývají přirovnání k Evropě zdevastované po druhé světové válce a jejímu následnému rozvoji díky pomoci spojené s tzv. Marshallovým plánem (pomoc nabídnutá Spojenými státy Evropě po 2. světové válce).

Odkazy:

Europa.eu: Politiky a činnosti – Rozvoj (česky)
http://europa.eu/pol/dev/index_cs.htm
Businessinfo.cz: Rozvojová spolupráce a zahraniční pomoc EU (česky)
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rozvojova-spoluprace-es-eu/1001673/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.