Top banner
zpět na homepage
Regionální soudržnost
Kategorie: Herní politiky EU

Přerozdělování finančních prostředků mezi státy EU

Některé regiony či státy EU se vyvíjely ekonomicky pomaleji než jiné a jsou chudší než bohaté země EU. Cílem evropské integrace je však co největší ekonomické a sociální vyrovnání. Proto vznikla politika regionální soudržnosti, která se snaží na základě principu solidarity bohatších členských zemí tyto ekonomické a sociální rozdíly zmenšovat. Regionální politika řeší také otázky zaměstnanosti, životního prostředí a rovnosti mezi muži a ženami. V praxi se tato politika realizuje zejména finanční podporou z unijního rozpočtu hlavně prostřednictvím tzv. Strukturálních fondů a Kohezního fondu.

soudrznost

Tím, jak se EU rozšiřuje a jejími členy se stávají méně rozvinuté státy, navyšují se rovněž prostředky směřující na regionální politiku. V současné době jde na tuto politiku třetina celého rozpočtu EU. V momentě, kdy se slabší stát dostane na hospodářskou úroveň průměru EU, ztrácí možnost čerpání ze strukturálních fondů a podílí se na financování této politiky pro ekonomicky slabší státy.

Původ politiky regionální soudržnosti (hospodářské a sociální soudržnosti) najdeme už v Římské smlouvě (1957), kde je zmínka o potřebě snižování rozdílů mezi regiony. Skutečné kroky se však začaly v tomto směru podnikat až v 70. letech. Přelomem se stalo přijetí Jednotného evropského aktu (1986), kdy se tato politika stala oficiálně jedním z cílů společně s vytvořením jednotného vnitřního trhu. Tento krok reagoval na rozrůstající se počet členských států se slabší ekonomikou. Politika regionální soudržnosti je nerozlučně spjata se zásadním cílem Společenství, a to budováním a prohlubováním hospodářské a měnové unie jako nejvyššího stupně ekonomické integrace. Jedním s klíčových faktorů fungování hospodářské a měnové unie je totiž ekonomická vyrovnanost jejich členů, z toho důvodu je žádoucí se mezi nimi snažit zmenšovat ekonomické rozdíly.

Existuje několik strukturálních fondů EU, v rámci nichž dochází k přerozdělování unijních financí na rozvoj chudších regionů. Každý z fondů pokrývá určitou tematickou oblast, jako např. nejdůležitější Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)  podporující zejména rozvoj dopravy a dopravní sítě, vyšší ochranu životního prostředí, rozvoj podnikání a inovací a přeshraniční spolupráci a Evropský sociální fond (ESF)  financující projekty, které se týkají mládeže, podpory vzdělávání, postižených lidí atp. Vedle strukturálních fondů existuje také zvláštní Fond soudržnosti (FS), který se na rozdíl od strukturálních fondů nezaměřuje na regiony, ale na státy.

Jednotlivá státní ministerstva mají na starost přerozdělování prostředků a následnou kontrolu jejich čerpání. V rámci těchto pravomocí rovněž určují prioritní (nejdůležitější) oblasti podpory a její cíle. Kontrola tohoto čerpání pak zpětně podléhá institucím EU. Jedná se tedy o politiku takzvaně koordinovanou - pravomoci jsou rozděleny mezi Unii a členské státy.

Od svého vzniku byla tato politika často kritizována. Jednak je zpochybňována její účelnost. Převádění prostředků z prosperujících regionů a států do těch méně rozvinutých emusí být z ekonomického hlediska příliš výhodné (investice do neperspektivních či neproduktivních oblastí). Silné kritice je rovněž podrobován způsob přerozdělování dotací, které jsou často používány nesystémově a jejich udělování někdy provázejí korupční skandály. Přesto prozatím převažuje názor prosazující potřebnost této politiky, zejména kvůli dorovnávání rozdílů mezi členskými státy a kvůli solidaritě, kterou reprezentuje.

Odkazy:

Evropská komise: Politiky a činnosti – Regionální politika (česky)
http://europa.eu/pol/reg/index_cs.htm
Euractiv.cz: Regionální politika EU (česky)
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/analyza/regionln-politika-eu
Strukturální fondy EU (česky)
http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.