Top banner
zpět na homepage
Ochrana spotřebitele
Kategorie: Herní politiky EU

Předpisy chránící spotřebitele ve všech zemích EU

Ochrana spotřebitele je formou vládní regulace, která chrání zájmy spotřebitelů. Právní normy upravující ochranu spotřebitele jsou časté např. v oblastech, které se dotýkají veřejného zdraví (nutnost uvádět detailní složení potravin). EU se snaží práva spotřebitelů posilovat a zajišťovat, aby byla v rámci jednotného trhu stejná.

spotrebitel

EU posiluje ochranu spotřebitele jednak prostřednictvím právních předpisů, jednak například podporou sdružení spotřebitelů a center spotřebitelů, informačními a vzdělávacími kampaněmi a získáváním informací o názorech a problémech spotřebitelů. Konkrétní projekty a iniciativy předložené různými zainteresovanými skupinami jsou podporovány programem v oblasti spotřebitelské politiky, který má na období 2007–2013 rozpočet 156,8 milionu eur.

Evropské předpisy chránící spotřebitele zahrnují širokou škálu norem upravujících například: finanční služby, bezpečnost a záruky u výrobků, spotřebitelské úvěry, leteckou dopravu, bezpečnost potravin a další.

Předpisy EU v oblasti bezpečnosti výrobků stanoví, že výrobci a distributoři jsou odpovědní za to, aby se na trhu vyskytovaly pouze bezpečné výrobky. Hračky, kosmetické výrobky a elektrická zařízení musí splňovat i další bezpečnostní požadavky. Na jejich dodržení dohlížejí kontrolní úřady v jednotlivých zemích EU. Pokud výrobky tyto požadavky nesplňují, mohou být staženy z trhu nebo může být vydáno varování o jejich závadnosti.

Informace o nebezpečném výrobku v jedné zemi jsou ostatním zemím EU předány prostřednictvím systému rychlého varování, který se nazývá „RAPEX“. Podobný systém s názvem „RASFF“ je používán pro potraviny. V roce 2006 byl také přijat soubor předpisů REACH, týkající se výroby, obchodu, dovozu a používání chemických látek v EU. Zahrnuje bezpečnostní kontroly zhruba 30 000 chemických látek, které se v současné době používají. Společnosti budou muset doložit, že jejich použití je nezávadné jak pro lidi, tak pro životní prostředí.

Díky zásadě vzájemného uznávání výrobků může producent z jednoho členského státu volně vstupovat na trh ostatních zemí Unie. EU (konkrétně Evropská komise) spolupracuje i s třetími zeměmi, aby zajistila, že výrobky dovážené na jednotný trh splňují evropské normy. Spolupráce je oboustranně výhodná, protože evropským spotřebitelům se dostává většího výběru kvalitních výrobků a třetím zemím je usnadněn přístup na jednotný trh.

V rámci politiky ochrany spotřebitele byla na nátlak veřejnosti v roce 1999 schválena směrnice upravující podmínky chovu nosných slepic. Dle této směrnice smějí být slepice od roku 2012 chovány jen v upravených a prostornějších klecích. Vejce producentů, kteří nesplnili tyto podmínky, nemohou být od roku 2012 distribuována na společném trhu. Toto opatření (jako mnohá další) bylo kritizováno zastánci neregulovaného trhu a také chovateli slepic, kteří se obávali navýšení cen, k němuž nakonec také došlo. Jedním z hlavních důvodů však mohla být i neochota některých producentů klece do určeného termínu vyměnit.

Kritici podobných směrnic tvrdí, že orgány EU často zacházejí v regulaci až příliš daleko, a usilují o odebrání nebo alespoň omezení této pravomoci. To by na jednu stranu mohlo napomoci zachování místních specifických produktů (např. brynza, utopenec, zabíjačka atd.), které jsou regulacemi ohroženy a řada lidí by o ně velmi nerada přišla, a zabránilo podobným situacím jako v případě produkce vajec. Na druhé straně pak stojí potřeba ochrany spotřebitele a jednotné regulace jednotného trhu. V případě, že by takové regulace neexistovaly, docházelo by mezi jednotlivými členskými státy k soutěži ve snižování přísnosti obchodních podmínek a podniky by se stěhovaly do států s nižší mírou regulace.

Europa.eu: Politiky a činnosti - Spotřebitelé (česky)
http://europa.eu/pol/cons/index_cs.htm
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Ochrana spotřebitele (česky)
http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/
Sdružení ochrany spotřebitelů (česky)
http://www.spotrebitele.info/
Euractiv: Evropská komise počítá se zákazem chovu slepic v malých klecích (česky)
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/evropska-komise-pocita-se-zakazem-chovu-slepic-v-malych-klecich
Euroskop: Ochrana spotřebitele (česky)
http://www.euroskop.cz/8969/sekce/ochrana-spotrebitele/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.