Top banner
zpět na homepage
Podpora živnostníků
Kategorie: Herní politiky EU

Daňové zvýhodnění živnostníků a drobných podnikatelů EU

Podpora živnostníků spadá v EU do kompetence národních států. Živnostník je osoba samostatně výdělečně činná; podnikatel, který má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat menší než 50 milionů eur. Na celoevropské úrovni se jedná spíše o politiku marginální (vedlejší). Podpora živnostníků spočívá především ve zjednodušování podnikatelského prostředí a odstraňování administrativních bariér.

zivnostnik

V rámci jednotlivých členských států může podpora živnostníků nabývat podob podpory flexibility na trhu práce (např. uvolnění podmínek spojených s propouštěním zaměstnanců a odvody sociálního a zdravotního pojištění), příznivého nastavení plateb daní, snížení administrativní zátěže (méně papírování), investičních pobídek (firmám se např. odpouštějí na určitou dobu daně, pokud se rozhodnou v dané zemi investovat), transparentního systému zadávání veřejných zakázek (tyto zakázky se důsledně zveřejňují, aby měl každý šanci se přihlásit do soutěže) atd.

Živnostníci mohou čerpat finanční podporu z Evropských strukturálních fondů, které jsou zaměřeny na podporu podnikatelských aktivit (jako např. investice do moderních výrobních technologií, inovace, vybavení pro výzkum a vývoj informačních a komunikačních technologií, vstup na zahraniční trhy, vzdělávání a rozvoj lidského potenciálu v podnicích atd.). Živnostníci mohou také využít další finanční pomoc ze strany EU, která jim umožní získat hypoteční úvěry.

Podpora pro živnostníky ze strany EU rovněž zahrnuje odvolací instituce, jako např. SOLVIT, které řeší problémy vzniklé při nesprávné aplikaci evropského práva, jež vede k poškození podnikatele či občana.

Na evropském trhu dosud neexistuje volný pohyb služeb. Ten by každému podnikateli umožnil provozovat svou činnost v kterémkoli státě EU za stejných podmínek jako příslušníci daného státu. Systém dnešních národních regulací v této oblasti však často působení zahraničních živnostníků ztěžuje různými administrativními bariérami. To je společně s rizikovostí podnikatelských aktivit pravděpodobnou příčinou nízkého počtu evropských živnostníků a jejich malého vlivu na trhu.

Konečným cílem současné podpory živnostníků na úrovni EU je zavedení volného pohybu služeb na území Unie, který by odstranil administrativní a často i finanční zátěž pro podnikatele a umožnil by tak rozvoj podnikatelských aktivit na evropském trhu. Výsledkem úspěšně provedené podpory živnostníků tedy může být snížení nezaměstnanosti, růst HDP a větší flexibilita ekonomiky (snížení náchylnosti k recesím, tj. k propadům ekonomiky).

V roce 2008 byl přijat balíček legislativních opatření na podporu malých a středních podniků známý pod souhrnným názvem Evropský akt pro malé a střední podniky. Mezi jeho cíle patří např. omezení administrativního zatížení podniků o 25 %, omezení opožděných plateb, lepší přístup k financím včetně snazší účasti na veřejných zakázkách apod. Cílem je rovněž zjednodušení právního rámce.

Kritika takovýchto opatření se zakládá především na předpokladu ekonomické neefektivity malých podniků a jejich neschopnosti konkurovat velkým korporacím. Mnoho takovýchto podniků podle kritiků často funguje pouze díky vládní podpoře a různým úlevám, což deformuje základní tržní mechanismy ve státech Unie. Politicky je rovněž volný trh služeb velmi ožehavým tématem, jelikož místní živnostníky může ohrožovat levná konkurence z méně rozvinutých zemí EU. Opačný pól argumentace je naopak založen na tom, že tyto podniky vytvářejí nová pracovní místa a jsou pro ekonomiku důležité. Zastánci podpory uvádějí, že především administrativní a jiná omezení zabraňují živnostníkům hrát podstatnější roli v hospodářství států.

Euractiv.cz: Evropský akt pro malé a střední podniky (česky)
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/link-dossier/evropsky-akt-pro-male-a-stredni-podniky-000061
Evropský portál pro malé podniky (česky/anglicky)
http://ec.europa.eu/small-business/index_cs.htm
Evropský týden malých a středních podniků (česky/anglicky)
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/index_cs.htm
Podnikatel.cz: Malé a střední podniky (česky)
http://www.podnikatel.cz/rozjezd/zacinajici-podnikatel/male-a-stredni-podniky-msp/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.