Top banner
zpět na homepage
Sociální dávky
Kategorie: Herní politiky EU

Jednotná politika evropských sociálních dávek

Politky sociálních dávek spadá do kompetencí jednotlivých členských států EU, které stanovují konkrétní podmínky přidělování sociálních dávek. Evropská unie pro oblast sociálních dávek pouze stanovuje obecná společná pravidla s cílem zaručit nabytá práva na sociální dávky (na území jiného členského státu, v rámci jeho zákonů) pro osoby, které se pohybují na území EU.

socialni_davka

Regulace EU v této oblasti se řídí (mimo jiné) následujícími principy:

  • princip nediskriminace vůči občanům jiného členského státu
  • jednotlivec vždy podléhá legislativě pouze jednoho státu, u pracujících se jedná o stát, kde pracují
  • princip sčítání dob pojištění (když například občan pracuje postupně ve více členských státech)

Pro příklad uvedeme regulaci některých základních sociálních dávek:

  • V případě podpory v nezaměstnanosti se započítává doba odpracovaná v jiných členských státech a dávka může být nárokována ve státě, kde jedinec vykonával své poslední zaměstnání. Kromě toho je příspěvek v nezaměstnanosti vyplácen po dobu prvních tří měsíců, kdy si osoba hledá zaměstnání v jiném členském státě.
  • Vyplácení rodinných dávek je závislé na tom, do jaké kategorie příjemců dávek žadatel spadá. Pracující osoby jsou placeny státem, kde je vykonáváno povolání, důchodci dostávají penze od státu odpovědného za výplatu penze (bez ohledu na to, kde se nyní nacházejí) a sirotci od státu, kde rodinný příslušník-pracovník vykonával zaměstnání.
  • Důchodové zabezpečení je vypláceno do zahraničí, ale příjemce musí splňovat podmínku, že jeho příjem je dostatečně vysoký na to, aby se nestal přítěží tamější sociální sítě. Nicméně důchodci mají nárok na veškerou zdravotní péči ve státě pobytu.

Po rozšíření EU v roce 2004 a 2007 staré členské státy stanovily podmínky pro obdržení sociálních dávek a mnohé státy prakticky zablokovaly své sociální systémy vůči občanům nových členských států. Nicméně dosavadní zkušenosti nepotvrdily obavy ze zneužívání sociálních systémů, především proto, že výplata sociálních dávek je odvislá od doby pracovního poměru.

V případě, že by se postoj EU v otázce sociálních dávek posunul ve směru užší harmonizace (tj. sjednocování) této oblasti, potom by se spíše než o zavedení jednotného evropského systému sociálního zabezpečení mohlo uvažovat o vytvoření  záchranné sítě, tedy evropské verze amerického sociálního systému, která by představovala základní zabezpečení pro všechny občany EU, s ohledem na cenu spotřebního koše pro danou zemi/region (s ohledem na životní náklady v jednotlivých zemích). Tento návrh podporuje (alespoň deklarativně) většina levicových politiků v EU, jelikož by pravděpodobně napomohl nejchudší vrstvě obyvatelstva Unie. Nicméně pro finanční náročnost tohoto systému (který by si i při velmi nízké úrovni sociálních dávek vyžadoval značné finanční a administrativní náklady) a existenci jednotlivých národních sociálních systémů je tento krok podle kritiků nežádoucí a zbytečně nákladný.

Přijetí takovéhoto návrhu na celoevropské úrovni by zvýšilo životní úroveň nejnižších vrstev především v chudších členských státech a napomohlo by k navýšení rovnosti občanů jak uvnitř jednotlivých států, tak rovněž mezi nimi.

Odkazy:

Euroskop.cz: Sociální zabezpečení migrujících osob (česky)
http://www.euroskop.cz/677/sekce/socialni-zabezpeceni-migrujicich-osob/
Euroskop.cz: Sociální ochrana (česky)
https://www.euroskop.cz/723/sekce/predpisy-eu-o-socialnim-zabezpeceni/
Europa.eu: Politiky a činnosti - Zaměstnanost a sociální věci (česky)
http://europa.eu/pol/socio/index_cs.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.