Top banner
zpět na homepage
Natura 2000
Kategorie: Herní politiky EU
Natura 2000
Kategorie: Herní politiky EU

Natura 2000

Projekt Natura 2000 je jedním z mnoha projektů Evropské unie zaměřených na ochranu životního prostředí. Cílem Natura 2000 je vytvoření ekologické soustavy chráněných území, které jsou významné z celoevropského pohledu. Cílem tohoto projektu není ochrana jednoho konkrétního živočišného nebo rostlinného druhu, ale vždy celých oblastí - biotopů. Do projektu jsou zahrnovány ty oblasti, které jsou nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Nejedná se však o formu přírodní rezervace, na daných územích probíhá lidská činnost, podmínkou je však její udržitelný charakter, (tzn., nevyčerpává tamní přírodu).

natura

V rámci Natura 2000 existují dva typy ochranných území. Prvním typem jsou oblasti, které podléhají zvláštní ochraně, zabývají se ochranou volně žijících ptáků. Druhým typem jsou oblasti sloužící k zakonzervování současných biotopů a jsou to tzv. evropsky významná území. U chráněných oblastí se nemusí vždy nutně jednat o naprosto uzavřené celky, protože některé typy biotopů se vyvinuly na základě tradičního způsobu hospodaření.

Natura 2000 stojí především na jednotných pravidlech pro vytváření ochranného systému. Evropská komise vydala příslušné směrnice, které přesně vymezují podmínky pro zahrnutí území do ochrany projektu Natura 2000. Konkrétní opatření však na svých územích již provádějí jednotlivé státy.

Projekt Natura 2000 byl zahájen v roce 1992 s cílem v roce 2000 vybudovat základní soustavu chráněných území. Natura 2000 je příkladem úspěšné evropské spolupráce v nepolitických otázkách. Dnes soustava Natura 2000 zabírá téměř 20% pevninského území EU. Na tomto území dochází k investicím do hospodářství šetrného k přírodě a je zde také potenciál k rozvoji turistického ruchu. Natura 2000 by měla také v zájmu udržitelnosti na daných územích zajistit ekologicky šetrnou těžbu nerostných surovin. Faktem však zůstává, že rozvojové státy na ochranu přírody nevykládají takové množství finančních prostředků a úsilí, což pro ně alespoň v krátkodobém časovém horizontu představuje konkurenční výhodu oproti Evropské unii.

Odkazy:

Oficiální stránky českého projektu Natura 2000 (česky)
http://www.natura2000.cz
Evropské stránky projektu Natura 2000 (anglicky)
http://www.natura.org
European Commission: Nature & Biodiversity (anglicky)
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.