Top banner
zpět na homepage
Dovozní bariéry
Kategorie: Herní politiky EU

Ochranné dovozní a celní bariéry chránící evropský zemědělský trh

S vytvořením společného trhu a se zavedením jednotného celního sazebníku a jednotných zemědělských dávek začalo Společenství vůči nečlenským zemím vystupovat jako jeden celek. Žádná členská země proto nemůže provádět vlastní, nezávislou obchodní politiku vůči nečlenským zemím a utvářet své vnější hospodářské vztahy včetně dovozních bariér vůči vnějšímu světu zcela samostatně. Členské země zde přenesly dobrovolně příslušné kompetence na Evropskou komisi a Radu. Nejcitlivější složkou mezinárodního obchodu je zemědělství. Ochranářské tendence (uplatňování dovozních bariér) tohoto sektoru jsou ze strany EU vůči nečlenským zemím proto nejviditelnější. Zemědělská politika tradičně podléhá silné regulaci a získává podporu ze strany státu (jako jedna ze společných politik je nyní tedy regulována a podporována EU). Zájmem EU je také zamezit úplnému vylidnění vesnic z důvodu migrace do měst.

zemed_kvoty

Logické vyústění tedy představuje ochranářská politika udržující dostatečnou úroveň domácí produkce. Pokud jsou unijní ceny zemědělských komodit (výrobků) vyšší než ceny na světových trzích (sníží se konkurenceschopnost, protože by drahé evropské zboží nešlo na odbyt), uvalí EU tzv. zemědělské dávky, tedy zvláštní ochranné opatření vůči neunijním dovozcům, čímž dojde k dorovnání ceny (dovozce musí zboží zdražit o onu dávku, kterou musí zaplatit do rozpočtu EU).

K nejčastějším opatřením ovlivňujícím vývoz a dovoz na trh EU z nečlenských zemí patří zejména cla, kvóty, antidumpingová (dumping: obchodní praxe, kdy výrobce prodává v zahraničí svůj výrobek levněji než na domácím trhu s cílem poškodit lokální konkurenci) a antisubvenční opatření (subvence: poskytování finančního příspěvku vládou nebo zemí původu pouze určitému odvětví nebo firmě). Dovozní bariéry můžeme v zásadě rozdělit do dvou hlavních kategorií – tarifní a netarifní.

Mezi tarifní opatření patří zejména cla a kvóty. Pomocí cel se Unie snaží ochránit určitá odvětví před zahraniční konkurencí nebo naopak podpořit dovoz produktů, o které má Unie zájem. Vedle cel Evropská unie využívá také dovozní a vývozní kvóty na strategické či citlivé produkty, jako např. mléko, hovězí maso či obilí. Prakticky to znamená stanovení povoleného množství, které smí vstoupit na unijní trh či z něj odejít, aby nebyl poškozen.

K nejvýznamnějším netarifním omezením patří všeobecně preferování domácích (unijních) firem před zahraniční konkurencí (dotace, státní zakázky), daňová zvýhodňování členských zemí a jejich podniků vůči nečlenským, překážky plynoucí z nároku EU na dodržování určitých technických norem a standardů na dovážené zboží, administrativní překážky, inspekce, dobrovolná exportní omezení (dohoda mezi vyvážející a dovážející zemí, podle níž se vývozce dobrovolně zaváže, že nepřekročí limitované množství výrobků určených do země dovozce), obchodní sankce z politických nebo bezpečnostních důvodů (embargo nebo bojkot), prokazování původu zboží (např. diamanty) atd.

Smysl dovozních bariér spočívá v ochraně a podpoře ekonomik (či politik) vůči nečlenským státům. Jedná se zejména o to, že bez ochranářských opatření by byl trh EU zřejmě zaplaven levným zbožím a zemědělskými produkty např. z rozvojových zemí, což by mohlo existenčně ohrozit evropské producenty (nemohli by levnému zboží cenově konkurovat). Dovozní bariéry vůči nečlenským zemím mohou mít také podobu povzbuzování domácí produkce a tím mohou vést ke znevýhodnění dováženého zboží. Pro spotřebitele však existence dovozních bariér může znamenat menší škálu výrobků na trhu či případně jejich vyšší cenu.

Všechna výše uvedená opatření jsou předmětem značné kritiky již od svého vzniku. Zemědělci si stěžují na omezování produkce a striktní politiku regulace. Někteří ekonomové a například neziskové organizace považují tuto politiku za nemorální a diskriminační, jelikož znevýhodňuje například zemědělce z rozvojových zemí, jejichž jediným možným vývozem jsou zemědělské produkty, a podporuje drahou nekonkurenceschopnou produkci zemědělců evropských. Tito kritici jsou pro postupné rušení těchto opatření až na nezbytně nutnou míru.

Odkazy:

Euroskop.cz: Společná obchodní politika EU (česky)
http://www.euroskop.cz/40443/clanek/spolecna-obchodni-politika-evropske-unie/
Businessinfo.cz: Společná obchodní politika EU - Obchodně politická opatření (česky)
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/spolecna-obchodni-politika-evropske-unie-4461.html?page=5#!&chapter=5
Businessinfo.cz: Společná zemědělská politika Evropské unie (česky)
http://www.Businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/spolecna-zemedelska-politika-evropske/1000521/4234/
Businessinfo.cz: Překážky pro vstup na zahraniční trh (česky)
http://www.Businessinfo.cz/cz/clanek/manual-exportera/prekazky-pro-vstup-na-zahranicni-trh/1001370/38403/#tarifni
EUROSTAT: Europe in figures - Eurostat yearbook 2009 (anglicky)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-CD-09-001
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.