Top banner
zpět na homepage
Snižování emisí
Kategorie: Herní politiky EU

Evropská politika dlouhodobého snižování emisí

Snižování emisí v EU je jeden z mnoha cílů evropské politiky ochrany životního prostředí, kterou nastavuje řada vnitřních předpisů a také mezinárodní smlouvy, z nichž nejvýznamnější je Kjótský protokol. V jeho rámci se EU zavázala snížit emise o 8 % v porovnání s hodnotami z roku 1990 v časovém období 2008–2012. Kjótský protokol vstoupil v platnost 16. února 2005, EU jej ratifikovala v květnu 2002 a jeho platnost pod novým názvem Kjótský protokol II byla v roce 2012 v katarském Dauhá prodloužena do roku 2020.

Pro EU je nyní klíčovým rokem rok 2015, kdy má být vyjednána nová globální dohoda, která nahradí Kjótský protokol po ukončení jeho platnosti v roce 2020. Proto Evropská komise vyzvala vyspělé státy světa (tedy nejen členy EU), aby se ujaly vedení v boji s globálním oteplováním. Prohlásila, že členské státy EU jsou odhodlány zavázat se ke 30% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020, pokud se ovšem i ostatní vyspělé země odhodlají ke srovnatelnému snižování emisí.

emise

Protože získat od ostatních takový závazek je velmi složité, stanovila si zatím EU pevný nezávislý závazek dosáhnout do roku 2020 alespoň 20 % snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990. Návrh Evropské komise z ledna 2007 byl v podobě tzv. klimaticko-energetického balíčku schválen v prosinci 2008. V rámci tohoto legislativního balíčku se státy EU dohodly na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % oproti úrovni z roku 1990 (ovšem v případě dojednání širší celosvětové dohody se toto číslo automaticky zvýší na 30 %) a zároveň se do stejného data zavázaly zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie rovněž na 20 %. (Proto se této dohodě také říká 20/20 do roku 2020.) Přesná čísla pro jednotlivé státy se liší a například Česká republika má jako cílovou hodnotu podílu energie z obnovitelných zdrojů 13 %. Zároveň balíček upravuje problematiku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Doposud neúspěšné snahy Evropské unie dosáhnout globálního závazku při snižování emisí však nekončí. Všechna dosavadní jednání o nástupci Kjótského protokolu (Kodaň, Bali, Dauhá) však víceméně zkrachovala. Zásadním problémem se jeví dohoda s USA a dalšími významnými producenty skleníkových plynů (Ruskem, Brazílií, Čínou, Indií atd.) o jejich zapojení do mezinárodního systému ochrany klimatu a komplexní dohoda s rozvojovými zeměmi, na něž klimatické změny dopadají nejtvrdším způsobem.

Proti unijní snaze radikálně snížit emise skleníkových plynů se staví například země Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko), které se obávají ztráty konkurenceschopnosti svého průmyslu. Někteří zástupci průmyslu také varují, že vzhledem k nedostatečným investicím do energeticky úsporných technologií a absenci dotací na jejich nákup jsou tyto cíle velmi nerealistické a jejich plnění by mohlo výrazně ohrozit jejich konkurenceschopnost.

Evropská unie se však těmito iniciativami stává světovým lídrem v oblasti ochrany životního prostředí a zelených technologií, čímž by mohla významně přispět ke zkvalitnění lidského života na Zemi a také k omezení klimatických změn způsobených lidským faktorem. Odpůrci tohoto opatření dlouhodobě argumentují tím, že se jedná o nepřekonatelnou překážku pro domácí průmyslovou výrobu a tato politika pouze dále otevírá dveře zemím, jako je například Čína, Indie, ale i USA, jejichž výrobci nemusejí dodržovat ani zdaleka tak přísné ekologické normy. Z těchto důvodů navrhují omezení této agendy na pouhou podporu nákupu technologií a daňové úlevy pro ekologické podniky, alespoň do doby, než i ostatní státy přijmou podobná opatření. V praxi by takové omezení mělo nejspíše podobu upuštění od cílů 20/20/20.

Europa.eu: Politiky a činnosti - Životní prostředí (česky)
http://europa.eu/pol/env/index_cs.htm
Businessinfo.cz: Evropská politika ochrany životního prostředí (česky)
http://www.Businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/evropska-politika-ochrany-zivotniho/1000521/4271/
Europa.eu: Building a post-2012 global climate regime: the EU's contribution (anglicky)
http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm
Organizace spojených národů: Rámcová úmluva o změně klimatu (anglicky)
http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/2853.php
Autanet.cz: Volvo kritizuje EU za postup snižování emisí CO2
http://www.autanet.cz/autonews-volvo-kritizuje-eu-za-postup-snizovani-emisi-co2-1437
Rozhlas.cz: V EU vzplál boj o další snižování emisí skleníkových plynů
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/v-eu-vzplal-boj-o-dalsi-snizovani-emisi-sklenikovych-plynu--1030030
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.