Top banner
zpět na homepage
Zákaz testování
Kategorie: Herní politiky EU

Zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech v EU

Zákazem testování většinou míníme zákaz testů účinků chemických látek na zvířatech prováděných pro kosmetický průmysl. Ačkoliv je tato oblast regulována a je pod přísným dohledem ochránců zvířat, testy na zvířatech se nadále provádějí. Ochráncům vadí zejména testy, při nichž zvířata trpí anebo jsou zabíjena. Cílem těchto testů je například určení jedovatosti při krátkodobém a dlouhodobém použití, test kožní dráždivosti, test dráždivosti očí a sliznice, sledování přeměny substance v organismu, testování účinků poškozujících plodnost a test na rakovinotvornost. Ochránci zvířat postupně dosáhli toho, že se problematikou podrobně začal zabývat kromě Komise i Evropský parlament a na poptávku po kosmetice, která se netestuje na zvířatech, musely reagovat i kosmetické firmy a nabízet zboží s certifikací Humane Cosmetics Standard (HCS; mezinárodní certifikát pro kosmetiku a spotřební zboží bez pokusů na zvířatech).

testovani

Testy kosmetiky a její uvádění na trh jsou již od roku 1976 regulovány směrnicí Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků. Tato směrnice byla velmi často novelizována (do roku 2010 již dvaašedesátkrát a v některých letech i pětkrát!). To na jedné straně svědčí o pozornosti, kterou ochránci zvířat tomuto problému věnují, na druhé straně to však znamená problém pro kosmetický průmysl, který podniká v nestabilním právním prostředí.

Snaha environmentalistů o všeobecný zákaz testování kosmetických produktů na zvířatech vyústila po mnohých debatách a změnách směrnic až k tzv. kosmetické směrnici (2003/15/EC), která mj. stanovuje:

  • od září 2004 zákaz testování konečných produktů na zvířatech v rámci EU
  • od září 2004 zákaz uvádět na trh kosmetické výrobky a jejich obsahové látky, které byly testovány na zvířatech mimo EU, avšak pouze takové látky, pro které už v EU existují schválené a uznané alternativní metody
  • od září 2009 všeobecný zákaz testování kosmetických produktů a jejich složek na zvířatech pro téměř všechny oblasti testování, bez ohledu na to, jestli už budou existovat alternativy bez pokusů na zvířatech; výjimku mají pouze tzv. tři testy, které je obzvláště obtížné nahradit
  • od roku 2013 ustanovuje zákaz kosmetických výrobků a jejich obsahových látek, které byly testovány těmito třemi testy

A toto jsou tedy tři testy, které je v současné době stále možné provádět:

  • Test toxicity po opakované dávce – králíci nebo potkani jsou nuceni požírat nebo vdechovat kosmetickou přísadu nebo je jim vmasírovaná do oholené kůže každý den po dobu 28 nebo 90 dnů a následně jsou zabiti (test zahrnuje i zkoumání, jestli látka nezpůsobuje alergickou reakci nebo není karcinogenní).
  • Test reprodukční toxicity – březí samice králíků nebo potkanů jsou nuceny požírat testovanou látku a pak jsou zabity spolu se svými nenarozenými mláďaty.
  • Test toxikokinetiky – králíci nebo potkani jsou nuceni požírat látku, následně jsou zabiti a jejich orgány zkoumány, aby se zjistilo, jak se látka šíří v jejich tělech.

Environmentalisté prosazují úplný zákaz testování kosmetiky na zvířatech a nahrazení těchto pokusů alternativními metodami (např. pomocí tkáňových kultur), zejména tedy dodržení termínu zákazu tří testů (2013). Obecně se staví velmi negativně k jakémukoli testování na zvířatech, zejména pak na savcích a primátech (a jejich embryích). V případě nezbytného použití laboratorních zvířat pro testování léků a vědecké účely prosazují co nejmenší počty zvířat a takové podmínky jejich chovu, které odpovídají fyziologickým potřebám konkrétních druhů (welfare). Pro výuku, výcvik a osvětu striktně prosazují počítačové modely, vizualizace, 3D modely apod. Hlavní motivací je etický rozměr.

Snaha konzervativců zahrnuje naopak snahu o odložení termínu zákazu tří testů, které doposud měly z kosmetické směrnice výjimku. Tyto testy by se prý měly provádět ještě 10 let. Zároveň konzervativcům vadí, že celá oblast humánní i veterinární medicíny, veřejné hygieny a environmentální legislativa jsou tak složité, přeregulované a nepřehledné, že to snižuje srozumitelnost celé této agendy a tím také vymahatelnost práva. Kontrola a vynucování předpisů jsou prý finančně náročné, což v důsledku poškozuje evropské producenty a snižuje jejich konkurenceschopnost na světovém trhu, kde je obecně omezení mnohem méně.

Dodejme, že kromě kosmetické směrnice existuje také Humane Cosmetics Standard (HCS), mezinárodní certifikát pro kosmetiku a spotřební zboží bez pokusů na zvířatech. HCS vznikl v roce 1998 díky mezinárodní koalici organizací na ochranu zvířat z Evropy a ze Severní Ameriky. Firmy označené certifikátem HCS nesmí zejména provádět pokusy na zvířatech a ani si zadávat objednávky za tímto účelem. K dostání jsou výrobky ve stovkách obchod řetězců, je tedy vidět, že kosmetika bez mrtvých zvířat je sice možná, ale s ohledem na vyšší náklady při jejím testování je také zároveň dražší.

Odkazy:

Evropský parlament: Laboratorní výzkumy: omezit testování na zvířatech bez ohrožení dalšího vědeckého pokroku (česky)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090504IPR54954+0+DOC+XML+V0//CS
Nadace na ochranu zvířat: Pokusy na zvířatech (česky)
http://www.ochranazvirat.cz/13/czech/rubrika/pokusy-na-zviratech/
European Commission: Nature & Biodiversity (anglicky)
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.