Top banner
zpět na homepage
Rovné příležitosti
Kategorie: Herní politiky EU

Politika rovných příležitostí mužů a žen

Diskriminace a upírání práv na vzdělání, svobodné vyznání, volbu zaměstnání apod. jsou aktuální problémy, které se týkají i Evropské unie a jejích občanů. EU je celek různých národností, jazyků a kultur. Stále existují občané, kterým jsou práva na rovné příležitosti odpírána z nejrůznějších důvodů - jiné náboženství, barva pleti, jazyková bariéra či věk.

rovne_prilezitosti

Evropská legislativa pro rovné příležitosti je tvořena společnými předpisy, které jsou platné ve všech členských státech (např. antidiskriminační zákon byl v ČR přijat v roce 2009) a které tvoří minimální společnou úroveň ochrany proti diskriminaci. Členské státy musí tyto normy dodržovat a podřídit jim svou legislativu.

Tyto normy zakazují diskriminaci v zaměstnání, ve vzdělávání, sociálním zabezpečení, zdravotní péči a v přístupu ke zboží a službám na základě rasového nebo etnického původu a pohlaví. Dále se pak soustředí na zaměstnání a vzdělávání a zaručují rovné zacházení se zaměstnanci bez ohledu na jejich víru či přesvědčení, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo věk.

Mechanismy bojující proti diskriminaci v jednotlivých oblastech jsou zakotveny i v nejdůležitějších smlouvách Evropské unie. Již v Římské smlouvě z roku 1957 je požadavek stejného ohodnocení pro muže a ženy. Amsterdamská smlouva z roku 1999 přináší rovnost pohlaví jako součást základů a cílů právního řádu evropského společenství. V roce 2000 na zasedání Evropské rady v Nice byla přijata Charta základních práv EU, která zahrnuje základní občanská, politická, ekonomická, sociální a další práva. Orgány EU by se tak měly při svém konání řídit principy obsaženými v Chartě. Občané EU, kteří se budou domnívat, že některé z jejich Chartou daných práv bylo porušeno, se mohou při soudních sporech před národními soudy na Chartu odvolávat a soudy by měly k její existenci přihlížet. V Chartě se uvádí, že rovnost mezi muži a ženami musí být zajištěna ve všech oblastech včetně rovnoprávného přístupu v otázkách platu a pracovních pozic.

Konkrétně v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže v EU jsou jedním z aktuálních témat rozdíly, které přetrvávají při odměňování obou pohlaví za stejnou práci (rozdíl až 30 %), a další problémy, kterým musejí ženy čelit při vstupu na trh práce, např. sladění rodinného a pracovního života. Těhotenství a mateřská péče o dítě mohou být totiž pro ženy velkou překážkou a konkurenční nevýhodou oproti mužům při budování kariéry. Firmy mají například větší motivaci přijímat mladé muže než mladé ženy, protože ti jim neodejdou na mateřskou dovolenou a nebudou tak pro ně znamenat zvýšené výdaje. Možností, jak tyto nevýhody odstranit, je například podpora institucionální péče o malé děti (jesle, mateřské školy), či zavedení otcovské dovolené.

Zastánci této politiky jsou přesvědčeni o její zásadní funkci v moderní společnosti a považují její prosazovaní za zásadní pro společenský pokrok. Její kritika se pak ozývá ze dvou táborů. Tím prvním je kritika ideová, jejíž zastánci jsou především nacionalisticky či konzervativně smýšlející lidé, kteří nesouhlasí se změnami role ženy a imigrantů v moderní společnosti. Druhou kritikou je kritika realistická, která poukazuje na deformační vliv takových opatření, jakými jsou například povinné poloviční zastoupení žen na manažerských postech či propagace otcovské dovolené. Takováto opatření podle nich pouze podporují diskriminaci, jelikož pokládají příslušníky znevýhodněné skupiny (ženy, imigranty) za méně schopné jedince, které je potřeba ochraňovat právními předpisy. Tyto skupiny kritiků proto prosazují zrušení předpisů podporujících rovné příležitosti jakožto celoevropské agendy. To by znamenalo, že by tato problematika byla opět výhradně v pravomoci vlád členských států, které by rozhodovaly na základě specifické situace v dané zemi.

Odkazy:

Evropská komise: Kampaň Rozdíly v odměňování žen a mužů (česky)
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_cs.htm
Eurostat: Discrimination in the EU, 2006 (anglicky)
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.