Top banner
zpět na homepage
Kulturní výjimka
Kategorie: Herní politiky EU

Kulturní kvóty

Evropská unie se snaží chránit své kulturní dědictví a svou kulturní rozmanitost. Z toho důvodu vytvořila sérii opatření a systém dotací na její rozvoj a zachování. Podpora mezikulturního dialogu a rozšiřování kulturního podvědomí o různých částech EU je v souladu s mottem EU Jednota v rozmanitosti.

kameraman

Zdroj:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/MarioFord.jpg?uselang=cs

Rozvoj kultury (jazyk, literatura, divadlo, televize, hudba, kinematografie atd.) je financován celou řadou programů, které pomáhají v první řadě jejímu přizpůsobení se volnému trhu. Tímto způsobem se tyto statky snadněji dostanou do podvědomí v celé EU a navíc větší trh umožňuje zároveň větší zisky. V této oblasti je usilováno o snížení nadbytečné byrokracie a finanční podporu nejen pro uměleckou tvorbu, ale také v oblastech vzdělávání a vědeckého výzkumu s kulturním zaměřením. Dochází ke spolufinancování výstavby uměleckých škol a nahrávacích studií, restaurování historických památek, ale také k rozvoji společného evropského digitálního trhu.

Tato oblast rovněž představuje podstatnou složku hospodářství a zaměstnanost, jelikož počet pracovníků převyšuje v rámci unie 8 milionů. Unie se touto politikou pokouší rozšiřovat podvědomí o evropské tvorbě nejen v Unii, ale také v zahraničí, což ve výsledku vede k nárůstu cestovního ruchu a tvorbě dalších pracovních míst.

V rámci ochrany a rozvoje tohoto odvětví částečně reguluje dovoz kulturních statků ze zahraničí. V platnosti je dnes Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která určuje minimální počet evropských pořadů v TV. Unie má také ve Světové obchodní organizaci vyjednánu tzv. kulturní výjimku z pravidel volného obchodu, díky které může omezovat dovoz kulturních děl ze zahraničí.

Tato opatření jsou negativně vnímána v zahraničí. Nejsilněji se proti nim staví USA, které je napadají jako protekcionistické (chránící svůj vnitřní trh před zahraniční konkurencí). Tato směrnice a kulturní výjimka totiž zkomplikovala přístup americkým audiovizuálním produktům na evropský trh, čímž snížila jejich potenciální zisky. Napadán je také dopad takových opatření na omezení výběru kulturních statků.

Podpora společné kultury však pomáhá Unii posilovat společnou identitu a zachovávat její bohatou historii. V neposlední řadě se pak jedná o výdělečnou složku hospodářství, která stojí u tvorby mnoha pracovních míst.

Odkazy:

Ministerstvo kultury ČR: Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (česky)
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=521
Evropský parlament: Televize bez hranic (česky)
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/039-1290-345-12-50-906-20061211STO01289-2006-11-12-2006/default_cs.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.