Top banner
zpět na homepage
Registrované partnerství
Kategorie: Herní politiky EU

Povinná legalizace registrovaného partnerství v členských státech EU

Registrované partnerství je právní rámec, který upravuje soužití dvojic stejného pohlaví. Termín se používá jako označení úředně uzavřeného svazku dvou spolu žijících osob. V zásadě se podobá manželství, avšak rozsah práv a povinností registrovaných partnerů se stát od státu může poměrně významně lišit. Prvním státem, kde podobný zákon vstoupil v platnost, bylo Dánsko, které jej přijalo v roce 1989.

registrovane_partnerstvi

V současné době je registrované partnerství v různé formě uzákoněno také v mnoha dalších státech EU, např. ve skandinávských zemích, ve státech Beneluxu, Francii, ve Spolkové republice Německo, v Portugalsku, SlovinskuIrsku, Maďarsku, Rakousku a od roku 2006 i v České republice.

Páry stejného pohlaví mají v současnosti podle zákona právo adoptovat dítě v těchto zemích EU: Belgie, Dánsko, Lucembursko, Nizozemí, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Možnost adoptovat děti svého partnera/partnerky platí v Německu a Finsku.

Tyto právní normy se v jednotlivých státech mírně liší, například i svým označením. Ve Velké Británii existuje registrované partnerství pod názvem civil partnership. V některých státech USA je zaveden podobný institut pod názvem domestic partnership apod.

V některých zemích EU mohou registrované partnerství uzavírat i osoby opačného pohlaví – jako nižší, méně závaznou obdobu manželství, která mimoto nabízí právní rámec pro soužití a vzájemnou péči osob bez sexuálního vztahu (např. ve Francii, kde se jedná o tzv. pakt solidarity).

Registrovaní partneři mají podobná práva a povinnosti jako manželé. Zákon jim umožňuje zastupovat se v běžných záležitostech, dědit, a dokonce ukládá vzájemnou vyživovací povinnost, která je soudně vymahatelná. Uzavření partnerství vzájemně zahrnuje partnery do skupiny blízkých osob. To je praktické z nejrůznějších důvodů, např. partneři se mohou nechat v nemocnici informovat o zdravotním stavu svého protějšku. Registrované partnerství lze podobně jako manželství zrušit soudní cestou nebo automaticky zanikne smrtí jednoho z partnerů.

O zavedení registrovaného partnerství usilují gayové a lesby po celém světě. Nejčastěji argumentují tím, že registrované partnerství či jeho vyšší stupeň, manželství, jim zaručí respekt společnosti a ulehčí po formální stránce jejich soužití. Odpůrci registrovaného partnerství a manželství homosexuálních párů prohlašují, že manželství je institut, jehož hlavním cílem je vytvořit rodinu, tj. porodit děti. Osoby stejného pohlaví nejsou schopny toto kritérium přirozenou cestou splnit, tudíž by jim nemělo být dovoleno uzavřít svazek. Tato kritika se ozývá především z řad konzervativně a nábožensky orientované části populace.

Registrované partnerství doposud spadá téměř výhradně do pravomocí jednotlivých členských států EU. Zástupci některých organizací bojujících za lidská práva však usilují o schválení jednotné legislativy, která by zaručovala základní práva homosexuálních párů platná pro celou EU. V tomto ohledu je často zmiňováno například právo na informace o zdravotním stavu a možnost dědit po zesnulém partnerovi/partnerce. Součástí těchto návrhů by naopak pravděpodobně nebyla otázka adopcí. Odpůrci návrhů však tvrdí, že jejich prosazením by se zásadním způsobem potlačovaly kulturní rozdíly mezi členskými státy. Například v silně katolických zemích EU by se takovéto plošné opatření pravděpodobně setkalo s odporem.

Odkazy:

Ministerstvo vnitra ČR: Registrované partnerství (česky)
http://www.mvcr.cz/clanek/registrovane-partnerstvi.aspx
Wikipedia: Registered partnership (anglicky)
http://en.wikipedia.org/wiki/Registered_partnership
Wikipedia: LGBT Adoption (anglicky)
http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_adoption
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.