Top banner
zpět na homepage
Primát práva EU
Kategorie: Herní politiky EU

Nadřazenost evropského práva nad státním

Zásada nadřazenosti či přednosti evropského práva nad národním právem členského státu stanoví, že v případě konfliktu mezi ustanoveními obou právních řádů se uplatní evropské právo. Evropské právo nepatří jako celek do práva mezinárodního ani vnitrostátního, je specifickým komplexem právních norem. Evropské právo je pro členské země a další subjekty přímo závazné, bez nutnosti zvláštního vnitrostátního schválení nebo uznání, tedy jinými slovy je nadřazeno tomu národnímu.

Aplikace evropského práva je založena na principech, které vznikly v průběhu integračního procesu na základě některých rozhodnutí Evropského soudního dvora. K základním principům (zásadám) použití evropského práva v členských zemích patří princip nadřazenosti a princip přímého účinku. Principy nejsou přímo zmíněny v zakládacích smlouvách, ale jsou členskými zeměmi respektovány a dodržovány.

Princip nadřazenosti je dán svébytností evropského práva, kterému nemohou vzhledem k jeho zvláštnímu charakteru být stavěny v protiklad žádné vnitrostátní právní normy jakéhokoli druhu, tedy zakládacími smlouvami byl vytvořen vlastní právní řád, integrovaný do právních řádů členských zemí, který je pro soudy členských zemí závazný. Zpochybněním právní nadřazenosti i přímého účinku evropského práva by byl zpochybněn samotný základ Společenství.

Princip přímého účinku umožňuje účinnost a uplatňování evropského práva v členských státech. Princip přímého účinku je založen na precedensu Soudního dvora z roku 1963 ve věci Van Gend en Loos, z kterého vyplývá, že z evropského práva nevyplývají jen povinnosti pro členské státy, ale i práva pro jednotlivce. Není tedy ani nutné, aby členské státy přijaly zákon do vlastního vnitrostátního právního systému, a přesto se jej mohou občané EU dovolávat u národních či evropských soudů.

Evropské právo se dělí na primární právo a sekundární právo. Prameny primárního práva tvoří především čtyři zakládací smlouvy (o ESUO, EHS, Euratomu a o EU), jejich revize a přístupové smlouvy, které mají konstitucionální charakter. Sekundární právo je tvořeno právními akty přijímanými společnými institucemi EU (jedná se konkrétně o nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení a tzv. atypické sekundární normy). Členské státy jsou odpovědné za začlenění právních aktů ES do svých právních systémů a národní soudy pak odpovědné za prosazování evropského práva na vnitrostátní úrovni. Každý soudce v kterékoli členské zemi EU by měl tedy znát normy evropského práva, protože je musí pojímat přednostně před normami práva svého státu. Evropský soudní dvůr jako orgán EU pak představuje nejvyšší soudní instanci, kam se lze obrátit při sporném výkladu evropského práva (tento proces se označuje jako řízení o předběžné otázce). Nemůže sice rozsoudit případ, ale jeho názor, zda má či nemá být aplikováno evropské právo, je rozhodující.

Vytváření evropského práva je značně složitý a zdlouhavý proces čítající někdy deset a více let. Navíc ne všechny členské státy jsou vždy ochotny se podřídit a vzdát se tak vlastních záměrů ve prospěch celku. Jednotné právní prostředí je totiž jedním ze základních kamenů integrace. Evropská komise podává návrhy společných zákonů, pro něž musí vždy najít oporu v primárním právu, a ještě přesvědčit členské státy v RaděEvropský parlament, neboť obě instituce se účastní schvalovacího procesu, že taková norma je nejen právně možná, ale i na evropské úrovni nezbytná. Aktuálním příkladem nadřazenosti evropského práva nad právem národním je směrnice o chovu slepic platná od roku 2012 zakazující jejich chov v malých a neupravených klecích. Nesplnění těchto podmínek některými dodavateli zapříčinilo zákaz prodeje jejich vajec na evropském trhu. Tato směrnice vyvolala mezi občany EU silnou nevoli a zažehla debatu o tom, do jaké míry by měla EU zasahovat do národního práva členských států.

Odkazy:

Businessinfo.cz: Právo Evropských společenství (česky)
http://www.Businessinfo.cz/cz/clanek/pravo-eu/pravo-evropskych-spolecenstvi/1000459/10964/
European Commission: Application of EU Law (anglicky)
http://ec.europa.eu/community_law/introduction/treaty_en.htm
Euractiv.cz: Kde se berou zákony, které musejí být schváleny? (česky)
http://www.euractiv.cz/evropske-pravo/analyza/kde-se-berou-zakony-ktere-museji-byt-schvaleny-009434
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.