Top banner
zpět na homepage
Zemědělská politika
Kategorie: Herní politiky EU

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika (SZP) EU si klade za cíl udržet určitou potravinářskou samostatnost Evropské unie a zajistit prosperitu venkova. Tato politika má však také environmentální rozměr. Usiluje o vybudování zemědělství, které nebude příliš vyčerpávat přírodní zdroje a bude tedy dlouhodobě udržitelné.

traktor

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Tractor_0491.jpg?uselang=cs

Její vznik se datuje už k počátkům Evropské unie. Již od svého vzniku v roce 1958 má SZP zcela nadnárodní charakter, tedy jinými slovy se jedná o politiku, o které může plnoprávně rozhodovat EU a její instituce. Za jejím vznikem stála především snaha o potravinovou soběstačnost, která v období po Druhé světové válce byla nedostatečná. Pro evropské zemědělství v tomto období byla také typická jeho neefektivita. Významnou úlohu při vzniku SZP sehrála Francie, která chtěla získat kompenzaci za otevření svého trhu německým průmyslovým výrobkům. Tlakem na Německo si vydobyla tuto politiku, jež byla pro její tehdy agrárně zaměřené zemědělství výhodná.

Dnes funguje SZP na principu přímých dotací v závislosti na množství obhospodařované půdy a produkci. Aby na ně měl zemědělec právo, musí splnit celou řadu podmínek, kterými Unie kontroluje směřování evropského zemědělského sektoru. Jedná se například o normy v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin, ochraně krajiny a přírodních zdrojů, ale jde také o normy v oblasti zdraví a životních podmínek chovaných zvířat. Významnou roli zde také hrají zemědělské kvóty, jejichž podstata by se po zrušení SZP změnila. Dnes tyto kvóty určují maximální množství produkce, za které zemědělec ještě dostane dotaci. Aby se po zrušení SZP zabránilo jednostrannému vyčerpávání půdy a obecně ekologicky nezodpovědnému zemědělství, EU by na základě podobných kvót udělovala sankce těm zemědělcům, kteří by je výrazně překračovali. Toto opatření by navíc zajistilo, že by byla nadále v EU alespoň částečně zajištěna rozmanitost zemědělské produkce, jež je nutná pro strategicky důležitou potravinovou soběstačnost regionu.

Všechny výše zmíněné normy však momentálně omezují konkurenceschopnost evropských zemědělců ve srovnání s těmi v rozvojových zemích, kteří nemusejí splňovat takto přísná kritéria pro ochranu krajiny, půdy a chovných zvířat. Také z toho důvodu je na zemědělskou politiku vynaloženo značné množství financí z  unijního rozpočtu. Právě vzhledem k nekonkurenceschopnosti evropských zemědělců na světovém trhu Unie na dovoz zemědělských produktů uvaluje speciální cla a také finančně dotuje vývoz vlastních zemědělských produktů. Tato opatření ale silně znevýhodňují zemědělce z rozvojových zemí, pro které EU představuje největší trh, na kterém se se svými výrobky mohou uplatnit.

Finanční náročnost této politiky je způsobena především tím, že se jedná o jednu z mála oblastí, kterou má EU plně v pravomoci, tedy většina financí na její provoz je původem z rozpočtu EU, a tedy ne přímo z rozpočtů členských států. Přenesení pravomocí v této oblasti na evropskou úroveň má za cíl zabránit vylidňování venkova a úpadku zájmu o zemědělství, ke kterému již po dekády dochází a proti kterému by některé ekonomicky méně rozvinuté členské státy nemohly finančně efektivně bojovat. Navíc také umožňuje strategičtější a dlouhodobější plánování v tomto sektoru. Udržet si vlastní a udržitelné zemědělství je důležité také vzhledem ke stále rostoucímu nedostatku potravin na světových trzích. Rostoucí populace a zvyšující se spotřeba masa zapříčiní, že již do roku 2050 bude potřeba zdvojnásobit světovou produkci potravin. Z dlouhodobého hlediska je proto riskantní spoléhat se na dovoz potravin z rozvojových zemí.

Odkazy:

Oficiální stránky EU: Nejde jen o chov a pěstování plodin… (česky)
http://europa.eu/pol/agr/index_cs.htm
Euractiv.cz, Glopolis: Společná zemědělská politika EU a její dopad na chudé obyvatele v rozvojových zemích (česky)
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/analyza/spolecna-zemedelska-politika-eu-a-jeji-dopad-na-chude-obyvatele-v-rozvojovych-zemich-009236
SVAČINOVÁ, Tereza. Dopady ekonomické krize na zemědělský sektor EU. In KOZÁK, Kryštof et al. Dopady krize v euroatlantickém prostoru. Praha: Dokořán, 2012, s. 205-220. ISBN 978-80-7363-444-5.
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.