Top banner
zpět na homepage
Evropská deklarace
Kategorie: Herní politiky EU

Deklarace přihlášení se ke křesťanskému evropskému dědictví

Již v preambuli (úvodní slavnostní část) návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu z roku 2004 byl připomínán význam společného kulturního, náboženského a humanistického dědictví států, které spojuje evropská integrace. Sporným bodem byla právě zmínka o křesťanství jako jednom z pilířů evropské civilizace, na které trvalo především Polsko, ale i Česká republika. Formulace se však nakonec do finální podoby textu nedostala (proti byly např. FrancieŠvédskoDánsko).

vatican dome

Zdroj:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Basilique_Saint-Pierre_Vatican_dome.jpg

Po odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu referendy ve Francii a Nizozemí  v roce 2005 byla debata o budoucím uspořádání EU odložena, a to včetně otázky, zda v nové smlouvě bude zmínka o křesťanství, či nikoli. Tato debata byla obnovena až za německého předsednictví EU v roce 2007. V červnu toho roku bylo na vrcholném setkání představitelů členských států v Bruselu dosaženo dohody o nové podobě smlouvy, která byla následně v prosinci 2007 slavnostně podepsána v portugalském Lisabonu a na základě ratifikace (schválení) ve všech členských státech EU vstoupila v platnost 1. prosince 2009. V textu Lisabonské smlouvy však zmínka o společném dědictví ani o zásadní úloze křesťanství nakonec obsažena není. Byla vypuštěna (jako mnoho dalších bodů) z důvodu snadnějšího schvalovacího procesu. Tento nový návrh o přihlášení se ke křesťanskému evropskému dědictví by měl formu podobné symbolické zmínky, která by se objevila v preambuli následující smlouvy EU.

Debata o roli kultury v EU je aktuální jak na poli politickém, tak mezi obyvatelstvem mnoha členských zemí. Názory na import cizích kultur a jejich zvyklostí do Evropy budí nejrůznější emoce. Silné podpory se dostává zastáncům národního státu, jenž by se měl bránit importu cizí kultury, respektive jejím veřejným projevům, a její příslušníky účinně integrovat. Naopak odpůrci těchto návrhů odmítají omezovat menšiny v jejich právech a nevidí v jejich odlišné kultuře ohrožení, ale naopak přínos. Obě strany sporu se nejčastěji střetávají na otázkách spíše deklarativních prohlášení a významu symbolických opatření - viz níže. Tato opatření a prohlášení jsou však důležitá, protože v konečném důsledku vyjadřují postoje vlád EU k problematice jiných kultur a mohou mít nemalý vliv např. na život některých menšin.

Je historickým faktem, který nepopírá ani jedna ze stran této debaty, že křesťanství hrálo ústřední roli ve vytváření novodobé Evropy. Zásadní byla jeho úloha především ve sjednocování jednotlivých státních útvarů na kontinentě pod jednotnou doktrínou křesťanské morálky a symboliky. Historicky, ale i dnes je převládajícím náboženstvím na území dnešní EU katolicismus, který uznává jednotnou hlavu církve - římského biskupa (papeže). Tato sjednocenost, navzdory místním rozdílům a zvláštnostem i pozdějšímu vývoji, značně přispěla k vědomí výlučnosti Evropy oproti ostatnímu světu.

Výslovná zmínka o křesťanství jako společném evropském duchovním a kulturním dědictví vyvolává rozpory. Odpůrci tvrdí, že zmínit pouze křesťanskou tradici znamená zkreslit jak dějiny, tak současnost Evropy, v níž vždy byla a jsou silně přítomna i další náboženství, především judaismus a islám. Zastánci naopak poukazují na nepopiratelný vliv křesťanství na utváření a podobu evropských států, způsob jejich správy a v neposlední řadě i na vývoj myšlení o člověku a světě.

Ačkoliv se může zdát, že tato otázka nemá zásadní význam pro budoucí směřování Evropy, jedná se o potenciálně důležitý signál vysílaný dovnitř i vně Unie. Zastánci deklarace stále usilují o zdůraznění role křesťanství v některém ze základních dokumentů EU. Takovéto zdůraznění by pak mohlo sloužit jako právní podklad pro provádění dalších kulturních politik, namířených například proti imigrantům. Jako příklad mohou posloužit zákazy nošení burek na veřejnosti.

Odkazy:

Euroskop.cz: Smlouva o ústavě pro Evropu – historie, plné znění, neúspěšná ratifikace (česky)
http://www.euroskop.cz/gallery/5/1674-d76e8536_54f3_43cc_8939_3aa24db08f24.pdf
Europa.eu: Lisabonská smlouva – plné znění a další informace (česky)
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_cs.htm
Mladá fronta: Série polemických příspěvků k tématu odkazu na křesťanství v evropské ústavě (česky)
http://bohumildolezal.lidovky.cz/texty/rs485.html
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.