Top banner
zpět na homepage
Česko
Kategorie: Členské státy EU

Česká republika

Česká republika sousedí na západě s Německem, na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. Její území se skládá ze tří historických zemí – Čech, Moravy a Českého Slezska. V Evropské unii patří ČR ke středním až malým zemím. V Evropském parlamentu disponuje 24 poslanci, v rámci Rady EU má 12 vážených hlasů. Evropským komisařem byl za ČR jmenován bývalý český premiér Vladimír Špidla, který získal portfolio Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Česko
Oficiální název (=rozšířený název) Česká republika
Název v rodném jazyce Česká republika
Hlavní město Praha 1 241 664 obyvatel (2012)
Státní zřízení Parlamentní republika
Rozloha 78 866 km2
Délka hranic 2 290 km
Obyvatelstvo 10 504 203 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel -0,13 % (2012)
Jazyky úředním jazykem je čeština, 2 % obyvatel mluví slovensky
Měna česká koruna (CZK)
HDP 154,91 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 20 000 EUR (2011)
Růst HDP 1,7 % (2011)
Člen EU od 1. května 2004
Zastoupení v Evropském parlamentu 22 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 12 hlasů
Dluh 41,2 % HDP (2011)
Počet migrantů 0,97 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Slováci (1,89 %)
Poláci (0,51 %)
Němci (0,38 %)
ostatní (3 %)
Hlava státu prezident republiky Václav Klaus (od 7.3.2003)
Předseda vlády Petr Nečas (od 13.7. 2010)

Od 3. století př. n. l. obývali území dnešní České republiky Keltové, v 1. století n. l. přišly kmeny Germánů, od 5. století se objevují první Slované. V 7. století slovanské kmeny vytvořily Sámovu říši. V letech 830 - 833 na Moravě, na Slovensku, v severním Maďarsku a na západním Zakarpatsku vzniká Velkomoravská říše, která postupně zahrnuje i Čechy (890–894), Slezsko, Lužice, Malopolsko a zbytek Maďarska. Velkomoravská říše, od níž se Čechy v roce 894 odtrhly, byla v roce 907 rozvrácena Maďary. Počátky českého státu spadají do druhé poloviny 9. stol., v průběhu 10. a 11. století je připojena Morava a země se stává královstvím. Svého vrcholu dosahuje za posledních Přemyslovců, ale hlavně za vlády Karla IV. V roce 1526 nastoupila na český trůn dynastie Habsburků, která zemi včlenila do habsburské monarchie. V roce 1547 a v roce 1618 vypuklo proti panovníkovi ozbrojené povstání. Defenestrace místodržících v roce 1618 se stala i počátkem třicetileté války. Stavové byli rychle poraženi a potrestáni. Začala násilná rekatolizace českých protestantů. Náboženskou toleranci a zrušení nevolnictví přinesly až reformy Josefa II. v roce 1781. Od konce 18. století začíná v českých zemích národní obrození, které usiluje o obnovu české kultury a jazyka a později i o získání politické svrchovanosti.

Po porážce Rakousko–Uherska v první světové válce (1914–1918) se české země 28. října 1918 osamostatnily a vznikla Československá republika. Na nátlak nacistického Německa a evropských mocností bylo v září roku 1938 Československo Mnichovskou dohodou donuceno postoupit Německu pohraničí (tzv. Sudety). Jižní oblasti Slovenska a Podkarpatské Rusi připadly Maďarsku, malou část československého území (zejména oblast Těšínska) získalo Polsko. V květnu 1945 bylo Československo osvobozeno. V únoru 1948 se převratem v Československu chápou moci komunisté; země se stává totalitním státem. Liberalizační hnutí roku 1968, známé jako Pražské jaro, bylo poraženo invazí vojsk zemí Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Sovětská armáda je na území Československa přítomna až do roku 1991. Politické poměry v zemi změnila sametová revoluce 17. listopadu 1989. Počátkem roku 1990 byl z politického názvu obou národních republik odstraněn přívlastek „socialistická“. Počátkem jara téhož roku se politický název Československa změnil na Československá federativní republika (ČSFR), který byl necelý měsíc poté opět upraven do podoby Česká a Slovenská Federativní Republika.

Jako státní útvar přestalo Československo existovat 1. ledna 1993, kdy se rozdělilo na Českou republiku a Slovensko. 12. března roku 1999 byla Česká republika přijata do NATO. Spoli se Slovenskem schválila ČR v referendu v roce 2003 svůj přístup k Evropské unii, který nabyl účinnosti 1. května 2004.

Česká republika je ve vztahu k rozpočtu EU čistým příjemcem a měla by jím zůstat minimálně do roku 2014. Podle údajů Ministerstva financí ČR celkově od 1. května 2004 do 30. června 2007 zaplatila do rozpočtu EU 94 mld. Kč (cca 3,1 mld. €) a získala 112,3 mld. Kč (tj. cca 3,8 mld. €). Kladné saldo tak dosahuje celkově 18,3 mld. Kč (cca 650 mil. €).

Zapojení ČR do fungování unie bylo zpočátku omezeno několika přechodnými obdobími, z nichž nejviditelnější byla zejména opatření v oblasti volného pohybu pracovních sil ze strany většiny původních členských států. Ačkoliv tyto země omezení postupně uvolňují, např. Německo a Rakousko již dříve oznámily, že využijí maximálních možných restrikcí a omezení zachovají až do roku 2011.

Česká republika se v přístupové smlouvě zavázala přijmout jednotnou měnu Euro, zatím však nesplňuje všechna Maastrichtská kritéria – největší problémy má ČR s nadměrnou výší schodku státního rozpočtu. Předpokládá se, že by se ČR mohla zapojit do Eurozóny zhruba v roce 2012. Česká republika zruší kontroly na svých pozemních hranicích v noci z 20. na 21. prosince 2007 a 30. března 2008 na mezinárodních letištích a zapojí se tak do schengenské spolupráce, tzn. že vstoupí do prostoru států, kde se neprovádějí kontroly na společných hranicích a je tak umožněn volný pohyb osob.

Zřejmě vrcholem dosavadní existence v rámci Unie bude pro Českou republiku její historicky první předsednictví v 1. pololetí roku 2009. Bylo zvoleno i motto českého předsednictví: „Evropa bez bariér“, které má vyjadřovat jednu z hlavních priorit ČR v Unii, a to odstranění přetrvávajících překážek unijního trhu.

Praha na Google Maps

Odkazy:

Sekce „ČR v EU“, portál Euroskop.cz:
http://www.euroskop.cz//5491/sekce/cr-v-eu/
Pozice ČR vůči rozpočtu EU – detailní informace, stránky Ministerstva financí ČR:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/tiskove_zpravy_33496.html
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií v ČR za rok 2006, stránky Ministerstva financí ČR:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/eu_vyh_maastricht_kriterii.html
Vstup ČR do Schengenu, portál Euroskop.cz:
http://www.euroskop.cz/47719/clanek/vstup-cr-do-schengenu/
Úřad vlády České republiky, koordinátor příprav na české předsednictví 2009:
http://www.vlada.cz/cs/eu/predsednictvi/default.html
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.