Top banner
zpět na homepage
Evropská rada
Kategorie: Instituce a organizace

Anglicky: The European Council

Evropská rada stojí na vrcholu systému institucí Evropské unie. Jedná se o shromáždění na nejvyšší možné úrovni, tzn. hlav států a vlád členských zemí. Zasedání Evropské rady, tzv. summity, kterým se dostává maximální mediální pozornosti, určují další vývoj Unie jako celku.

Evropská rada bývá kvůli podobnosti názvů často nesprávně zaměňována s Radou Evropské unie (Radou ministrů), která je legislativní a výkonnou institucí Evropské unie na ministerské úrovni nebo s Radou Evropy, která je samostatnou mezinárodní organizací.

Summity Evropské rady umožňují politickou diskusi na vrcholné evropské úrovni, určují hlavní politické linie, které pak ostatní instituce EU realizují v praxi, rozhodují o závažných strategických otázkách nebo v případě krizových situací. Politická rozhodnutí přijatá Evropskou radou, tzv. závěry summitu, nejsou přímo právně závazná, jsou ale důležitým východiskem pro každodenní činnost Unie. Výstupem jednání Evropské rady mohou být také konkrétní prohlášení nebo rezoluce vyjadřující postoj hlav států a vlád k určitému tématu.

Mezi výsledky summitů patří např. Kodaňská kritéria pro rozšiřování Evropské unie (přijata na summitu v Kodani 1993), Lisabonská strategie rozvoje evropské ekonomiky (přijata na summitu v Lisabonu na jaře 2000) atd. Na summitech jsou vždy prezentovány priority, respektive závěry jednotlivých půlročních předsednictví Rady.

Původně nebyla Evropská rada součástí institucionálního rámce evropské integrace. Vyvinula se až postupně na počátku 70. let z pravidelných schůzek nejvyšších představitelů členských zemí. První summit Evropské rady se konal v roce 1975 v irském Dublinu. Do zakládacích smluv byla existence Evropské rady formálně začleněna až prostřednictvím Jednotného evropského aktu (v platnosti od roku 1987) a Maastrichtské smlouvy (1993).

Evropská rada se dnes schází pravidelně nejméně čtyřikrát ročně a na tzv. mimořádných zasedáních, která jsou organizována dle potřeby. Dvě z těchto setkání se odehrávají v Bruselu, ostatní  se mohou konat v aktuálně předsedající členské zemi. Půlroční rotující předsednictví Evropské rady, které vykonávaly jednotlivé členské státy ve stanoveném pořadí, se odvozovalo od předsednictví Rady EU. De facto se v tomto smyslu dala Evropská rada považovat za vrcholnou formu Rady EU.

Od roku 2009 má Evropská rada také svého stálého předsedu (známý také nepřesně jako „prezident Evropské unie“). Lisabonská smlouva stanoví, že stálý předseda je volen kvalifikovanou většinou na dva a půl roku. Historicky prvním stálým předsedou Evropské rady byl zvolen bývalý belgický premiér Herman Van Rompuy.

Odkazy:

Oficiální stránky Evropské rady (česky)
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=429〈=CS&mode=g
Euroskop.cz: Evropská rada (česky)
http://www.euroskop.cz/90/sekce/zakladni-informace/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.