Top banner
zpět na homepage
Evropský soudní dvůr
Kategorie: Instituce a organizace

Oficiální název: Soudní dvůr Evropských společenství

Anglicky: The Court of Justice of the European Communities

Evropský soudní dvůr (ESD) je nejvyšší instancí evropského práva. Jeho hlavním úkolem je zajistit jednotný výklad a dodržování evropského práva po celém území EU.

ESD se svým charakterem, agendou i pravidly fungování liší od Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který je součástí Rady Evropy a zabývá se případy porušování Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách.

soudni_dvur

Pro zajištění jednotného výkladu evropského práva slouží tzv. řízení o předběžné otázce, o které mohou požádat soudy členských států, pokud k vydání svého rozhodnutí potřebují upřesnit výklad některé z norem Společenství. ESD v takové případě nezasahuje přímo do domácího řízení a není ani odvolacím soudem, pouze poskytuje závazný výklad evropského práva.

ESD se zabývá také různými typy přímých žalob, které předkládá např. Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament nebo členský stát. Nejčastěji se jedná o žalobu na neplatnost legislativy EU, nečinnost institucí apod.

Svými rozhodnutími přispěl ESD k definování řady základních principů fungování EU, např. zásady přednosti před národním právem, zásady přímého účinku apod. Nejznámější jsou rozsudky Van Gend enLoos (1962), Flaminio Costa (1964), Cassis de Dijon (1979), Keck (1993) a další.

Od posledního rozšíření v roce 2007 působí v lucemburském sídle ESD 27 soudců jmenovaných členskými státy na funkční období 6 let s možností opakování mandátu. Předpokladem jejich jmenování je kvalifikace pro nejvyšší justiční funkce v domovských státech nebo pozice uznávaných právníků. Předsedu ESD je v současné době Vassilios Skouris z Řecka. Českou republiku zastupuje Jiří Malenovský, bývalý soudce Ústavního soudu ČR.

ESD zasedá buď na plenárním zasedání v plném počtu, jako velký senát tvořený 13 soudci, nebo v malých senátech po 3-5 soudcích podle složitosti a významu řešené otázky.

V rámci ESD působí také 8 generálních advokátů, kteří jsou jmenováni společnou dohodou vlád členských států na dobu 6 let. Jejich úkolem je pomáhat soudu poskytováním nestranných odborných stanovisek k projednávaným případům. Tato stanoviska nejsou závazná, ale mají velkou odbornou váhu.

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu případů byl ESD v roce 1989 doplněn o Tribunál (anglicky General Court, dříve nazývaný Evropský soud prvního stupně) , který převzal část agendy, zejména podání jednotlivců a firem. Vznikl tak dvoustupňový systém - proti rozsudku Tribunálu je možné se za určitých okolností dovolat u ESD. Předsedou Tribunálu je Marc Jaeger z Lucemburska.

I tak se však jednotlivec může na Tribunál obracet pouze v omezeném počtu případů. Většina řízení, kdy se jednotlivec cítí poškozen v souvislosti s právem ES/EU se odehrává před domácími soudy členských států.

Odkazy:

Oficiální stránky Evropského soudního dvora (česky)
http://www.curia.europa.eu/cs/transitpage.htm
Euroskop.cz: Evropský soudní dvůr (česky)
http://www.euroskop.cz/106/sekce/judikatura-esd/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.