Top banner
zpět na homepage
Evropský účetní dvůr
Kategorie: Instituce a organizace

Anglicky: The European Court of Auditors

Hlavním úkolem Evropského účetního dvora (EÚD) je kontrola hospodaření Evropské unie.

EÚD však nemá žádné exekutivní pravomoci, takže pokud zjistí nesrovnalosti v evropském účetnictví, může o tom pouze informovat, nebo případ předat Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

The_European_Court_of_Auditors

Jednou ročně předloží EÚD Evropskému parlamentu ke schválení souhrnnou zprávu, která monitoruje finanční toky v rámci ročního rozpočtu Unie. Tato zpráva může být podkladem pro případný postih Evropské komise, která má provádění rozpočtu na starosti. Velký význam má také díky značné mediální pozornosti, které se jí dostává.

Výroční zprávy, stejně jako další zprávy a stanoviska EÚD se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie. EÚD je ve svých zprávách pravidelně poměrně kritický - upozorňuje na nedostatečnou kontrolu a značný počet účetních chyb jak v členských státech, tak ze strany Komise.

Účetní dvůr, jehož sídlem je Lucemburk, zahájil svou činnost v roce 1977. Podle tehdejšího předsedy Evropského soudního dvora Hanse Kutschera tak Společenství získalo "finanční svědomí".

V současné době má EÚD 27 členů, kteří jsou na základě své kvalifikace nominování členskými státy a (po konzultaci s Evropským parlamentem) jmenováni Radou. Funkční období trvá 6 let s možností opakování mandátu.

Jednou z nejdůležitějších podmínek funkce evropského auditora je jeho naprostá nezávislost - nemůže tedy vykonávat žádné jiné zaměstnání, včetně neplacených. V případě nedodržení této podmínky může být člen EÚD odvolán Evropským soudním dvorem.

Od roku 2008 je předsedou EÚD Vítor Manuel da Silva Caldeira z Portugalska, Českou republiku zde zastupuje Jan Kinšt. Celkově má Účetní dvůr asi 800 zaměstnanců včetně překladatelů, administrativních pracovníků a auditorů. Auditoři jsou rozděleni do „auditorských skupin“, které vypracovávají jednotlivé návrhy.

Odkazy:

Oficiální stránky Evropského účetního dvora (česky)
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page
Euroskop: Evropský účetní dvůr (česky/anglicky)
http://www.euroskop.cz/832/sekce/zakladni-informace/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.