Top banner
zpět na homepage
Evropský ombudsman
Kategorie: Instituce a organizace

Oficiální název: Evropský veřejný ochránce práv

Anglicky: The European Ombudsman

Evropský ombudsman je kontrolním orgánem, který vyšetřuje stížnosti týkající se nesprávného úředního postupu institucí a orgánů Evropské unie.

Stížnost může podat každý občan Evropské unie nebo každá fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem v členském státě EU. Podmínkou je dodržení lhůty maximálně 2 let ode dne, kdy se stěžovatel dozví o skutečnostech, kterých se stížnost týká a kdy stěžovatel vyčerpal ostatní možná řešení problému. Evropský ombudsman neslouží jako odvolací soud, nezabývá se řešením problémů Evropského soudního dvora.

Nejčastěji Ombudsman řeší stížnosti na diskriminaci, zneužití pravomocí, časové průtahy, odmítnutí podání informací, neprůhledný postup výběrových řízení při přijímání pracovníků do institucí EU apod.

Je důležité si uvědomit, že pravomoc Evropského ombudsmana je omezena výhradně na evropskou úroveň a Ombudsman tedy nemůže provádět šetření v souvislosti se stížnostmi na státní, regionální nebo místní orgány v členských státech (včetně soudů), jednotlivce nebo podniky, a to ani v případě, že se stížnost dotýká záležitostí EU.

Ombudsman zpravidla zahajuje šetření na základě podané stížnosti, ale může jej zahájit i ze své vlastní iniciativy. Ombudsman se nejprve obrátí na dotčený orgán s žádostí o vyřešení problému. Pokud formální žádost nepřinese výsledky, snaží se najít vhodné kompromisní řešení. Pokud i tento pokus selže, může Ombudsman navrhnout opatření k nápravě. Pokud dotčený orgán navrhovaná opatření nepřijme ve lhůtě 3 měsíců, může Ombudsman předložit zvláštní zprávu Evropskému parlamentu. Stěžovatel je pak informován o výsledku celého šetření.

Evropský ombudsman obdržel v roce 2009 celkem 3 098 stížností a na jejich základě zahájil 339 šetření. V téměř v 80% případů byl Ombudsman schopen stěžovatelům pomoci – ve více než polovině případů přitom bylo dosaženo smírné řešení. Většina šetření se týkala činnosti Evropské komise (56 %).

Evropský ombudsman je volen Evropským parlamentem z kandidátů doporučených členskými státy na dobu jednoho parlamentního volebního období, tedy 5 let. Může být zvolen opakovaně. Prvním Evropským veřejným ochráncem práv byl v letech 1995-2003 Jacob Söderman z Finska, od roku 2003 zastává funkci Nikiforos Diamandouros z Řecka (znovu zvolen v roce 2009).

Odkazy:

Oficiální stránky Úřadu Evropského veřejného ochránce práv (česky)
http://www.ombudsman.europa.eu/home/cs/default.htm
Euroskop.cz: Evropský ombudsman (česky)
http://www.ombudsman.europa.eu/home/cs/default.htm
Businessinfo.cz: Evropský ombudsman (česky)
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/instituce-eu/evropsky-ombudsman/1000723/4590/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.