Top banner
zpět na homepage
Poradní orgány EU
Kategorie: Instituce a organizace

Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů

Kromě Evropské komise, která navrhuje legislativu, a Evropského parlamentu a Rady EU, kteří ji schvalují, jsou do rozhodovacích procesů v EU zapojeny také poradní orgány. Jedná se o Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Jejich úkolem je zajistit, aby byly při přípravě právních předpisů formulovány a zohledněny zájmy společenských skupin, kterých se tyto předpisy ve výsledku výrazně dotýkají.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) reprezentuje zaměstnavatele, odborové svazy, zemědělce, spotřebitele a další zájmové skupiny (např. ekologické organizace, vědecká sdružení, asociace hendikepovaných osob apod.), které společně tvoří tzv. organizovanou občanskou společnost. Vznikl na základě Římské smlouvy z roku 1957 (původně jako tzv. Poradní výbor). Jeho úkolem je vydávat odborná stanoviska k projednávané legislativě. Tato stanoviska nejsou právně závazná, ale vzhledem k odborné úrovni jsou často brána v úvahu.

Ve vymezených oblastech jako jsou zejména vnitřní trh, ochrana spotřebitele, životní prostředí nebo sociální záležitosti jsou Evropský parlament, Evropská rada a Evropská komise povinni EHSV konzultovat, jinak může být příslušný předpis zrušen rozhodnutím Evropského soudního dvora z důvodu nedodržení předepsané procedury (žaloba na neplatnost). Ve všech ostatních oblastech EHSV o konzultaci být požádán může, ale nemusí. Stanoviska může vypracovávat také z vlastní iniciativy.

Členové EHSV jsou nominováni vládami členských států EU a jmenováni na funkční období 4 let. V současné době má výbor 344 členů (viz tabulka). Počet zástupců za každý členských stát byl určen politickou dohodou a pohybuje se od 5 do 24. V čele EHSV stojí předseda, od roku 2008 Mario Sepi z Itálie.

Členský stát Počet zástupců
CELKEM 344
Francie, Itálie, Německo, Spojené království 24
Polsko, Španělsko 21
Rumunsko 15
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Švédsko 12
Dánsko, Finsko, Irsko, Litva, Slovensko 9
Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko 7
Kypr, Lucembursko 6
Malta 5

Druhým poradním orgánem EU je Výbor regionů. Byl formálně ustaven Maastrichtskou smlouvou, fungovat začal v roce 1994. Je složen ze zástupců evropských regionálních a místních samospráv členských zemí, např. hejtmanů, guvernérů nebo starostů.

Výbor regionů musí být povinně konzultován v otázkách místní a regionální správy, jako je regionální politika, životní prostředí, vzdělávání a doprava. Výbor regionů se také stal strážcem subsidiarity. Subsidiarita je jedním ze základních principů fungování Unie. Jejím cílem je zajistit, aby všechna opatření byla přijímána na co nejnižší efektivní úrovni správy, aby se zabránilo přílišné centralizaci rozhodování v Bruselu na úkor úrovně národní, regionální nebo místní, které jsou v některých případech schopny věc řešit lépe.

Principy členství a počet zástupců ve Výboru regionu se shodují s Evropským hospodářským a sociálním výborem (viz. tabulka výše).

Do roku 2010 byla předsedkyní Výboru regionů Mercedes Bresso z Itálie.

Odkazy:

Oficiální stránky Evropského hospodářského a sociálního výboru (anglicky)
http://www.eesc.europa.eu/index_en.asp
Euroskop.cz: Evropský hospodářský a sociální výbor (česky)
http://www.euroskop.cz/85/sekce/evropsky-hospodarsky-a-socialni-vybor/
Oficiální stránky Výboru regionů (česky/anglicky)
http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx
Euroskop.cz: Výbor regionů (česky)
http://www.euroskop.cz/86/sekce/vybor-regionu/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.