Top banner
zpět na homepage
Evropské agentury
Kategorie: Instituce a organizace

Evropské agentury

Evropské agentury se náplní činnosti i principy fungování liší od ostatních institucí a orgánů EU jako Evropská komise, Evropský parlament apod. Jsou zřizovány, aby napomáhaly řešení různých specifických problémů právního, technického nebo vědeckého charakteru, nebo asistovaly institucím a orgánům EU v různých oblastech politik.

První agentury vznikly na začátku 70. let, další vlna (tzv. agentury druhé generace) následovala v 90. letech v souvislosti s dokončováním vnitřního trhu. V roce 2003 bylo rozhodnuto o založení zatím poslední série agentur, tzv. třetí generace.

Ačkoliv mají jednotlivé agentury různé cíle, podobají se strukturou i způsobem fungování. Praktický chod agentury řídí správní rada složená ze zástupců členských států. V čele stojí výkonný ředitel jmenovaný správní radou nebo přímo Radou EU, který je za aktivity agentury politicky zodpovědný.

Většina agentur je financována prostřednictvím rozpočtu Evropské unie, některé mohou ale také samy vybírat poplatky nebo dostávat příspěvky. Hospodaření agentur kontroluje Evropských účetní dvůr.

Většina současných agentur sídlí v zemích původní Evropské patnáctky. V roce 2003 se ale představitelé EU rozhodli, že nové evropské agentury by měly být rozmísťovány především v členských zemích, které vstoupí po roce 2004. Např. Polsko tedy získalo sídlo agentury FRONTEX pro ochranu vnějších hranic EU, ČR usiluje o sídlo agentury nově budovaného evropského navigačního systému Galileo. V této věci však zatím nepadlo definitivní rozhodnutí.

V současnosti existují čtyři základní typy evropských agentur:

1) „Agentury Společenství“, které jsou zřizovány pro činnost v rámci I. pilíře Evropské unie (Evropská společenství). V současné době existují tyto:

Vigo (Španělsko)
NÁZEV AGENTURY (zkratka)SÍDLOROK ZŘÍZENÍ
Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)Vídeň (Rakousko)2007
Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA)2005
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)Bilbao (Španělsko)1994
Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)Heraklion (Řecko)2004
Evropská agentura pro chemické látky(ECHA)Helsinky (Finsko)2007
Evropská agentura pro léčiva (EMEA)Londýn (Spojené království)1995
Evropská agentura pro leteckou bezpečnost (EASA)Kolín nad Rýnem (Německo)2002
Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)Lisabon (Portugalsko)2003
Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích EU (FRONTEX)Varšava (Polsko)2004
Evropská agentura pro železnice (ERA)Valenciennes (Francie)2004
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)Kodaň (Dánsko)1993
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)Dublin (Irsko)1975
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)Lisabon (Portugalsko)1993
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)Stockholm (Švédsko)2005
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)Soluň (Řecko)1975
Evropský institut pro rovnost žen a mužůVilnius2007
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)Parma (Itálie)2002
Evropský úřad pro dohled nad GNSS (GSA)Brusel (Belgie)2004
Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)Turín (Itálie)1994
Odrůdový úřad Společenství (CPVO)Angers (Francie)1994
Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (Cdt)Lucemburk (Lucembursko)1994
Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)Alicante (Španělsko)1994

2) „Agentury společné zahraniční a bezpečnostní politiky“, které jsou zřizovány pro činnost v rámci II. pilíře EU (Společná zahraniční a bezpečnostní politika). V současné době existují tyto:

NÁZEV AGENTURY (zkratka)SÍDLOROK ZŘÍZENÍ
Evropská obranná agentura (EDA)Brusel (Belgie)2004
Satelitní středisko Evropské unie (EUSC)Madrid (Španělsko)2001
Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (ISS)Paříž (Francie)2001

3) „Agentury pro spolupráci policejních a soudních orgánů v trestních věcech“, které jsou zřizovány pro oblast III. pilíře EU (Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech). V současné době existují tyto:

NÁZEV AGENTURY (zkratka)SÍDLOROK ZŘÍZENÍ
Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)Haag (Nizozemsko)2002
Evropská policejní akademie (CEPOL)Bramshill (Spojené království)2005
Evropský policejní úřad (Europol)Haag (Nizozemsko)1992

4) „Výkonné agentury“, které jsou na rozdíl od předchozích 3 typů agentur zřizovány pouze na dobu určitou. Tyto agentury mají sídlo v místě, kde se nachází příslušné oddělení Komise, tzn. Brusel nebo Lucemburk. V současné době existují tyto agentury:

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERC)

Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA)

Výkonná agentura pro výzkum (REA)

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC)

Odkazy:

Europa.eu: Evropské agentury (česky)
http://europa.eu/agencies/index_cs.htm
Europa.eu: Seznam agentur EU podle země sídla (česky)
http://www.europa.eu/agencies/inyourcountry/index_cs.htm
Euroskop.cz: Česko jde do boje o navigační systém EU (česky)
http://www.euroskop.cz/19485100/clanek-zpravodajstvi/cesko-jde-do-boje-o-navigacni-system-eu/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.