Top banner
zpět na homepage
Rada Evropy
Kategorie: Instituce a organizace

Anglicky: The Council of Europe

Ačkoliv bývá často kvůli podobnosti názvů zaměňována s Radou EU nebo Evropskou radu, Rada Evropy není součástí Evropské unie, ale samostatnou mezinárodní organizací. Od Evropské unie se liší oblastí působnosti i principy fungování.

Rada Evropy byla založena 5. května 1949. U jejího vzniku stálo 10 zakládajících členů - Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Spojené království (srovnej se 6 zakládajícími státy ESUO, EURATOM a EHS). Jako sídlo organizace byl zvolen Štrasburk.

Původní ambiciózní plány oblastí, které by Rada Evropy mohla svou činností pokrýt, poněkud vyprázdnilo založení Evropského sdružení uhlí a oceli (ESUO) a Severoatlantické aliance (NATO) ve stejné době. Zatímco ESUO a jeho následovníci postupně převzali agendu ekonomické integrace, NATO se soustředilo na otázky bezpečnostní. Rada Evropy se proto začala orientovat spíše na oblasti lidských práv a základních svobod, demokracie, vzdělání a kultury.

Významného úspěchu se jí podařilo dosáhnout v roce 1950, kdy byly přijata Evropská úmluva o lidských právech, která garantuje rozsáhlý katalog práv, např. právo na život, na spravedlivé projednání případu v občanských a trestních záležitostech, svobodu projevu, myšlení, svědomí a náboženství atd. Kromě toho dala Rada Evropy vzniknout dalším více než 190 právně závazným evropským smlouvám či úmluvám, které se zabývají otázkami lidských práv, organizovaného zločinu, prevence mučení, kulturní spolupráce atd.

Rada Evropy funguje jako klasická mezinárodní organizace. Rozhodovacím orgánem je Výbor ministrů složený z ministrů zahraničních věcí členských států nebo jejich zástupců. Existuje zde i Parlamentní shromáždění, které (na rozdíl od Evropského parlamentu) není přímo voleno, ale pouze složeno z delegátů jednotlivých národních parlamentů. Každodenní činnost Rady Evropy se opírá o sekretariát se zhruba 1800 zaměstnanci. Vede jej generální tajemník, od roku 2009 Thorbjørn Jagland z Norska. Rada Evropy hospodaří s rozpočtem asi 218 milionů EUR (údaj pro rok 2010).

Nejznámějším orgánem Rady Evropy je Evropský soud pro lidská práva (ESLP), který sídlí ve Štrasburku a dohlíží na dodržování Evropské úmluvy o lidských právech. ESLP se svým zaměřením a činností výrazně liší od Evropského soudního dvora, který je součástí struktur Evropské unie. ESLP sestává ze stejného počtu soudců jako je počet členských států Rady Evropy, které Úmluvu ratifikovaly (v současné době 47). Projednává stížnosti na porušení Úmluvy ze strany některého ze signatářů, které podají jednotlivci (včetně občanů nečlenských států) nebo státy.

Stížnost k ESLP je možné podat pouze po využití všech domácích opravných prostředků, a to ve lhůtě maximálně 6 měsíců od posledního domácího rozhodnutí. Tam, kde ESLP zjistí, že členský stát Úmluvu skutečně porušil, vydá rozsudek. Rozsudky ESLP jsou právně závazné, dotčené země mají povinnost je plnit. Stížnosti se týkají zejména týrání a špatného zacházení s vězni, nedostatků v soudních řízeních, různých forem diskriminace, omezování možnosti vyjádřit názor či podávat nebo získávat informace, svobody účastnit se demonstrace, konfiskace majetku a vyvlastnění apod. Z České republiky směřují s ESLP nejčastěji stížnosti na nepřiměřeně zdlouhavá soudní řízení.

V současné době sdružuje Rada Evropy 47 členských států. Součástí je i řada států, které se nezapojily do Evropské unie - Turecko (vstoupilo 1949), Island (1950), Švýcarsko (1963), Lichtenštejnsko (1978), San Marino (1988), Albánie, Moldavsko, Makedonie, Ukrajina (všechny 1995), Rusko (1996), Gruzie (1999), Arménie a Azerbajdžán (oba 2001), Bosna a Hercegovina (2002), Srbsko (2003), Monako (2004) a Černá Hora (2007). Československo vstoupilo do Rady Evropy v roce 1991, samostatná Česká republika po svém vzniku v roce 1993 toto členství potvrdila. Status pozorovatele přiznala Rada Evropy dalším 5 zemím - Svaté stolici, Spojeným státům americkým, Kanadě, Japonsku a Mexiku.

Odkazy:

Oficiální stránky Rady Evropy (anglicky)
http://www.coe.int/
Evropský soud pro lidská práva (anglicky)
http://www.echr.coe.int/echr/
Informační kancelář Rady Evropy v České republice (česky)
http://www.radaevropy.cz/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.