Top banner
zpět na homepage
NATO
Kategorie: Instituce a organizace

Severoatlantická aliance

Severoatlantická aliance, anglicky North Atlantic Treaty Organisation (NATO) je mezinárodní vojenská organizace založená 4. dubna 1949 podpisem tzv. Washingtonské smlouvy, která zakotvila vznik bezpečnostní organizace západních demokracií jako odpověď na poválečnou situaci v Evropě.

nato

Washingtonskou smlouvu podepsalo v dubnu 1949 dvanáct států: USA, Kanada, Spojené království, Francie, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie, Island, v roce 1952 se připojilo Řecko a Turecko, v roce 1955 se po získání plné suverenity připojila Německá spolková republika a v roce 1982 Španělsko. Prvními zeměmi ze zemí Východního bloku, které se k NATO připojily, byly 12. března 1999 Polsko, Maďarsko a Česko. V roce 2004, v dosud největší vlně rozšiřování NATO, se připojily státy východní Evropy Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko. K 1. dubnu 2009 přistoupily Chorvatsko a Albánie. Jednání s Makedonií zůstala kvůli sporu o název státu s Řeckem zablokována. V roce 1966 byly řídící orgány v souvislosti s vystoupením Francie z vojenských struktur Aliance přemístěny z Paříže do Bruselu.

Protože některé členské státy EU jsou zároveň členy aliance a některé nejsou, členské státy obou uskupení vystupují ve vztahu k alianci nezávisle a vyslanci zastupují pouze své země, nikdo nezastupuje EU jako celek.

Základním prvkem smlouvy je článek 5: "Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti."

Tento článek měl v době založení organizace především odradit Sovětský svaz a jeho satelity od útoku na západní Evropu. V takovém případě by totiž napadeným státem byly i USA, které by jediné byly schopny účinně reagovat na takový útok. Obávaný útok Sovětského svazu nikdy nepřišel. Členské státy NATO poprvé použily článek 5 dne 12. září 2001 jako odpověď na teroristické útoky v USA o den dříve.

Členství nových zemí se řídí článkem X smlouvy, který stanovuje dvě základní kritéria: pouze evropské státy jsou způsobilé se stát členy a všechny stávající členské země musí souhlasit s přijetím. Mechanismus Akční plán členství, anglicky Membership Action Plan (MAP) je procedura pro státy, které mají zájem se stát členy. Tento mechanismus byl schválen na Washingtonském summitu v roce 1999 a od uchazečů vyžaduje pravidelné roční zprávy popisující pokrok v pěti základních přístupech:

  • Snaha urovnat mezinárodní, etnické a územní spory mírovou cestou, zásada právního státu a lidských práv a demokratická kontrola armády
  • Schopnost přispívat k obraně a misím organizace
  • Poskytnutí dostatečných zdrojů armádě
  • Zabezpečení citlivých informací a zajištění jejich utajení
  • Soulad národní legislativy se spoluprací s NATO

NATO poskytuje v rámci MAP zpětnou vazbu a technickou pomoc každému státu individuálně.

Nejdůležitější rozhodnutí v rámci NATO jsou vytvářena všemi členskými státy. Zástupci jednotlivých států zasedají alespoň jednou týdně v Severoatlantické radě, anglicky North Atlantic Council (NAC). Předsedou NAC a zároveň generálním tajemníkem NATO je Anders Fogh Rasmussen z Dánska, který tento post zastává od roku 2009 a je 15. Generálním tajemníkem NATO od založení aliance. Za vojenské operace je zodpovědný Vojenský výbor, anglicky Military Committee. Tomuto výboru je zodpovědný vrchní velitel sil NATO, kterým je od roku 2009 americký Admirál James Stavridis. Do té doby se na tomto postu vystřídalo 15 generálů, všichni Američané.

Další informace:

Oficiální stránky NATO (anglicky)
http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm
Informační centrum o NATO v České republice (česky)
http://www.natoaktual.cz
NATO-EU: A Strategic Partnership (anglicky) http://www.nato.int/issues/nato-eu/index.html
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.