Top banner
zpět na homepage
OSN
Kategorie: Instituce a organizace

Organizace spojených národů

OSN - Organizace spojených národů, anglicky United Nations (UN), je globální mezinárodní organizací, jejímiž hlavními cíli je zabraňovat válkám a násilí, zajišťovat dodržování lidských práv, vytvářet a dohlížet na dodržování mezinárodního práva a podporovat ekonomický rozvoj, zvyšování životní úrovně a boj s nemocemi. OSN má sídlo v New Yorku a má 192 členských států.

osn

Organizace spojených národů byla založena, jako následovník Ligy národů, 26. června 1945 v San Franciscu na základě přijetí Charty OSN. 24. října 1945 byla Charta ratifikována všemi pěti stálými členy Rady bezpečnosti (RB). Členy OSN jsou všechny státy světa kromě jednoho - Vatikánu, který má při OSN status stálého pozorovatele. Členství v OSN je založeno na principu suverénní rovnosti. Každý členský stát má své zástupce ve Valném shromáždění a všechny členské státy disponují jedním stejně platným hlasem. Členy OSN se mohou stát jen státy, EU tedy nemůže být zastoupena přímo, ale jen jejich prostřednictvím. Na půdě Spojených národů proto mluví jménem EU vždy ten stát, který právě drží předsednictví v Radě. Kvůli zabezpečení kontinuity působí při OSN kancelář EU, která je součástí sekretariátu Rady. V Radě bezpečnosti, nejdůležitějším orgánu v architektuře OSN s nařizovací pravomocí, reprezentují unii vždy zastoupené členské státy. Vzhledem k tomu, že jsou Británie a Francie stálými členy RB s právem veta, je zde unie zastoupena stále.

OSN má šest hlavních orgánů. Jsou to Valné shromáždění (anglicky General Assembly, GA), Rada bezpečnosti (anglicky Security Council, SC), Ekonomická a sociální rada (anglicky Economic and Social Council, ECOSOC), Sekretariát (anglicky Secretariat), Mezinárodní soudní dvůr (anglicky International Court of Justice, ICJ) a Poručenská rada (anglicky Trusteeship Council). Dále do struktury OSN patří mnoho dalších rad, výborů, agentur a programů, které mají funkce poradní, monitorovací a vykonavatelské.

Nejdůležitější orgán, Radu bezpečnosti, tvoří 5 stálých členů s právem veta a 10 nestálých členů. Nejvyšším orgánem s hlavní poradní a organizační funkcí je Valné shromáždění. Valné shromáždění volí vedení organizace. Čelným představitelem OSN je Generální tajemník volený na období 5 let. Od 1. ledna 2007 jím je bývalý ministr zahraničních věcí Korejské Republiky Ban Ki-moon, který je devátým Generálním tajemníkem od založení organizace v roce 1945.

OSN má šest oficiálních jazyků: čínštinu, angličtinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu a arabštinu. Prvních pět bylo oficiálními jazyky od založení OSN, Arabština jím stala v roce 1973. Pracovními jazyky Sekretariátu jsou angličtina a francouzština.

OSN se po celou dobu své existence podílí na mezinárodním dění především misemi pro zachování míru a monitorovacími misemi. Mezi nejvýraznější úspěchy je možné počítat vymýcení neštovic (r. 1977), rozvoj mezinárodního práva, a další. OSN hraje rovněž roli nestranné organizace umožňující urovnávání konfliktů a jejich předcházení. Kritici OSN ovšem upozorňují také na mnoho neúspěchů, například neschopnost zabránit genocidě ve Rwandě, neefektivní intervence v Druhé Konžské válce, podezření z korupce v programu Ropa za potraviny, atd. V nynější době OSN vytváří snahu naplnit tzv. Rozvojové cíle tisíciletí a zároveň čelí narůstající kritice za neschopnost uskutečnit reformy organizace ve smyslu snížení byrokracie a zkostnatělosti organizace a zvýšení rychlosti rozhodování a akceschopnosti. Zároveň je potřeba změnit systém členství v Radě bezpečnosti, protože za dobu fungování organizace se politická, bezpečnostní a ekonomická situace ve světě značně změnila. Z toho důvodu některé státy, například Brazílie, Indie či Německo, požadují změnu rozhodovacích pravomocí jednotlivých států.

Další informace:

Oficiální stránky OSN (anglicky)
http://www.un.org
Informační centrum OSN v Praze (česky)
http://www.osn.cz
Pražský Model OSN (česky)
www.studentsummit.cz
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.