Top banner
zpět na homepage
Kritéria členství v EU
Kategorie: Principy a činnost EU

Kritéria členství v EU

Základní kritéria pro přijetí nového člena EU jsou zakotvena v čl. 49 Smlouvy o Evropské unii (ve znění Lisabonské smlouvy, která je v platnosti od 1. prosince 2009). Podle něj může o členství požádat „každý evropský stát, který uznává hodnoty uvedené v článku 2 a zavazuje se k jejich podpoře, může požádat o členství v Unii“. Těmito hodnotami jsou podle čl. 2 úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.

I když se v čl. 49 hovoří o evropském státě, není v zakládacích smlouvách EU definováno, jaký teritoriální rozsah se Evropou rozumí, případně z jaké minimální procentuální části musí takový stát ležet v takto vymezeném území. Např. současný oficiální kandidát členství, Turecko, se nachází v Evropě pouze třemi procenty svého území.

kriteria

Je zřejmé, že evropská integrace není založena jen na geografické příslušnosti a již dnes jsou některá mimoevropská území začleněna do Unie. Např. francouzské zámořské departementy v čele s územně největší Francouzskou Guayanou v Jižní Americe, karibskými ostrovy Guadeloupe a Martinique a ostrovem Réunion v Indickém oceánu, nebo španělské enklávy na marockém pobřeží, Ceuta a Melilla, se rozhodně nedají označit za typicky evropská území. Stejně tak např. Kypr se nachází mnohem blíže prostoru Blízkého východu a Severní Afriky.

Existují však další, přesněji stanovená kritéria vstupu, která byla vytvořena na zasedáních Evropské rady v Kodani v roce 1993 (tři Kodaňská kritéria) a v Madridu 1995 (Madridské kritérium):

  1.kritérium politické: existence stabilních institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin; 2.kritérium hospodářské: země musí mít fungující tržní hospodářství schopné odolat konkurenci a tržním silám v EU; 3.kritérium převzetí acquis communautaire (francouzský termín, který se používá pro právní řád Evropské unie) a závazků vyplývajících z členství, včetně dodržování cílů politické, hospodářské a měnové unie a jejich provádění, tzn. zejména harmonizace domácího práva s právem evropským; 4.dostatečné administrativní a soudní struktury pro provádění všech závazků vyplývajících z členství.

  I tato kritéria jsou však předmětem vývoje, tzn. že země, které je v současné době nenaplňují, např. z ekonomického hlediska, je mohou po provedení potřebných reforem úspěšně splnit. Např. jedna ze současných kandidátských zemí, Makedonie, se bude muset vyrovnat se svou dnes téměř 40% nezaměstnaností. Navíc Lisabonská smlouva v již zmíněném článku 49 stanoví, že "kritéria pro přistoupení, na nichž se dohodne Evropská rada, budou zohledněna", tzn. že členské státy mohou po dohodě formulovat další podmínky členství.

  Postup každého z kandidátů při naplňování kritérií je každoročně sledován Evropskou komisí v tzv. hodnotících zprávách. Pro potenciální kandidátské země vydává Evropská komise tzv. zprávy o pokroku. Všechny tyto zprávy jsou dostupné na webových stránkách Evropské komise - Generálního ředitelství rozšíření.

  Odkazy:

  Evropská komise: Generální ředitelství rozšíření (česky)
  http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/index_cs.htm
  Euroskop.cz: Rozšiřování EU (česky)
  http://www.euroskop.cz/685/sekce/rozsirovani-evropske-unie/
  Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.