Top banner
zpět na homepage
Rozpočet EU
Kategorie: Principy a činnost EU

Příjmy evropského rozpočtu nezávislé na členských zemích

Ve srovnání se státními rozpočty je rozpočet EU výrazně menší, a to protože neplní běžné rozpočtové funkce (nejsou z něj hrazeny výdaje na sociální dávky, důchody, výdaje na zbrojení, lékařskou péči apod.) a také pro neochotu členských zemí společný rozpočet navýšit. Největší část unijního rozpočtu je v současnosti vynakládána na vytváření růstu a pracovních míst a na snižování ekonomických rozdílů mezi regiony. Další velkou položku představují výdaje na zemědělství, rozvoj venkova, rybolov a ochranu životního prostředí. Prostředky EU jsou dále využívány například na boj proti terorismu, organizovanému zločinu a nelegálnímu přistěhovalectví. Správní náklady na fungování EU a jejich institucí se pohybují okolo 6% z celkového objemu rozpočtu.

Rozpočet EU má tak spíše zastřešující efekt nad rozpočty jednotlivých členských států. Největší část do rozpočtu pochází z členských příspěvků (cca 70%), tedy nepřímo. Nás však zajímají přímé zdroje, tedy příjmy rozpočtu EU nezávislé na členských státech, vybírané ve prospěch EU jako celku, tedy cla, zemědělské dávky, které inkasuje stát, přes něhož jde zboží na unijní trh a podíl z DPH vybíraný v rámci vnitřního obchodu EU (mezi členskými státy).

Příjmy rozpočtu EU jsou tvořeny třemi vlastními zdroji a jedním doplňkovým zdrojem. Tzv. tradiční vlastní (přímé) zdroje představují výnosy z (1) cel (cca 13% rozpočtových příjmů) a (2) výnosy ze zemědělských dávek, což jsou cla uvalená na dovoz zemědělských produktů a dávky uvalené na cukr a isoglukózu (cca 2% rozpočtových příjmů). Cla i dávky se vybírají od nečlenských států na těch vnějších hranicích, přes které je dané zboží dovezeno na území EU (např. ČR vzhledem ke své poloze může cla a zemědělské dávky vybírat pouze na relativně méně frekventovaných mezinárodních letištích, tzn., že odvádíme do rozpočtu poměrně malou částku). Státy si při vybírání cel a dávek ponechávají určitou část poplatku jako náhradu za administrativu spojenou s jeho vybíráním.

Vedle cel a dávek představuje třetí přímý zdroj rozpočtu podíl na vybrané (3) dani z přidané hodnoty (DPH) (cca 15% rozpočtových příjmů). Tu vybírají členské státy v rámci vnitro-unijního obchodu.

K vlastním rozpočtovým zdrojům se řadí také velice malé příjmové položky (cca 1%), jako např. daně z příjmu a mezd evropských úředníků, pokuty uložené orgány Společenství, přebytky z předešlého roku, úroky z opožděných splátek aj.

Vlastní příjmy do rozpočtu byly zavedeny roku 1971, do té doby se chod EU zajišťoval z členských příspěvků jednotlivých států. Zavedením vlastních zdrojů získaly orgány Společenství nezávislost na vůli vlád členských zemí. Prvními dvěma vlastními rozpočtovými zdroji Společenství byly zmiňované zemědělské dávky a cla, proto označované jako "tradiční zdroje". Tyto tradiční zdroje však nemohly pokrýt náročné finanční potřeby chodu EU, proto se zavedly jako dodatečný zdroj opět členské příspěvky států. Příspěvky však nejsou automatické, Společenství o ně může pouze v nouzi požádat. V současnosti dochází k postupnému poklesu výše vybíraných cel a zemědělských dávek, přičemž stoupá význam dalších zdrojů, tedy dávek z DPH (daň z přidané hodnoty) ale zejména členských příspěvků. Faktické financování rozpočtu pomocí dodatkového čtvrtého zdroje (příspěvky) však není v zásadě optimálním stavem a hovoří se o nutnosti reformy vedoucí k zjednodušení a zavedení např. evropské daně, unijní daně z produkce CO2, energetické dani, zvláštní dani na tabák a alkohol, daně z mezinárodních finančních transakcí aj., což znamená úsilí o posílení vlastních příjmů do rozpočtu.

Odkud pocházejí prostředky rozpočtu?

Zdroj: Evropská komise

Odkazy:

Zastoupení Evropské komise v ČR: Rozpočet EU (česky)
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/budget/index_cs.htm
Evropská komise: Politiky a činnosti – Rozpočet EU (česky)
http://europa.eu/pol/financ/index_cs.htm
Euroskop.cz: Rozpočet EU (česky)
http://www.euroskop.cz/684/sekce/rozpocet-eu/
Oficiální stránky EU: Jak je využíván rozpočet EU? (česky))
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/expenditure/index_cs.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.