Top banner
zpět na homepage
Fondy EU
Kategorie: Principy a činnost EU

Fondy Evropské unie

Fondy Evropské unie slouží k financování politik EU, podpoře hospodářského růstu členských států, podpoře vzdělanosti, podpoře regionálního rozvoje, apod. Evropské fondy též slouží jako pomoc státům, které jsou kandidáty na vstup do EU a zároveň fondy EU poskytují pomoc i velmi chudým a zaostalým zemím.

fond

Rozdělení Fondů Evropské unie

Fondy Evropské unie se dají rozdělit do čtyř oblastí. První a největší oblast co do objemu financí tvoří strukturální fondy sloužící ke zvyšování hospodářské vyspělosti regionů EU. Další oblast zastřešuje Kohezní fond. Dovnitř EU směruje finanční toky ještě Evropský fond solidarity. Zbývají ostatní fondy, které slouží k financování podpory pro kandidátské země, nejméně rozvinuté země a další účely.

1) Strukturální fondy

jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony. Jedná se především o venkovské regiony, problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony. Mezi nejdůležitější strukturální fondy patří: Evropský fond regionálního rozvoje (anglicky European Regional Development Fund, ERDF), Evropský sociální fond (anglicky European Social Fund, ESF), Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (anglicky European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF), Finanční nástroj pro řízení rybolovu (anglicky Financial Instruments fo Fisheries Guidance, FIFG).

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)

podporuje investiční (infrastrukturní) projekty, jako je například výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému krizového managementu, apod.

Evropský sociální fond (ESF)

podporuje neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako je například rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT (informační a komunikační technologie) pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, apod.

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF)

je složen ze dvou částí - podpůrné a záruční. Záruční část tvoří 95% všech výdajů a slouží k financování společné zemědělské politiky. Za pomoci této části EAGGF se například podporuje vývoz zemědělských přebytků EU do zahraničí nebo cenová a stabilizační opatření na trhu se zemědělskými výrobky. Podpůrná část je jedním z prostředků pro financování regionální a strukturální politiky. Tato část EAGGF má za úkol podporovat investice a konkurenceschopnost zemědělských závodů, pomoc začínajícím farmářům a farmářům v předdůchodovém věku, kompenzaci zemědělců v okrajových a jinak znevýhodněných oblastech, optimální využití lesů a jejich ochranu, aktivně se podílet na udržování přirozeného rázu krajiny, podporovat ekonomiku v zemědělských oblastech, jejich řemeslné výroby a turistického ruchu, poskytovat marketingové a poradenské služby pro zemědělské produkty.

Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG)

má za úkol napomáhat restrukturalizaci evropského rybolovného sektoru. Je zaměřen na podporu modernizace loďařství, rozvoj chovu ryb a podporu výroby a obchodu s rybími výrobky.

2) Kohezní fond neboli Fond soudržnosti

je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí.

3) Evropský fond solidarity (EUSF)

Po ničivých záplavách, které v srpnu 2002 zasáhly střední Evropu, se Evropská komise rozhodla založit Evropský fond solidarity, který funguje nezávisle na ostatních fondech. Členské a přistupující státy mohou žádat o pomoc při velké přírodní katastrofě (tj. při které jsou odhadované škody vyšší než 0,6 % HDP postiženého státu). Důležité je, že úkolem EUSF není plná kompenzace ztrát ani úhrada škod soukromým osobám. V jeho kompetenci nejsou ani dlouhodobé rekonstrukce a ekonomická obnova, tyto aspekty mohou pokrýt strukturální fondy. Byl navržen za účelem poskytování rychlé a flexibilní finanční pomoci - mohou se z něj hradit náklady na dočasné ubytování nebo provizorní opravy důležitých dopravních tepen. Tyto úkoly předtím zastávaly jednotlivé státy. Další důležitou funkcí je prevence proti těmto přírodním katastrofám. Jeho roční rozpočet činí 1 miliardu EUR.

4) Fondy předvstupní pomoci

PHARE

Tento fond byl zřízen roku 1989 na pomoc transformace ekonomik Polska a Maďarska z centrálně řízených na tržní. Krátce po svém vzniku byla jeho působnost rozšířena na dalších 11 zemí. Zahrnuje celkem 17 aktivit s desítkami projektů, patří mezi ně například podpora vzdělávání, dopravy, veřejných institucí, energetiky, zemědělství, sociální a hospodářské soudržnosti, harmonizace s evropským právem atp.

SAPARD

má za úkol přispět k zavádění práva Evropského společenství v oblasti společné zemědělské politiky a řešit problémy v sektoru zemědělství a ve venkovských oblastech kandidátských zemí.

ISPA

má podobné priority jako Kohezní fond, mohou z něj ale čerpat pouze kandidátské země. Specializuje se na oblasti životního prostředí a dopravy.

Další fondy

ENPI

je fond na financování Evropské politiky sousedství. Tento fond mohou využívat členské a kandidátské státy EU, též středomořské a nově vzniklé státy.

EIF

Evropský investiční fond byl založen v roce 1994 a má za úkol poskytovat půjčky malým a středním podnikům. Peníze těmto podnikům neposkytuje přímo, ale prostřednictvím bank. EIF má formu akciové společnosti, akcionáři jsou Evropská investiční banka (59,15 %), Evropská komise (30,00 %) a ostatní soukromé instituce (10,85 %).

Mezi Fondy EU pro externí pomoc patří například Tématický program externí pomoci a rozvoje, který financuje projekty ve zdravotnictví, vzdělávání a kultuře. Z tohoto fondu čerpají především Africké země a státy Karibiku, další rozvojové země a kandidátské státy EU.

Další informace:

Fondy Evropské Unie
http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politik
Základní informace o Fondech EU
http://www.penize.cz/info/eu/fondy/texty.asp?IDP=1&NewsID=2918
ENPI European Funding Scheme
http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1110&idpgm=11795
Fondy EU podle geografické polohy
http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1130
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.