Top banner
zpět na homepage
Dokumenty EU
Kategorie: Principy a činnost EU

Dokumenty v rámci EU slouží ke sdělování informací zúčastněným stranám. Proces konkretizace závěrů z jednotlivých dokumentů se pohybuje od neoficiálních stanovisek přes konkretizaci cílů k popisu celkových strategií. Nejnižším stupněm je tedy non-paper, který již názvem napovídá svou neoficialitu. Naopak strategické směrování a politické principy jsou obsaženy v Rámcovém programu.

dokumenty

Non-paper

Takzvaný non-paper je neoficiální prezentace politiky státu. Vyjadřuje postoj státu, který je předkládán v instituci, například v Radě. Non-paper může ovšem být i dokumentem instituce Evropské unie, neoficiálně vyjadřující určitý postoj. Slouží tedy k informovanosti všech stran. Samotný název "non-paper" je politický žargon, vychází z faktu, že dokument není oficiálním dokumentem ani EU ani státu.

Zelené knihy

Komisí vydávané Zelené knihy jsou dokumenty, které mají podpořit debatu a nastartovat proces konzultací na evropské úrovni k určitému tématu (jako je sociální politika, jednotná měna, telekomunikace). Tyto dokumenty jsou určeny především zúčastněným stranám - organizacím i jednotlivcům - které tím jsou vyzývány k tomu, aby se zapojily do procesu konzultace a debaty. Tyto konzultace mohou následně vyústit v publikování Bílé knihy, která na základě výsledků debaty již předkládá praktické návrhy pro uskutečnění konkrétní akce.

Bílé knihy

Bílé knihy Komise jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti. V některých případech Bílá kniha následuje po vydání Zelené knihy, jejímž cílem je zahájit proces konzultací o daném tématu na evropské úrovni. Příkladem jsou Bílé knihy o završení jednotného trhu, o růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, o sbližování práva v přidružených státech střední a východní Evropy v oblastech týkajících se vnitřního trhu. Po schválení Radou se z Bílé knihy může stát akční program Unie pro danou oblast.

Ukázka z Bílé knihy o začlenění střední a východní Evropy do vnitřního trhu: "Rada EU, která návrh na Bílou knihu o přípravě zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu podpořila, zároveň uznala, že tato příprava nezahrnuje jen sbližování legislativy. Závěry přijaté v Essenu mluví o "vytváření podmínek pro zřízení jednotného trhu" a charakterizují úkoly, které před přidruženými zeměmi stojí, včetně přijetí "legislativy a dalších právních úprav, standardů a metod osvědčování, jež by byly slučitelné s těmi, které platí, resp. jichž se v Evropské unii používá". Kromě sbližování legislativy proto Bílá kniha vyjmenovává a popisuje i struktury nezbytné k tomu, aby legislativa byla účinná."

Akční plán

Akční plán je vždy dokumentem, kde si Evropská unie stanovuje své cíle v určitém oboru či při určité situaci, kterých má do určité doby dosáhnout. V nynější době je nejznámějším akčním plánem Lisabonský akční plán.

Rámcové programy

Rámcové programy Evropské unie jsou vlastně principy politiky v určitých sférách např. vzdělávání, vědy, financí, kultury atp. Nejnovějším z těchto dokumentů je sedmý Rámcový program pro vědu a výzkum Evropské unie. Rámcové programy EU jsou vždy časově omezené. Tento nejnovější je určen na dobu sedmi let (2007-2013).

Další informace:

Euroskop.cz: Dokumenty EU (česky)
http://www.euroskop.cz/8917/sekce/primarni-pravo/
Europa.eu: Úřední dokumenty evropských orgánů, agentur a jiných subjektů (česky/anglicky)
http://europa.eu/documentation/official-docs/index_cs.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.