Top banner
zpět na homepage
Islám
Kategorie: Myšlenkové směry

Islám

Islám je nejmladší ze světových monoteistických náboženství a počtem svých vyznavačů se řadí na druhé místo za křesťanství. Význam slova „islám“ znamená „odevzdání se Bohu“, v přeneseném slova smyslu lze říci, že „ten, kdo se odevzdá Bohu, je muslim“.

islam

Od svého vzniku v 7. století n.l. byl islám považován za jedno z východních náboženství, avšak s rostoucím počtem muslimů i na západě se stal náboženstvím celosvětovým. Jako svou významnou součást zahrnuje propracovaný právní kodex, který se zabývá otázkami každodenního života, mezilidských vztahů, trestního práva, státoprávního uspořádání a vztahu k nemuslimskému okolí. Islám tedy není jen náboženstvím, ale představuje i styl života a komplexní životní cestu. Svůj přísný monoteismus odvozuje od odkazu biblického proroka Abrahama (arab. Ibrahíma), který je uznáván i v křesťanství a judaismu. Společný biblický základ tří monoteistických náboženství se v islámu projevuje i v uznání starozákonních proroků a Ježíše Krista za předchůdce proroka Mohameda. Křesťané a Židé jsou v islámu označováni za „lid Knihy“.

Za zakladatele islámu je považován prorok Mohamed (570-632), kterému se během jeho života opakovaně dostalo Božího zjevení. Od odchodu proroka a jeho stoupenců (hidžra) v roce 622 do města Mediny se počítá muslimský kalendář. Po jeho odchodu se začalo jeho učení postupně šířit a ještě před smrtí Mohameda byla většina území Arábie muslimská. Během dalšího století se muslimská víra dostala na západ do Španělska a na dálný východ. Krátce po prorokově smrti došlo v důsledku mocenských bojů k rozštěpení muslimské obce na dva hlavní směry – na sunnity a šíity. Sociální, politické a náboženské rozpory vedly v dalším vývoji ke vzniku mnoha sekt a hnutí, z nichž mnohé existují dodnes, jmenujme např. drúzy, cháridžovce, ibádovce či karmaty.

V průběhu dalších staletí se islám a jeho kultura úspěšně rozvíjely. Muslimští vzdělanci věnovali svou pozornost nejen náboženství, ale i rozvoji vědy. Překládali dostupné filozofické a vědecké práce a vynikali v umění, architektuře, astronomii, geografii, historii, v jazycích, literatuře, medicíně, matematice a fyzice. Jsou jim připisovány důležité poznatky jako např. algebra, arabské číslice a číslo nula, které odstartovalo rozvoj matematiky. Pozdější evropské objevné cesty byly možné díky navigačním a lodním mapám, které rovněž patří mezi vynálezy muslimských učenců. Postupně byl však vědecký náskok muslimských vzdělanců předehnán významem a mírou objevů vědců evropských. Naplno se úpadek muslimských tvořivých sil projevil v 17. století.

islam2

Hlavním zdrojem víry a základem života každého muslima je posvátná kniha Korán, podle islámu doslovné zaznamenání Božího slova, které bylo zjeveno proroku Mohamedovi prostřednictvím archanděla Gabriela. Skládá se ze 114 súr (tj. kapitol rozdělených do veršů), které se dochovaly v původním znění, pouze s drobnými edičními úpravami z prvních islámských století. Dalšími zdroji inspirace a instrukcí pro muslimy jsou islámské právo (tzv. šarí’a - arabsky cesta k prameni, správná cesta hodná následování), které se opírá o Korán, skutky a výroky Proroka (sunna), souhlasný názor autorit (idžmá) a analogie (qijás). Vědní obor zabývající se šarí’ou se nazývá fiqh (poznání).

Podstatou islámu je důsledná víra v jediného boha (Alláh, stvořitel nebe a země a všeho, co je na nebi a na zemi), v nesmrtelnost duše, v poslední soud a posmrtnou odměnu člověka, který je podle islámu zodpovědný za své činy.

Islámská víra (ímán) je podpírána pěti tak zvanými sloupy náboženství:

  1. Vyznání víry v jedinost Boha a jeho proroka Mohameda jako Božího posla (šaháda).
  2. Každodenní vykonávání modliteb (salát).
  3. Modlitby představují přímé spojení mezi věřícím a Bohem. Probíhají v jazyce zjevení, arabštině, a konají se po ranním úsvitu, v poledne, odpoledne, při západu slunce a po setmění, čímž podmiňují rytmus celého dne.
  4. Náboženská daň (zakát).
  5. Sebeočista prostřednictvím půstu (saum), kdy se všichni muslimové každoročně v měsíci ramadánu od východu do západu slunce postí, tj. nepožívají jídlo, nápoje, zdržují se kouření, vulgarit, násilného jednání a nevedou pohlavní život. Muslim se tak oprostí od slasti pozemského života a může se, byť na krátkou chvíli, soustředěně a nerušeně zaměřit na své životní cíle a plně vnímat přítomnost Boha.
  6. Pouť do posvátné Mekky (hadždž) pro ty, kteří jsou na to fyzicky připraveni a mají dostatek finančních prostředků. Každoročně navštíví Mekku přibližně 2 milióny poutníků z celého světa.

Jelikož je v současné době islám přítomen téměř na každém kontinentě, velice těžko se geograficky vymezuje. Z geopolitického pohledu jej můžeme vymezit do oblasti mezi Marokem na západě, Indonésií na východě, Somálskem na jihu a Tureckem na severu. Křesťanská Evropa s muslimským světem tedy hraničí z jihu po celé délce Středozemního a Černého moře, na Kavkaze a částečně na východě. Hraniční čára mezi dvěma světy s odlišnou kulturou se v průběhu dějin měnila, avšak vlivy islámu a islámské kultury nezmizely. Osmanská říše rozesela muslimské skupiny po Balkáně (např. bosenští muslimové) a zanechala svůj otisk v kemalistickém Turecku.

V Evropské unii dnes žije kolem 15 milionů muslimů, z toho přibližně dva miliony žijí ve Velké Británii, zhruba šest milionů ve Francii a tři miliony v Německu. Početnou muslimskou menšinu můžeme vystopovat i v Rakousku, Belgii, Nizozemsku nebo v Itálii. Převážná část muslimské komunity přišla do Evropy z hospodářských a ekonomických důvodů.

Muslimové jsou západní společností často kritizováni za postoj k ženám, praktikování tělesných trestů a za zákaz odpadnutí od víry. Odlišné náboženství, spjaté s každodenním životem muslima, se podle některých názorů také určitou mírou podílí na neúspěšné integraci části muslimské komunity do evropských společností.

Odkazy:

Stránky Islámské nadace (česky)
http://www.islamweb.cz/
Stránky Encyklopedie Wikipedie (česky)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
Hlavní dělení islámu (anglicky)
http://en.wikipedia.org/wiki/Divisions_of_Islam#Major_Branches
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.