Top banner
zpět na homepage
Židovství
Kategorie: Myšlenkové směry

Judaismus, židovská víra

Židovství neboli judaismus je náboženstvím židovského národa. Vznikl ve 3. tisíciletí před naším letopočtem na historickém území Palestiny, kde se dnes rozprostírá Stát Izrael. Je nejstarším monoteistickým náboženstvím, tzn. uznává jednoho boha. Boží jméno se však nesmí vyslovit, proto je Bůh v židovské tradici označován různými názvy, např. Hospodin, Jahve nebo Adonai. Judaismus je součástí každodenního života věřících. Kipa neboli jarmulka, malá přiléhavá čapka, kterou Židé nosí na hlavě, je znamením oddanosti Bohu. Veškeré pokrmy musí být obřadně čisté, tzv. košer, tedy připravené podle židovských rituálních předpisů. Např. je zakázáno jíst maso jiných zvířat než přežvýkavců, např. vepřové, nebo jsou zakázány ryby bez šupin. Na stole nemají být současně pokrmy z masa a mléčná jídla. Dokonce nádobí v kuchyni je oddělené zvlášť pro mléčná a zvlášť pro masitá jídla a nesmí se zaměnit. Každý týden se slaví Den odpočinku (Sabat nebo Šabat), který začíná v pátek po západu slunce a končí sobotní nocí. Tímto svátkem se připomíná, že Bůh sedmého dne po stvoření světa odpočíval. Židé v tento den nepracují, nevaří, nepíší apod. Židovský kalendář počítá roky od stvoření světa, každý rok začíná na podzim a má 354 dní. Mezi židovské svátky patří např. Pesach, který trvá 8 dní a připomíná odchod Izraelitů z Egypta, nebo Sukot, svátek stánků. Ten připomíná pobyt izraelských kmenů na poušti po odchodu z Egypta. Svátek Roš ha-šana je židovský Nový rok a svátek Jom kippur je dnem smíření. Židé neslaví vánoce, ale Chanuku, při které rozsvěcují sedmiramenný svícen.

zidovstvi

Dějiny Židů jsou spjaty se semitskými kmeny, zvláště jedním z nich, s Izraelity. Tento kmen vedený Abrahamem opustil Mezopotámii a usadil se v Kanaánu. Později odešel až do Egypta, kde se postupně dostal do otrockého postavení. Izraelité se ve vyhnanství ještě více semkli a začali mezi sebou šířit skutky svého předka Abrahama. Za zakladatele judaismu je ale považován Mojžíš, který izraelský lid z otroctví vyvedl. Izraelité se tak vrátili do země zaslíbené, Kanaánu. Během 40-ti letého putování předal Mojžíš Židům desky zákona, posvátný dokument, jehož obsah je shrnut do desatera přikázání. Židovské texty a spisy vytváří Tanach, Starý zákon, první část Bible. Člení se na tři části - Tóru, neboli Mojžíšův zákon, který se skládá z pěti knih: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, a Deuteronomium. Druhá část se nazývá Proroci a třetí část Spisy, z nichž nejznámější jsou Žalmy, připisované králi Davidovi. Židé mají i ústní zákon neboli Talmud. Ten má dvě části: Mišnu a Gemaru.

Od počátku letopočtu byli Židé vzhledem k svému postavení v křesťanské společnosti nuceni se rozptýlit po celém světě, žili tak v Babylónii, Alexandrii, Římě a po celém pobřeží Středozemního moře. Byli často pronásledováni, a proto se rozutekli po celé Evropě, ale i odsud byli často vyháněni. Židé, kteří přežili nacistické vyvražďování, tzv. holocaust, se rozhodli vrátit do země zaslíbené, Palestiny. 14. května 1948 tak vznikl za mezinárodní podpory nezávislý Stát Izrael, kde žije jedna šestina celkového počtu Židů. Nejpočetnější židovská komunita se nachází ve Spojených státech s 6 milióny Židů. V Evropě žije něco přes 4 milióny Židů.

Judaismus má několik odnoží, a to ortodoxní judaismus, do něhož spadá i chasidismus nebo ultra-ortodoxní judaismus, konzervativní judaismus, progresivní judaismus, rekonstruktivní či karaitský judaismus.

Odkazy:

Stránky o judaismu
http://www.gymfry.cz/~valkova/
Stránky věnované židovskéhmu holocaustu
http://www.holocaust.cz/
Stránky Židovského muzea v Praze
http://www.jewishmuseum.cz/
Stránky české židovské obce
http://www.kehilaprag.cz/mambo/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.