Top banner
zpět na homepage
Konzervatismus
Kategorie: Myšlenkové směry

Konzervativní Evropa (Konzervatismus)

Jádrem projektu jsou konzervativní hodnoty vycházející původně z křesťanství. Zahrnují důraz na fungující rodinu, právo na život, manželství. Společenské a politické změny nevnímají jako pokrok, ale nebezpečný odklon od vyzkoušených a osvědčených principů. Totéž platí i o vědeckém pokroku ovlivňujícím život. Cizí a odlišné myšlenky, kultury a názory jsou konzervativcům cizí a vnímají je a priori s podezřením. Ekonomicky směřují spíše doprava.

Slovo konzervatismus má původ v latinském conservare (chránit, zachovat). Konzervatismus patří mezi tři základní politické směry, které se postupně vyvinuly v 19. století, a kterými jsou vedle konzervatismu liberalismus a socialismus. Konzervatismus se staví za zachování toho nejlepšího ve společnosti a je bytostně proti revolučním změnám. Klade velký důraz na tradice a řád. Pokud bychom hledali základní hodnotu konzervatismu, tak je to právě řád ve smyslu vlády zákona. Naproti tomu základními hodnotou liberalismu je svoboda a socialismu rovnost.

konzervatismus

Důležité charakteristiky/projevy

Konzervatismus je těžké definovat, neboť nemá jasně definované cíle a během své existence nabyl různých podob. Obecně se projevuje nedůvěrou v dobré úmysly člověka, popírá existenci a vize ideálního světa či zřízení, je tedy ve své podstatě realistický. Mezi tradiční hodnoty, které je třeba chránit, patří zejména rodina a náboženství. To ovšem neznamená, že by konzervativec musel být nutně věřící člověk. Spíše oceňuje náboženství jako prvek dávající společnosti hodnotový řád. Konzervatismus jako hodnotový systém se často objevuje v kombinaci s liberalismem jako ekonomickou doktrínou. V této kombinaci vyznává minimální zásahy státu do ekonomiky při důrazu na rodinu jako základní prvek společnosti. Pokud jde o ochranu rodiny, konzervatismus se přirozeně staví proti potratům. Důležitou charakteristikou je i ochrana osobního vlastnictví.

Vznik a vývoj

Konzervatismus se zrodil ve Velké Británii a odtud se šířil do Spojených států a na kontinent, na různých místech však nabyl různé podoby. To je vlastně jednou z vlastností konzervatismu, že jeho základní požadavky se dají uplatnit v mnoha podobách. Pro konzervatismus byla důležitá Francouzská revoluce: jako událost, vůči které se zejména v průběhu 19. století vymezoval. Klasickým dílem konzervatismu jsou Úvahy o revoluci ve Francii od zakladatele britského konzervatismu Edmunda Burkea. Společně s liberalismem byl konzervatismus základním politickým směrem ve Velké Británii 19. století, což se odráželo ve dvou hlavních politických stranách – Whigové (liberálové) a Toryové (konzervativci). Zatímco konzervativní strana si svou pozici udržela dodnes, liberálové byli postupně vystřídáni labouristy.

Osoby, původci, zakladatelé

Mezi hlavní postavy konzervatismu jako myšlenkového směru patří Edmund Burke, Friedrich A. Hayek, Milton Friedman, Russel Kirk či Roger Scruton. V politice mezi významné představitele konzervativního směru patří Winston Churchill, Margaret Thatcherová, Ronald Reagan, George Bush a další.

Míra uplatnění v Evropě

V Evropě se konzervatismus objevuje zejména v podobě křesťanskodemokratických stran a liberálně-konzervativních stran. Mezi její představitele patří samozřejmě britská Konzervativní strana, u křesťanskodemokratických stran to je Křesťansko-demokratická unie (CDU) a bavorská Křesťansko sociální unie (CSU) v Německu. V České republice to je liberálně-konzervativní ODS a křesťanskodemokratická KDU-ČSL

Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.