Top banner
zpět na homepage
Environmentalismus
Kategorie: Myšlenkové směry

Zelená Evropa (Environmentalismus)

Environmentalismus usiluje o ochranu, zachování a zlepšení životního prostředí. Snaží se o změnu ekonomických a politických mechanismů a společenským návyků, které životní prostředí poškozují. Environmentalismus upozorňuje na hranice růstu a zásob přírodních zdrojů a nabádá k morální zodpovědnosti za životní prostředí, k šetření přírodními zdroji a k neznečišťování krajiny. Environmentalismus se celkově dívá do budoucna a snaží se uchránit přírodní zdroje i pro budoucí generace.

environmentalismus

Environmentalisté vyzdvihují návratnost investic do ochrany životního prostředí, neboť se nám mají v budoucnu mnohonásobně navrátit. Na druhou stranu ale politika vedená v souladu s environmentalismem je daleko náročnější na veřejné finance než politika neberoucí ohled na životní prostředí. Odpůrci tohoto myšlenkového směru argumentují právě nákladností této politiky.

Environmentalismus zdůrazňuje individuální a kolektivní zodpovědnost za budoucí vývoj Země a za poškozování životního prostředí průmyslovou společností. Kritizuje liberalismus, konzervatismus a marxismus jako ideologie industriální společnosti, které obsahují dobývání a ovládání přírody. Environmentalisté věří, že s přírodou se dá žít v souladu, protože jsme její součástí a máme vazby na další živočichy i neživé předměty. Poškozování přírody environmentalismus považuje za poškozování nás samotných. Prosazují také politickou decentralizaci ve prospěch ochrany životního prostředí. Jeho mottem a mottem udržitelného rozvoje je Mysli globálně, jednej lokálně.

Environmentalismus jako politická a sociální teorie vznikl počátkem 60. let 20. století v USA, jeho program byl zaměřen na ochranu životního prostředí. Vznikl jako reakce na ničení krajiny průmyslovou výrobou. V 60. letech minulého století vznikají různá environmentalistická hnutí a nátlakové skupiny jako Greenpeace, Přátelé Země, Země na prvním místě atp. V 80. letech začínají ve státech Evropského společenství vznikat strany zelených a prosazovat se ve volbách do zastupitelských orgánů.

Na mezinárodní úrovni se společnost začala životním prostředím zabývat až v roce 1972, kdy OSN založila Program OSN na ochranu životního prostředí UNEP. Dnes již existuje mnoho nadnárodních uskupení jako Evropská agentura pro životní prostředí EEA či Mezinárodní panel pro změny klimatu IPCC. Environmentalismus se diferencuje do různých názorových proudů, které se od sebe odlišují způsobem prosazování svých názorů. Základní rozdělení může být na radikální environmentalismus (jako je ekoterorismus, ekoanarchismus) a umírněný environmentalismus, který můžeme dále rozdělit na nátlaková hnutí (Hnutí Duha, Děti Země aj.) a skupiny podílející se na vládě (strany zelených, Program OSN na ochranu životního prostředí UNEP atd.).

Environmentalismus má tvrdé oponenty v řadách liberálních ekonomů a zastánců volného trhu. Mezi nimi je i český prezident Václav Klaus, který považuje environmentalismus a zelené hnutí za hrozbu lidské svobodě.

Ochrana životního prostředí nebyla do EHS dlouho zahrnuta. Dnes již politika ochrany životního prostředí, či environmentalismus, patří mezi společné politiky EU, která se snaží zachovat kvalitu životního prostředí, života a zdraví obyvatel. Evropská unie se obecně staví k ochraně přírodního prostředí pozitivně. V roce 2006 činily přímé výdaje na ochranu životního prostředí asi 60 mld. Euro, tedy asi 0,6% HDP EU. Další výdaje činí náklady zemí na výzkum a vývoj nových technologií a na pokrytí výdajů spojených s implementací evropské legislativy na ochranu životního prostředí. Nejvíce peněz na ochranu životní prostředí vydává Dánsko, Nizozemí a Lucembursko, nejméně země východní Evropy.

Od 80. let 20. století v členských státech ES vznikají strany zelených, které prosazují ochranu životního prostředí. Nejsilnější strana zelených v Evropě se nachází v Německu a zásadně ovlivňuje politiku Evropské strany zelených. Dále jsou silné strany zelených v Rakousku, Francii, zemích Beneluxu, Velké Británii a Irsku a skandinávských zemích. Evropské strany zelených se sdružily na nadnárodní úrovni do Evropské federace stran zelených. V roce 2004 byla v Evropském parlamentu založena Evropská strana zelených sjednocením zelených stran členských zemí. Ve volbách získala 42 křesel, což tvoří 5,5% z celkového počtu křesel EP. Evropská strana zelených se profiluje jako levicová strana. Mezi její priority patří environmentalismus, boj proti rasismu, prosazení prvků přímé demokracie v institucích EU, rovné postavení žen, legalizace lehkých drog.

Jednotný evropský akt z roku 1987 představoval v environmentální politice Evropského společenství zásadní zlom, protože vytvořil zvláštní politiku ochrany životního prostředí a požadoval, aby ochrana životního prostředí byla součástí i dalších evropských politik. Evropská unie se v roce 1997 připojila k Rámcové úmluvě OSN o změnách klimatu, tzv. Kjótskému protokolu, ve kterém se EU zavázala snížit emise skleníkových plynů do roku 2012 o 8% oproti stavu v roce 1990. Amsterodamská smlouva z roku 1999 již udržitelný rozvoj považuje za jeden z cílů Evropské unie. V EU platí princip platí znečišťovatel a princip prevence znečistění. Jako evropským komisař pro životní prostředí od roku 2004 působí Řek Stavros Dimas.

Odkazy:

stránky Evropské agentury pro životní prostředí (anglicky)
http://www.eea.europa.eu/
stránky Evropské komise o životním prostředí (anglicky)
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
server Euroskop odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Evropská politika ochrany životního prostředí (česky)
https://www.euroskop.cz/8926/sekce/zivotni-prostredi/
článek o základech enviromentální politiky (česky)
http://www.hgf.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/hgf/instituty-a-pracoviste/cs/okruhy/546/studijni-materialy/EV-modul8.pdf
Environmentalismus, Jan Potůček, 23.12.2003 (česky)
http://policy.euweb.cz/view.php?id=27
Zelené náboženství I., Ivan Březina, duben 1999 (česky)
http://www.dingir.cz/dingir/1999_4/clanky/D1999_4_05.html
Environmentalismus – rozumná politika nebo další pokus o omezování lidské svobody?, Roman Říman, 26.2.2002 (česky)
http://cepin.cz/cze/prednaska.php?ID=170
internetová encyklopedie Wikipedia, heslo environmentalismus (anglicky)
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmentalism
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.