Top banner
zpět na homepage
Pevnost Evropa
Kategorie: Myšlenkové směry

Pevnost Evropa

Příznivci této myšlenky věří, že Evropu je třeba ochraňovat po všech stránkách před nebezpečími a škodlivými či cizími vlivy. Jako nutnou vidí samostatnou obranyschopnost Evropy, v ekonomice protekcionismus a soběstačnost ve výrobě. Jsou rozhodnými odpůrci široké imigrace, stávající národnostní menšiny chtějí asimilovat do většinové společnosti. Vyznávají nutnost aktivního zajišťování vnitřní bezpečnosti a podporu mezinárodního izolacionismu.

Pevnost Evropa je termín označující uzavření se Evropské unie vůči vnějším vlivům za účelem ochrany hodnot jí vlastních. Hlavními prostředky k dosažení tohoto cíle mohou být silnější kontroly vnějších hranic členských států, zpřísněná azylová politika, zvyšování cel a kvót pro produkty pocházející z mimounijních trhů a obecně izolacionismus Evropy v mezinárodních vztazích. Čím komplexněji a účinněji je zabezpečena neprůchodnost vnějších hranic cizím vlivům, tím více je koncept naplněn.

Po druhé světové válce s ohledem na lidské ztráty a na probíhající období bezprecedentního ekonomického růstu a s ním spojenou zvýšenou poptávkou po lidské práci západní Evropa podporovala imigraci na své území, především tedy ze zemí bývalých či ještě dobových kolonií. V sedmdesátých letech v souvislosti s ropnými krizemi svou politiku obrátila a imigraci se snažila výrazně omezit a usídlené přistěhovalce za pomoci množství programů připravit na návrat do domovin, což se nedařilo. Migrační tlaky rostly také v letech osmdesátých a devadesátých ve spojitosti s pádem autoritativních režimů v sousedních zemích. Ačkoli si členské státy na nátlak svého obyvatelstva prosadily přísnější přistěhovaleckou politiku, na vzrůst počtu imigrantů to nemělo vliv.

Členské státy si uvědomily v devadesátých letech nutnost koordinované spolupráce v oblasti migrace a azylu, jelikož s existencí Schengenského prostoru již mezi státy neexistovaly interní hranice. Snaha koordinovat migrační politiku k dnešnímu dni zaznamenala několik dílčích úspěchů, například významným prvkem zefektivňujícím azylovou politiku je systém EURODAC vzniklý v roce 2000. Jedná se o databázi obsahující otisky prstů žadatelů o azyl a cizinců, kteří v minulosti nelegálně překročili hranice EU. Agentura pro bezpečnost vnějších hranic Frontex započala své působení v roce 2004, jejím cílem je koordinace činnosti členských zemích v otázkách spravování vnějších hranic. V dubnu 2010 vstoupil v platnost v zemích Schengenského prostoru nástroj sjednocující vízovou politiku jednotlivých států. Každopádně Evropská unie momentálně ještě není schopna naleznout v oblasti migrační a azylové politiky dostatečnou shodu k vytvoření společné a komplexní politiky. Problémem je odlišná situace členských zemí v závislosti na množství příchozích migrantů. V roce 2011 bylo v Evropské unii 20,2 milionu přistěhovalců.

Zastánci konceptu Pevnosti Evropa většinou argumentují nutnou ochranou evropské identity a hodnot, které by mohly být poškozeny cizími vlivy přinesenými především skrze migrační vlny. Typické jsou obavy z vysoké porodnosti cizinců, jež dle zastánců může vézt v budoucnu k početní dominanci cizího elementu v jejich vlastní zemi. Vysoká migrace je často navíc zastánci tohoto konceptu spojována s nárůstem nelegální činnosti, ať už se jedná o drobnou kriminalitu, obchod s drogami nebo o vytváření organizovaných zločineckých organizací. Problémem je také často neúspěšné začlenění přistěhovalců do většinové společnosti vedoucí k vytváření přistěhovaleckých ghett. Tyto problémy spojené s migrací obvykle způsobí ve společnosti nárůst protimigrační xenofobie a popularity populistických a extrémních pravicových stran, jejichž program bývá s konceptem Pevnosti Evropa často kompatibilní.

Odpůrci konceptu Pevnost Evropa na druhou stranu zdůrazňují, že seberestriktivnější hraniční kontroly migraci nemohou zabránit a povedou nejspíše jen k vylepšování postupů nadnárodních zločineckých organizací zaměřujících se na pašování ilegálních migrantů do evropského prostoru. Nicméně udržet nulovou migrací je momentálně pro Evropské země nemyslitelné i z ekonomického pohledu. Vzhledem k malé porodnosti uvnitř členských států je dnes k vyřešení úbytku populace klíčová právě imigrace, která do budoucna zaručí udržitelnost sociálního a důchodového systému.

Ekonomická dimenze konceptu Pevnost Evropa je založena na ochraně a zvýhodňování unijních producentů a jejich výrobků, zatímco pro mimo unijní výrobce dochází ke zvyšování cel, uvalování kvót a jiných bariér komplikujících jejich přístup na evropský trh. Hlavním argumentem pro aplikaci ekonomického protekcionismu je ochrana ekonomiky, životní úrovně obyvatel a také nezávislosti a samostatnosti Evropské unie v agrikulturní průmyslové produkci. Na druhou stranu obhájci volného trhu zastávají názor, že volný trh pomáhá vytvořit více pracovních míst, než jich zničí a umožňuje státům specializovat se na ty oblasti produkce, ve kterých mají oproti ostatním komparativní výhody.

Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.