Top banner
zpět na homepage
Otevřená Evropa
Kategorie: Myšlenkové směry

Otevřená Evropa

Zastánci idey otevřené Evropy vidí evropskou jedinečnost v multikulturalismu, který vytváří evropskou identitu. Mají vstřícný postoj vůči národnostním menšinám a imigraci, v níž vidí řešení demografických problémů evropských států. Podporují odbourávání vnitřních i vnějších bariér a propustnost hranic pro osoby i zboží. V rámci své solidarity chtějí pomáhat chudým státům mimo Evropu a podporují také rozvojovou spolupráci.

Otevřená Evropa je koncepce chápání Evropské unie jako funkčního a solidárního sdružení států. Zastánci koncepce Otevřené Evropy podporují lepší efektivitu volného pohybu osob a kritizují specifické kulturně-protektivní a asimilační opatření. Zastávají ochranu menšin, podporují multikulturalismus a chtějí Evropu více otevřít migrantům z jiných států a světadílů. Imigraci vidí jako přínosný proces, který Evropu demograficky ozdravuje (imigranti mají být lékem na prudké stárnutí populace ve všech zemích EU) a má příznivý vliv na evropské pracovní trhy, které vyžadují i nekvalifikovanou pracovní sílu. Imigranti podle zastánců Otevřené Evropy také prohlubují kulturní dialog a nabízejí Evropanům pohled na svět a na sebe novýma očima.

Stoupenci otevřené Evropy jsou pro rozšiřování Evropské unie, ale hlavně chtějí unii prostupnou a flexibilní, tento postoj je často staví do pozice kritiků Evropské unie jako stále užšího svazku (ever closer union). Obecně je otevřená Evropa zastávána liberálně smýšlejícími lidmi a politickými stranami a své odpůrce nachází často mezi konzervativci. Zastánci tohoto konceptu vidí v otevřené Evropě kompromis mezi trvalou snahou některých členských států po hlubší integraci a touhou milionů obyvatel Evropské unie po omezení integračního trendu. Jako takový má tento koncept potenciál udržet Velkou Británii v Evropské unii a vyvrátit rostoucích odpor jejích občanů k Evropské unii.

Otevření Evropané chtějí, aby Evropská unie podporovala světový a mezinárodní volný obchod a jsou pro udržení a prohloubení Jednotného vnitřního trhu Evropské unie. Touží po demokratické a transparentní Evropské unii, která by podpořila koncept evropské identity a internacionalismu. Taková EU by podle zastánců otevřené Evropy dokázala zabránit lokálním vzplanutím nacionalismu a protekcionismu, které v minulosti provázely krize Evropy.

Prioritou pro zastánce této koncepce je kooperace se zeměmi mimo Evropskou unii a to především formou podpory a rozvojové pomoci pro chudší a méně rozvinuté státy na periferii EU. Proto zdůrazňují sousedské projekty pod hlavičkou ENP – European Neighbourhood Policy neboli Evropské politiky sousedství. Mezi tyto projekty patří i Eastern partnership neboli Východní partnerství, což je projekt multilaterální spolupráce mezi EU a státy na východě Evropy a Union for the Mediterranean neboli Unie pro Středomoří, což je obdobná míra spolupráce pro státy severní Afriky. Stejně jako podporují sousedské projekty, zdůrazňují zastánci otevřené Evropy i další rozšiřování Evropské unie a podporu méně rozvinutých států EU.

Hlavní důraz však kladou na multikulturní a svobodnou Evropskou unii, která umožní obohacující soužití všech národů bez diskriminace. Vlády v současnosti podporují média v jazycích dominantních etnik menšin žijících na jejím území, proti čemuž se zastánci Otevřené Evropy ostře staví. Tito lidé akceptují tradiční i náboženské odívání menšin jak ve školách, armádě tak i v normálním veřejném životě, snaží se také o co největší zapojení menšin do běžného života společnosti a podporují jejich přítomnost ve všech pracovních odvětvích. Typický stoupenec Otevřené Evropy je liberální, multikulturní, bude oponovat návrhům na zákaz nošení náboženských symbolů na veřejnosti a bude podporovat vstřícnější migrační a azylovou politiku.

Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.