Top banner
zpět na homepage
Globální oteplování
Kategorie: Události

Globální oteplování

Globální oteplování je termín popisující nárůst průměrné teploty zemské atmosféry a oceánů, který byl pozorován v posledních dekádách. Průměrná globální teplota od konce 19. století vzrostla o 0,6 ± 0,2 °C a vědci se v zásadě shodují na tom, že většinu oteplování pozorovaného během posledních 50 let lze připsat lidským aktivitám. Lidstvo přispívá k oteplování zvětšováním množství oxidu uhličitého (CO2) a jiných skleníkových plynů, uvolňovaných při spalování fosilních paliv, mýcením lesů a dalšími aktivitami. Globální oteplování je považováno za problém především proto, že vyvolává další klimatické změny včetně zvedání hladiny moří a změn v množství a distribuci srážek. Takové změny mohou zvýšit četnost a intenzitu extrémních atmosférických jevů jako jsou povodně, sucha, vlny veder a hurikány, změny zemědělských výnosů, globální stmívání, snižování průtoku řek v létě nebo přispívat k vymírání biologických druhů. S globálním oteplováním úzce souvisí problém skleníkového efektu a ozónové díry (viz. dále). Zatím méně známou teorií změny klimatu je tzv. globální stmívání neboli stínění zemského povrchu smogem, prachem a jinými zplodinami. Podle této teorie z 90. let způsobujeme znečišťováním atmosféry úbytek slunečního záření a následné ochlazování, kterým poněkud mírníme postupné globální oteplování.

oteplovani2

Zvyšování obsahu oxidu uhličitého nebo methanu (CH4) v atmosféře za jinak nezměněných podmínek vede k ohřívání povrchu planety. Skleníkové plyny obsažené v současné době v zemské atmosféře způsobují skleníkový efekt, který zvyšuje teplotu v nižší vrstvě troposféry přibližně o 30 °C. Bez tohoto efektu by Země byla prakticky neobyvatelná. Atmosférické koncentrace oxidu uhličitého a CH4 se však proti preindustriálním úrovním roku 1750 zvýšily o 31 % a 149 %. To je značně více než kdykoli během posledních 650 000 let, což je období, ze kterého se díky studiu ledovcových vrtů podařilo získat spolehlivé údaje. Na základě jiných méně přímých geologických metod bylo určeno, že v minulosti byly takto vysoké hodnoty obsahu CO2 v atmosféře dosaženy před 40 miliony let.

oteplovani

Přestože v mnoha ohledech panuje mezi klimatology shoda, nadále probíhá živá diskuse o příčinách a povaze současné změny klimatu. Mnozí vědci popírají významnější vliv člověka, zatímco jiní považují klima za chaotický systém, který se otepluje z neurčitelných příčin. Někteří dokonce existenci měřitelného globálního oteplování přímo odmítají. Mezi skeptiky globálního oteplování patří například George W. Bush, ministerský předseda Austrálie John Howard a někteří intelektuálové jako Bjørn Lomborg a Ronald Bailey. V České republice se mezi nejhlasitější popiratele globálního oteplování nebo jeho antropogenních příčin řadí současný prezident Václav Klaus. Ačkoli vědci teprve hledají společný hlas, globální oteplování si získává stále větší pozornost, o problém se zajímají média, přední politici, ekologičtí aktivisté a veřejnost. Mezinárodní panel pro změny klimatu a Albert Arnold (Al) Gore Jr. Dostali v roce 2007 Nobelovu cenu míru za své snahy o vytvoření a šíření znalostí o změnách klimatu způsobených člověkem a za položení základů měření tohoto efektu za účelem zmírnění jeho následků.

Odkazy:

Mezinárodní panel pro změny klimatu
http://www.ipcc.ch/
Rámcová konvence OSN o změně klimatu
http://unfccc.int/2860.php
Oddělení změny klimatu ČHMÚ
http://www.chmi.cz/cc/inf/index.html
Evropská agentura pro životní prostředí
http://local.cs.eea.europa.eu/
Stránky EU vysvětlující občanům, jak mohou zabránit negativním změnám klimatu
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_cs.htm
Globální oteplování a změny klimatu: specializovaný server
http://www.oteplovani.cz/
Portál věnovaný meteorologii: zvláštní sekce o globálním oteplování
http://www.e-pocasi.cz/globalni_oteplovani.html
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.