Top banner
zpět na homepage
Xenofobie a rasismus
Kategorie: Události

Xenofobie a rasismus

Xenofobie označuje strach z neznámého, nedůvěru, odpor a nepřátelství vůči všemu cizímu. Nejčastěji se používá k definici nepřátelských postojů vůči lidem z cizí země nebo předsudků vůči nim. Jako rasismus se označuje jednak teorie, podle níž se různé lidské rasy a etnika vyvíjely v různých oblastech světa za jiných podmínek, což zásadním způsobem ovlivnilo jejich biologický vývoj (rozvoj jejich schopností a dovedností). Na druhé straně se tak označují i projevy nenávisti k druhým, založené pouze jejich příslušností k jiné lidské rase.

rasismus

Každé společenství potřebuje určitou společnou identitu jako své pojítko. Jedním z prvků, ze kterých se taková společná identita vytváří, je i negativní vymezení vůči okolnímu světu. Je to přirozené a patrně nezbytné. Každé společenství se definuje nejen tím, jaké je a jaké chce být, ale také, jaké není (na rozdíl od společenství jiných). Jak ale platí ve většině lidských oborů, není dobré soustředit se pouze na jeden rozměr a ten druhý opomenout. Protože právě z nedostatku pozitivní charakteristiky a naopak ze zdůraznění té negativní vyplývají nesnášenlivé projevy xenofobie. Ty vedou k vyloučení určitých skupin ze společnosti např. diskriminací na pracovním trhu.

Předcházet jim můžeme lepší informovaností o odlišných kulturách nebo podporou aktivní komunikace mezi příslušníky odlišných kultur. Zvyšování povědomí o jiných kulturách a posilování mezikulturního dialogu mohou pomoci překonat zažité stereotypy a odstranit předsudky, které jsou z velké většiny založeny na nedostatku informací nebo nepodložených iracionálních pocitech.

Kořeny rasových teorií v moderním pojetí můžeme vidět v 19. století, především v dílech Josepha A. C. de Gobineaua a Roberta Knoxe. Přicházejí s názory, že lidské rasy si nejsou navzájem rovny a že jejich vzájemné míšení vede k úpadku té tzv. vyšší rasy. Rozvinutí se podobné myšlenky dočkaly později v díle Houstona S. Chamberlaina, který za nejvyšší rasu označil příslušníky německého národa a naopak za nejnižší rasu Židy. Právě nenávist vůči Židům (antisemitismus) tvoří určitou podskupinu rasismu. V této souvislosti je třeba připomenout, že Židé byli vystaveni jistým formám diskriminace (např. zákaz vykonávat řemesla) v řadě evropských zemí již od středověku. Tragickým vyvrcholením byly události, ke kterým docházelo během Druhé světové války a kdy byly na základě své příslušnosti k určité rase (zejména židovské) systematicky vražděny miliony lidí.

Bohužel ale podobné zločiny nevymizely spolu s porážkou nacismu. I později byla rasistická politika oficiálně prováděna v několika zemích světa. Jednalo se o Jihoafrickou unii v letech 1948 až 1990 (dnešní Jihoafrická republika), kde se pro ni ujal termín apartheid. V praxi se projevovala důsledným oddělením černošského a bělošského obyvatelstva ve veřejném životě. Černoši neměli přístup do prostor určených pouze pro bělochy – ať se jednalo o dopravní prostředky, nemocnice, školy, parky, nebo restaurace či kina. Opačným příkladem může být systematické vyhánění bělošských farmářů z jejich usedlostí v Zimbabwe na přelomu 20. a 21. století.

Právnickým vyjádřením zločinu systematického vyvražďování lidí na základě jejich příslušnosti k určité rase nebo etniku je genocida, jako označení jednoho ze zločinů proti lidskosti. Poprvé bylo toto slovo použito pro označení vyhánění a vyvražďování Arménů v Osmanské říši v letech 1915-1917. Vedle pronásledování příslušníků rasových a etnických menšin se ovšem genocida může týkat i systematické likvidace příslušníků národnostních, kulturních a náboženských menšin. V této souvislosti lze zmínit holocaust namířený proti Židům, otřesné případy čistek v SSSR za vlády J. V. Stalina, genocidu Rudých Khmérů v Kambodži, teror rozpoutaný mezi příslušníky kmenů Hutu a Tutsi ve Rwandě nebo etnicky motivované masakry během válek v zemích bývalé Jugoslávie.

Negativní projevy xenofobie a rasismu, které vedou k porušování základních lidských práv a svobod, byly již mnohokrát odsouzeny v řadě mezinárodních dokumentů. Jedná se např. Všeobecnou deklaraci lidských práv (1948), Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966) nebo Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy (1948). Nejdále zašly při ochraně základních práv a svobod evropské státy. V rámci Rady Evropy totiž vypracovaly přísnější standardy ochrany lidských práv, které jsou zakotveny v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv (1950), dále v Evropské sociální chartě (1961), Chartě regionálních nebo menšinových jazyků (1992) nebo v Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin (1994). Také v rámci Evropské unie je na ochranu lidských práv kladen značný důraz. V roce 2000 byla na mezivládní konferenci v Nice přijata Charta základních práv Evropské unie, která sice není v současné době právně závazná, ale představuje první ucelený katalog lidských práv na úrovni Evropské unie. Na negativní projevy xenofobie, rasismu, antisemitismu, na nich založené diskriminaci a nenávisti vůči menšinám obecně se vztahují i ustanovení Smlouvy o Evropské unii (čl. 6), Smlouvy o Evropském společenství (čl.13) a v neposlední řadě i směrnice č. 2000/43/ES.

Monitorováním situace dodržování základních lidských práv a pomocí při potírání nežádoucích projevů xenofobie a rasismu v členských zemích EU se zabývá také Agentura Evropské unie pro základní lidská práva (The European Union Agency for Fundamental Rights – FRA). Tato agentura vznikla v roce 2007 a nahradila Evropské středisko pro monitorování projevů rasismu a xenofobie (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - EUMC). Mezi jeho hlavní úkoly patří sběr údajů z daných oblastí a jejich analýza; poradenská činnost institucím EU a členských států; spolupráce s představiteli občanské společnosti a zvyšování povědomí mezi evropskou veřejností. Při jejich plnění spolupracuje jak s mezinárodními organizacemi, zejména Radou Evropy, tak s nevládními neziskovými organizacemi z členských států EU.

Odkazy:

internetová encyklopedie Wikipedia o xenofobii a rasismu (česky):
http://cs.wikipedia.org/wiki/Xenofobie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rasismus
slovník cizích slov (česky):
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/xenofobie
stránky projektu Polis (česky):
http://www.epolis.cz/page.php?location=&menu=first&id=28&idNotion=16
stránky strukturálních fondů EU (česky):
http://www.strukturalni-fondy.cz/equal/2-2-2-prekonavani-rasismu-a-xenofobie-ve-vztahu-k-trhu-prace
Charta OSN (v angličtině):
http://www.un.org/aboutun/charter/index.html
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (v angličtině):
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.