Top banner
zpět na homepage
Euthanázie
Kategorie: Události

Eutanázie

Eutanázie je většinou definována jako usmrcení na žádost nebo také asistovaná sebevražda.

euthanasia

Spory ohledně přípustnosti eutanázie lze vysledovat až do 18. století, dodnes jim však není konec. Problematika eutanazie přináší totiž jak otázky etické, tak právnické a filozofické. Jádrem sporu je, zda má člověk právo ukončit život jiného, když je o to požádán, a za jakých okolností k tomu může dojít. Jinými slovy jde o to, jak odlišit eutanázii od vraždy. V některých evropských zemích (Nizozemí, Belgie) je takové rozlišení již uvedeno v trestním zákoníku a jsou stanovena přesná pravidla pro realizaci eutanázie, při jejichž dodržení se ten, kdo eutanázii provede, vyhne trestnímu postihu. V Nizozemí se jedná o tyto podmínky:

 • žádost o ukončení života musí pocházet jen od pacienta a musí být svobodná a chtěná
 • pacientova žádost musí být dobře uvážená, pevná a nezvratná
 • pacientův stav musí působit nesnesitelné útrapy bez perspektivy zlepšení
 • eutanázie musí být poslední opatření s tím, že byly vzaty v úvahu všechny alternativy ke zmírnění pacientovy situace
 • eutanázie musí být provedena lékařem
 • lékař musí provést konzultaci s jiným nezávislým lékařem, který má zkušenosti z této oblasti
 • lékař, který eutanázii provedl, musí o zákroku neprodleně informovat veřejného žalobce

V Belgii jsou definovány následující podmínky:

 • eutanázie musí být provedena lékařem
 • pacient je v okamžiku žádosti dospělý nebo prohlášen za dospělého
 • žádost je formulována způsobem dobrovolným, po uvážení, opakovaně a není důsledkem vnějších tlaků
 • pacient se nachází ve zdravotním stavu, v němž trpí trvale, nesnesitelně, fyzicky nebo duševně a nelze toto utrpění zmírnit a který vede k nemoci nebo patologickému stavu závažnému a neléčitelnému

dále podmínky zajišťující, aby dříve zmíněné podmínky byly pokud možno objektivně dané, tedy zejména:

 • informovanost pacienta o jeho zdravotním stavu
 • potvrzení diagnózy nezávislými lékaři
 • vedení zdravotní dokumentace

V některých dalších zemích požívá eutanázie oproti vraždě nebo usmrcení jiné osoby určitých výhod (především se jedná o nižší trestní sazbu). Mezi tyto země řadíme Německo, Rakousko nebo Švýcarsko. I zde existují pravidla definující situaci, kdy mluvíme o eutanázii (např. výslovná žádost pacienta, jeho příčetnost, a jako důvod např. nevyléčitelná nemoc). V současné české právní úpravě neexistuje speciální ustanovení o eutanázii, ta se tedy posuzuje nadále jako vražda. Již byl vypracován návrh nového trestního zákoníku, kde se s eutanázií počítalo, podobně jako v německé právní oblasti měla platit pro takové případy nižší trestní sazba. Zákoník však nebyl parlamentem schválen.

Co se týká možných provedení eutanázie, můžeme je rozdělit na aktivní způsob (vstříknutí injekce nebo podání smrtící dávky léku) a pasivní způsob (odpojení od přístrojů nebo nepodání potřebných léků).

Samostatnou kapitolou výkladu o eutanázii je zneužití tohoto pojmu v nacistickém Německu. Sloužil zde totiž jako nástroj boje proti „rasově méněcenným“ obyvatelům území, která nacisté ovládli, s pokračující Druhou světovou válkou pak zejména v souvislosti s tzv. konečným řešením židovské otázky. Jedná se o jedny z nejotřesnějších případů porušování lékařské etiky, která se dostala zcela do područí převažující politické linie a totalitního režimu, potlačujícího v masovém měřítku základní lidská práva. Nejprve byl od roku 1939 program řízené eutanázie namířen proti mentálně a fyzicky postiženým lidem, kteří byli ve specializovaných ústavech po celé německé Říši likvidováni buď pomocí smrtící injekce, nebo v plynových komorách. Po protestech veřejnosti byl program roku 1941 oficiálně zastaven, ale neoficiálně pokračoval na obsazených územích ve východní Evropě, kde byl zaměřen především na Židy. Celkový počet obětí nacistického zneužití eutanázie není přesně znám, ale během Norimberského procesu byl odhadnut na 275 000 lidských životů.

Odkazy:

Stránky Wikipedie o eutanazii (česky)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eutanazie
Historie zneužití eutanazie nacistickým Německem (česky)
http://www.holocaust.cz/cz2/history/events/eutanazie
Novinový článek o novele trestního zákoníku (česky)
http://zakony.idnes.cz/eutanazie-v-pravnim-radu-cr-dfn-/trestnipravo.asp?c=A041020_000000_trestnipravo_4336
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.